Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Tekstiviitteet ja lähdeluettelo
Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella käytetään tekstiviittaamisessa ja lähdeluettelon merkitsemisessä Suomen Maantieteellisen Seuran aikakauskirja Terran tapaa. Viittaamisessa ja lähdeluettelon laadinnan lisäksi lehden verkkosivut auttavat kielenhuollossa.

Terran verkkosivulle pääset klikkaamalla tätä linkkiä:
http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/

Plagiarismi ja etiikka

Plagiarismia EI suvaita. Kukin opiskelija ja tutkija on velvollinen paneutumaan ja sitoutumaan hyvän tieteelliseen tapaan.

Ks. yliopiston hallinnollinen prosessi havaituissa tapauksissa: Plagiointi ja vilppi

Suositeltavaa lukemista ovat muun muassa seuraavat julkaisut:

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Helsinki.http://www.tenk.fi/julkaisutohjeet.htm

Raento, P. (2003). Erottuvatko muiden ajatukset omistasi? Terra 115: 4, 278–282.

sekä

Clarkeburn, H. & A. Mustajoki (2007). Tutkijan arkipäivän etiikka. Vastapaino, Tampere.

Hallamaa, J., V. Launis, S. Lötjönen & I. Sorvali (2006; toim.). Etiikkaa ihmistieteille. SKS, Helsinki.

Karjalainen, S., V. Launis, R. Pelkonen & J. Pietarinen (2002; toim.). Tutkijan eettiset valinnat. Gaudeamus, Helsinki.

Kuula, A. (2006). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino, Tampere.

Apua tutkielman kirjoittamiseen ja kuvittamiseen

Hakala, J. T. (2007). Uusi graduopas. Gaudeamus, Helsinki.

Hirsjärvi, S. & P. Remes & P. Sajavaara (1997). Tutki ja kirjoita. Kirjayhtymä, Helsinki.

Itkonen, T. (2000). Uusi kieliopas. Tammi, Helsinki.

Karisto, A. & U. Seppälä (2004). Maukas gradu. Vastapaino, Tampere.

Kinnunen, M. & O. Löytty (1999; toim.). Iso Gee. Gradua ei jätetä! Vastapaino, Tampere.

Kinnunen, M. & O. Löytty (2002; toim.). Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino, Tampere.

Mertanen, V. (2007). Tietokirjoittajan käsikirja. Vastapaino, Tampere.

Paarlahti, A. (2002). CorelDraw-pikaopas. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opetusmonisteita 46.

Peltonen, A. (1989). Peruskartografia. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opetusmonisteita 32.

Raento, P. (2003). Erottuvatko muiden ajatukset omistasi? Terra 115: 4, 278–282.

Raento, P. (2005). Kuvien voima. Teoksessa Häyrynen, S. (toim.): Kulttuurin arviointi ja vaikutusten väylät. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE, Julkaisuja 12/2005, 199–226.

Raento, P. (2007). Kelpo raportoinnin strategia. Teoksessa Laine, M., J. Bamberg & P. Jokinen (toim.): Tapaustutkimuksen taito, 258–276. Gaudeamus, Helsinki.

Sorjanen, T. (1999). Suomen kieli. 2. p. Gummerus, Jyväskylä.