Suomeksi Yliopiston etusivulle På svenska In English Kielivalinta
Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Tietoa laitoksesta:
Jatko-opiskelu

Kiinnostavatko jatko-opinnot maantieteen laitoksella?

Helsingin yliopiston maantieteen laitos on oivallinen ympäristö jatko-opinnoille. Laitoksen professorit ja muu tutkimus- ja opetushenkilökunta tarjoavat jatko-opiskelijoilleen ammattitaitoista ja henkilökohtaista ohjausta hyväntuulisessa, joustavassa ja laajalti verkottuneessa työympäristössä. Laitoksen piirissä lisensiaatintutkielmaa tai väitöskirjaa valmistelevat jatko-opiskelijat tutustuvat tutkimuksen, tieteellisen viestinnän ja usein myös kurssiohjauksen käytäntöihin. He saavat monipuolista kokemusta ja apua työskennellessään urakehityksen eri vaiheissa olevien kollegojen kanssa. Laitos ja kunkin jatko-opiskelijan oma ohjaaja tukevat laitoksen piiriin hyväksyttyjä jatko-opiskelijoita myös rahoituksen hankkimisessa mahdollisuuksien mukaan.

Maantieteen laitoksen jatko-opiskelijaksi voi hakea koska tahansa lukukausien aikana. Hakemus osoitetaan jatko-opintoasioista päättävälle paneelille, joka koostuu vähintään kolmesta laitoksen professorista. Paneeli päättää jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä hakemuksen arvioinnin perusteella. Päätöksestä riippumatta hakija saa kirjallista palautetta tutkimussuunnitelmastaan. Paneelin puheenjohtaja on kulttuurimaantieteen professori Pauliina Raento.

Hakemus sisältää seuraavat osat:

(1) Saatekirje

Enintään liuskan mittaisessa saatekirjeessä hakija kertoo ytimekkäästi, miksi hän haluaa jatko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle ja yhteistyöhön ehdottamansa ohjaajan kanssa. Saatekirjeessä eritellään hakemukseen liittyvät asiakirjat. Jos osa vaadittavista tiedoista sisältyy tutkimussuunnitelmaan, se pitää mainita.

(2) Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma esittelee tutkimuksen sisällön, tavoitteet ja tarkoituksen aihepiirin tärkeimpään kirjallisuuteen tukeutuen. Suunnitelma sisältää tiedot opintojen suunnitellusta sisällöstä ja etenemisestä sekä rahoituksesta. Suunnitelman pituus on enintään 6 sivua ja se laaditaan Suomen Akatemian tapaa seuraten.

(3) Curriculum vitae

(4) Selvitys aiemmista opinnoista ja opintomenestyksestä

Kopio tutkintotodistuksesta tai virallinen ote opintorekisteristä.

(5) Mahdollinen julkaisuluettelo

Julkaisut eritellään tyypin perusteella esimerkiksi Suomen Akatemian mallin mukaisesti. Julkaisuluettelo laaditaan Suomen Maantieteellisen Seuran aikakauskirja Terran tapaa huolellisesti noudattaen.

Hakijan eduksi arvioinnissa lasketaan huolellisesti laadittu hakemus, korkeatasoinen ja realistinen tutkimussuunnitelma, menestys aiemmissa opinnoissa, julkaisutoiminta sekä olemassa oleva rahoitus.

Hakemus jätetään kolmena kappaleena (yksi alkuperäinen ja kaksi kopiota) laitoksen toimistoon Airi Töyrymäelle. Hakemus etenee viipymättä paneelin puheenjohtajalle, joka kutsuu paneelin jäsenet kokoon päättämään asiasta. Paneelin päätös ja palaute tutkimussuunnitelmasta lähetetään suoraan hakijalle sekä toimitetaan tiedoksi laitoksen johtajalle, kansliaan sekä ohjaajaksi ilmoittautuvalle professorille.

Laitokselle hyväksytty jatko-opiskelija täyttää ja allekirjoittaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan lomakkeen ”Jatko-opintosuunnitelma” yhdessä jatko-opintojaan ohjaavan professorin kanssa. Sopimuksen allekirjoittaminen kerrotaan tiedoksi laitoksen johtoryhmälle sen seuraavassa kokouksessa.

Jatko-opintosuunnitelman allekirjoittanut jatko-opiskelija raportoi laitokselle opintojensa etenemisestä kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Hakemuksia ei palauteta.

Hakijoiden, jatko-opiskelijaksi hyväksyttyjen ja heidän ohjaajiensa tulee tutustua maantieteen laitoksen toimintakäsikirjaan ja erityisesti sen liitteeseen 4, johon nämä ohjeet perustuvat.