Laitos Yhteystiedot

Metsätieteiden laitos
PL 27 (Latokartanonkaari 7)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

Laatu

<sammal>

Laatu tarkoittaa Helsingin yliopistossa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tulosten korkeatasoisuutta. Laadunvarmistus on toiminnan laadukkuuden turvaamista ja kehittämistä. Toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan toiminnan eri tasoilla palautejärjestelmien avulla. Laadun varmistamiseksi yliopiston, tiedekuntien ja laitosten tavoitteet, toiminnot ja palautejärjestelmät on kuvattu toimintakäsikirjoissa.

Metsätieteiden laitoksen laatu- ja kehitystyö perustuu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimintakäsikirjoihin sekä prosessikuvauksiin, jotka löytyvät tiedekunnan verkkosivujen Laatu ja kehittäminen -osion alta. Laitoksen laatujärjestelmän eri osa-alueet esitetään toimintasuunnitelmassa. Lisäksi laitoksen toimintaa ohjaavat laitosneuvosto sekä opettajien ja osastojen kokoukset.

Opetus

Metsätieteiden laitoksen opetustoiminnan suunnittelusta ja kehitystyöstä vastaa laitoksen opintotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii opetuksesta vastaava varajohtaja Markus Holopainen.

Opetuksesta kerätään systemaattisesti palautetta ja yhteenvedot käsitellään lukuvuosittain palautetilaisuuksissa ja arkistoidaan Almaan. Laitos kerää työllistymispalautetta valmistuneilta metsänhoitajilta sijoittumisselvityksin.

Tutkimus

Yliopiston ja samalla laitoksen tutkimustoimintaa arvioidaan kansainvälisesti. Laitoksen tutkimustoiminnan kehittämiseen osallistuvat laitoksen vastuulliset tutkijat tutkimustoiminnasta vastaavien varajohtajien, Annikki Mäkelän ja Jaana Bäckin johdolla.

Laadukkaan ja turvallisen laboratoriotyöskentelyn ohjeet on esitetty laboratoriokäsikirjoissa.

Tiedotus

Tiedotuksessa pyritään avoimuuteen ja ajantasaisuuteen. Laitoksen sisäinen viestintä tapahtuu yliopiston intranetissä Almassa. Laitoksen verkkosivut ja yliopiston Alumni-verkosto sekä Metsätieteiden uutiskirje ovat ulkoisen viestinnän keskeisimmät työkalut. Laitosneuvoston ja yhteistoimintalain mukaisten kokousten pöytäkirjat on nähtävissä Almassa. Laitostiedottajana toimii laitoksen amanuenssi.

Laatudokumentteja

Metsäopetuksen strategia 2010-2016 »»
Laadunhallinta ja yleiset käytännöt metsätieteiden laitoksen puu-, massa- ja paperilaboratorioissa »»
Laboratoriokäsikirja »»
Kansainväliset tutkimuksen arvioinnit »»
Työllistymisselvitys 2011 »»
Työllistymisselvitys 2010 »»

Lisätietoa

Laatuyhdyshenkilönä laitoksella toimii laboratoriomestari Marjut Wallner laboratorioiden ja muun toiminnan osalta n.n..

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan toimintakäsikirja »»
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laatusivut »»
Helsingin yliopiston laatusivut ja toimintakäsikirja »»