Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Bild: Veikko Somerpuro

Registeruppföljning

Vid Helsingfors Universitet har en registeruppföljning av påbyggnadsstuderande tagits i bruk (konsistoriets beslut 7.6.2006 och rektors beslut 6/2011).

Med hjälp av registeruppföljningen följer man med hur påbyggnadsstudierna framskrider och de påbyggnadsstuderande vars studier riskerar att fördröjas kan erbjudas stöd och handledning. Målet är att uppmuntra den studerande att påskynda sina studier och sin utexaminering.

Registeruppföljningen gäller samtliga vid Helsingfors inskrivna påbyggnadsstuderande vilka beviljats studierätt för sex år sedan eller mera och ännu inte har avlagt påbyggnadsexamen. Studieframgången kommer årligen att uppföljas på våren.

Om din avhandling inlämnats till förhandsgranskning, räcker det med att du per e-post eller telefon sänder ett meddelande om saken till studentservicen i Gumtäkt. I annat fall, skall du uppdatera din påbyggnadsstudieplan och lämna in den för dina påbyggnadsstudier.

Blankett för forskarstudieplan

Handledaren för påbyggnadsstudier går igenom din studieplan och ger dig studiehandledning vid behov. Påbyggnadsstudieplanen sänds därefter vidare till professorn i huvudämnet. Om professorn godkänner studieplanen, signerar han den. En påbyggnadsstudieplan är i kraft högst tre år åt gången. Lämna in en kopia av den undertecknade studieplanen till studerandeservicen i Gumtäkt där anmälningsspärren i Oodi avlägsnas. Härefter kan du anmäla dig närvarande.

Om professorn inte godkänner din studieplan, skall du anmäla dig frånvarande senast 31.8. så att du inte går miste om din studierätt. För att kunna fortsätta dina studier skall du komplettera din studieplan och anmäla dig närvarande efter att planen blivit godkänd och anmälningshindret avlägsnats.

Tilläggsinformation kan fås på studentservicen i Gumtäkt.