Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Etusivu

Toimitus

Toimitusneuvosto

Ohjeet kirjoittajille

Ohjeet arvioijille

Ilmestyneet numerot

Elektra

Tilaukset

Osoitteenmuutos

Vertaisarviointi Terrassa

Terra on sitoutunut noudattamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) rekisteröimän vertaisarvioiduille julkaisuille myönnetyn tunnuksen
käytölle asetettuja vaatimuksia. Arviointiprosessin vaiheet on kuvattu TSV:n laatimassa kaaviossa

Kaikki Terralle tarjotut artikkeli- ja katsauskäsikirjoitukset lähetetään arvioitavaksi 2–3 ulkopuoliselle asiantuntijalle toimituksen sisäisen arvioinnin jälkeen. Muut käsikirjoitukset (esimerkiksi keskustelupuheenvuorot ja opetusideat) arvioidaan ensisijaisesti toimituksessa. Ulkopuolisia asiantuntijoita käytetään tarvittaessa.

Terraa avustamaan kutsuttu asiantuntija kirjoittaa vapaamuotoisen lausunnon, joka ottaa kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 1–3 liuskaa. Mitä yksityiskohtaisempi ja perustellumpi lausunto on, sitä vahvemmin se tukee Terran toimitusta päätöksenteossa ja kirjoittajaa käsikirjoituksen työstämisessä.

Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

Tuki toimituksen päätöksille ja kirjoittajalle

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa Terran päätoimittajaa päättämään lehdelle tarjotun käsikirjoituksen kohtalosta. Lausunto auttaa merkittävästi myös kirjoittajaa etenkin, jos mukana on konkreettisia ehdotuksia käsikirjoituksen parantamiseksi. Kopio lausunnosta lähetetään siis eteenpäin kirjoittajalle.

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Sopiiko käsikirjoitus Terraan?
 • Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot esimerkiksi uuden tiedon tuottamisen tai suomalaisten maantieteilijöiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Tunteeko kirjoittaja aihepiirinsä kirjallisuuden?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla?
 • Esitelläänkö aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Perusteleeko kirjoittaja väittämänsä?
 • Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi?
 • Tukeeko tekstissä esitelty asia päätelmiä?
 • Onko kirjoituksen rakenne selkeä ja asia sujuvasti esitetty?
 • Mikä on kirjoituksen kuvituksen ja tekstin suhde?
 • O(lisi)vatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia?

Lähteiden ilmoittaminen

Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen lähteitä tai niiden käytön tapaa puutteellisena, hänen tulisi auttaa kirjoittajaa eteenpäin nimeämällä oleellinen kirjallisuus. Mitkä ovat ne keskeiset lähteet, jotka asiantuntijan mielestä puuttuvat käsikirjoituksesta? Kuka on sanonut saman asian aikaisemmin?

Jos käsikirjoitus on vahvasti päällekkäinen aiemmin julkaistun aineiston kanssa, tämä on saatettava toimituksen tietoon. Jo julkaistua aineistoa ei julkaista uudelleen. Plagiarismia ei suvaita.

Aikataulussa pysyminen

Päätoimittaja ja asiantuntija sopivat lausunnolle määräajan, johon mennessä lausunto kirjoitetaan. Aikaa on tyypillisesti 4–6 viikkoa.

Luottamuksellisuus ja jääviys

Terran arviointikäytäntö on nimetön molempiin suuntiin. Asiantuntija saa arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen. Jos hän tunnistaa kirjoittajan, tästä tulisi kertoa päätoimittajalle välittömästi. Vertaisarvioijien henkilöllisyyttä ei kerrota kirjoittajalle.

Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa. Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille, ellei asiasta perustellusti sovita päätoimittajan kanssa. Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Jos asiantuntijalla on ilmeinen eturistiriita käsikirjoituksen sisällön tai kirjoittajan kanssa tai hän on muuten osallinen asiaan, tämä pitäisi kertoa päätoimittajalle ja arviosta kieltäytyä.

Palautteen asiallisuus

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan asiallisesti, kannustavasti ja mahdollisimman perustellusti. Henkilökohtainen ilkeily ja tylyys ovat sopimattomia. Millaista kritiikkiä itse haluaisit saada työsi tueksi?

Tulosta ohje PDF-muodossa tästä.

ISSN 0040-3741