Opiskelijaksi

Metsätieteiden laitokselle haetaan opiskelemaan kolmessa eri hakukohteessa, jotka ovat metsien ekologia ja käyttö, metsäekonomia ja markkinointi sekä biotekniikka.

Hakukohteita vastaavat saman nimiset pääaineet, joiden opintosuunnissa opiskelija voi perehtyä esimerkiksi metsä- ja suoekosysteemien toimintaan, hoitoon ja ennallistamiseen, metsävarojen hallintaan, metsäteknologiaan ja logistiikkaan, metsien luonnonvara- ja ympäristötaloustieteeseen tai metsäteollisuuden markkinointiin ja johtamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että jokainen laitokselta valmistunut on oman alansa syvällinen osaaja ja hänellä on kattava käsitys myös muiden opintosuuntien perussisällöistä. Opetukseen sisältyy kenttäkursseja erityisesti opintojen alkuvaiheissa. Kansainvälisesti suuntautuneella laitoksella syventävä opetus on osittain englanninkielistä.

Metsätieteiden laitoksen esite from The Department of Forest Sciences - University of Helsinki

Haasteita osaajille

Metsätieteiden laitokselta valmistuneet metsänhoitajat kohtaavat työelämään siirtyessään voimakkaasti monipuolistuneen metsäsektorin.

Esimerkkejä metsätieteistä valmistuneiden työurista löydät myös metsätieteet.fi-sivustolta.

Maailmanlaajuiset markkinat

Talouteen ja markkinointiin suuntautuneiden metsänhoitajien työnkuvaan vaikuttavat alan eettiset vaatimukset ja globaali arvokeskustelu sekä palvelu- ja asiakaskeskeiset toimintamallit. Kansainvälisten investointien suuntaamisessa pohditaan yritysten yhteiskuntavastuuta ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta. Ala on kansainvälinen ja työ vie usein myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi ulkomaille.
 
 • metsäekonomisti, Sampo-pankki
 • konsultti, Pöyry Management Consulting Oy
 • metsäasiantuntijana, WWF
 • myyntipäällikkö, Stora Enso
 • ympäristöpäällikkö, UPM

Monipuoliset mahdollisuuden hyödyntää tekniikkaa

<karttoja> Metsäteollisuuden murroksesta huolimatta suomalainen metsäteollisuus on edelleen maailman suurimpia paperin ja havusahatavaran tuottajia. Lisäksi Suomi on johtava metsä- ja paperikoneiden valmistaja ja edelläkävijä ilmastonmuutosta hillitsevän puuenergian tutkimuksessa ja hyödyntämisessä. Teknologisen kehityksen myötä myös geoinformatiikkaan perustuvia kaukokartoitusmenetelmiä hyödynnetään yhä laajemmin metsän tutkimuksessa ja metsätalouden suunnittelussa.
 
 • tutkija, Metsäteho Oy
 • paikkatietoasiantuntija, Logica Suomi Oy
 • korjuuesimies, Metsähallitus

Muuttuva ilmasto ja metsien käytön monet muodot

<puolukka> Ilmastonmuutos voi aiheuttaa muutoksia kasvien menestymiseen ja levinneisyyteen. Muutokset kasvuympäristössä on otettava huomioon metsien käyttöä ja suojelua suunniteltaessa. Tutkimuksen keinoin pyritään ennakoimaan tulevia muutoksia ja luomaan niihin sopivia toimintamalleja. Metsien käyttöä ohjaavat ja monipuolistavat myös yhteiskunnan, kansalaisten ja metsänomistajien entistä monitahoisemmat tavoitteet ja arvot.
 
 • riistapäällikkö, Riistakeskus
 • erikoissuunnittelija, Metsähallitus
 • energia- ja ilmastopäällikkö, Metsäteollisuus ry
 • projektipäällikkö, Metsänhoitoyhdistys
 • tutkija, Metsäntutkimuslaitos

Tutustu laitoksen opiskelijoiden tekemiin maisterintutkielmiin »»
Vinkkejä työelämään »»