Opintosuunnat - Metsävaratiede ja -teknologia

Metsävarojen inventointi

Metsänarvioimistieteen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet puun ja metsikön sekä metsäalueen ominaisuuksien mittaamiseen, kaukokuvien ja tilastollisten otantamenetelmien soveltamiseen, metsän kehitystä, kasvua ja käyttöä kuvaavien mallien rakentamiseen sekä metsävaratietojen ajan tasalla pitoon ja metsäsuunnitteluun. Opetusta järjestetään metsänmittauksen perusteissa, puuntuotosopissa, inventointimenetelmissä, kaukokuvien ja muiden aputietojen käytössä sekä paikkatietojärjestelmissä. Harjoitustyöt ovat olennainen osa opetusta.

Metsävarojen inventoinnin opintosuunnassa perehdytään metsävaratietojen hankintaan, hallintaan ja analysointiin kaukokuvien, uusinta maastomittausteknologiaa ja paikkatietojärjestelmiä käyttäen. Sovelluksissa keskeisiä ovat tilastolliset menetelmät, joiden kautta opiskelijat saava perusteet lähes minkä tahansa ympäristöön liittyvän inventointiongelman ratkaisemiseen. Opintosuunnan tietämyksestä on usein hyötyä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä.

Opintosuunnan vastuuprofessori:
Metsävarojen inventoinnin professori

Metsäsuunnittelu

Metsänarvioimistieteen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet puun ja metsikön sekä metsäalueen ominaisuuksien mittaamiseen, kaukokuvien ja tilastollisten otantamenetelmien soveltamiseen, metsän kehitystä, kasvua ja käyttöä kuvaavien mallien rakentamiseen sekä metsävaratietojen ajan tasalla pitoon ja metsäsuunnitteluun. Opetusta järjestetään metsänmittauksen perusteissa, puuntuotosopissa, inventointimenetelmissä, kaukokuvien ja muiden aputietojen käytössä sekä paikkatietojärjestelmissä. Harjoitustyöt ovat olennainen osa opetusta.

Metsäsuunnittelun opintosuunnassa perehdytään metsien hoidon ja käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Suunnittelulla pyritään metsien optimaaliseen käsittelyohjelmaan, ottaen huomioon päätöksentekijän taloudelliset, ekologiset ja muut mahdolliset tavoitteet. Sosiaalisia aspekteja, kuten eri käyttömuotojen yhteensovittamista kaupunkien ja valtion mailla, tarkastellaan osallistavan suunnittelun avulla.

Opintosuunnan vastuuprofessori:
Metsäsuunnittelun professori

Metsäteknologia

Metsäteknologia kattaa metsätaloudessa tehtävät työt puunkasvatuksen teknologiasta puutavaran alkukäsittelyyn tehtaalla tai muulla käyttöpaikalla. Opintosuunta käsittelee myös infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon teknologian.

Metsäteknologian opetus painottuu metsätöiden tekniikkaan ja puunhankinnan suunnitteluun sekä logistiikkaan. Alan kehittämis- ja rationalisoimistyössä nojataan metsätyötieteen sovellutuksiin, joissa matematiikalla, fysiikalla, ergonomialla, operaatiotutkimuksella ja taloudellisilla malleilla on keskeinen osa.

Opintosuunnan vastuuprofessorit:
Metsäteknologian professori
Logistiikan professoriPuuteknologia

Puuteknologiassa perehdytään puuraaka-aineen rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Ensisijaisesti tarkastellaan niitä ominaisuuksia, joilla on merkitystä puun teollisessa jalostuksessa ja jotka vaikuttavat puutuotteiden sekä massan ja paperin valmistukseen ja ominaisuuksiin. Olennaista on puun koko jalostusketjun hallitseminen metsästä lopputuotteeksi.

Opetukseen kuuluu luentojen ja kirjallisuuden lisäksi harjoituksia ja retkeilyjä. Opintosuunnaksi se sopii metsäteollisuuden johto- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan opetus- ja tutkimustehtäviin aikoville.


Opintosuunnan vastuuprofessorit:
Puuteknologian professori