Maantieteellinen aikakauskirja - Geografisk tidskrift - Geographical Journal

Etusivu

Toimitus

Toimitusneuvosto


Terra on Suomen johtava maantieteellinen aikakauskirja. Terra ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Terrassa julkaistaan alkuperäistutkimusartikkeleita, tutkimukseen perustuvia katsauksia sekä opetusideoita ja -aineistoja. Suomen- ja ruotsinkielisten käsikirjoitusten julkaisemisesta päätetään asiantuntija-arvioinnin jälkeen.

Terra on indeksoitu Elsevierin ylläpitämässä Scopus-viittaustietokannassa.

SISÄLTÖ TERRASSA 128: 2

Pääkaupungit herättävät tunteita


MAARIT SIRENI
Muistin paikat siirtokarjalaisissa kodeissa
[Domestic objects for remembering and producing re-memories of ceded Karelia]


Datankuvauksia – Databeskrivningar TUOMO HIIPPALA
Helsingin kaupungin matkailuesitteiden multimodaalinen korpus
[A multimodal corpus of tourist bro- chures advertising Helsinki, Finland]


Keskustelua:

YRJÖ MYLLYLÄ
Teema: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna

MATTI SIPPOLA
Kiinnekohtia aluepolitiikan 50-vuotiselta taipa- leelta

HANNU KATAJAMÄKI
Aluekehittämisen sumea tulevaisuus

KAISA-LEENA LINTILÄ
50 vuotta aluepolitiikkaa

MARKKU MARKKULA
Aluepolitiikan kehitysnäkymät kansain- välistä vaikuttavuutta hakien

PENTTI MÄKINEN
Maakuntauudistus ja EU aluepolitiikan uu- distajina

PIRKKO MATTILA
Maakunnissa on biotalouden koti

YRJÖ MYLLYLÄ
Pohjoinen erityislaatuisuus tulevan aluepolitii- kan perustaksi

SAMI MOISIO
Huomioita aluepolitiikan tutkimuksesta ja sen tulevaisuudestaUutisia ja tiedonantoja

Kirjallisuutta

 

Toimitus - Redaktion - Editors:

Hannu Linkola (päätoimittaja - huvudredaktör - editor in chief)
Satu Arvola (toimitussihteeri - redaktionssekreterare - assistant editor)
Mikko Itälahti (kirja-arvostelutoimittaja - recensionsredaktör - book review editor)
Yhteystiedot - Kontaktuppgifter - Contact information:
Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
Institutionen för geovetenskaper och geografi, PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Department of Geosciences and geography, P.O. Box 64, 00014 University of Helsinki, Finland
Puhelin - tel.: +358 (0)9 191 50780
E-mails:
hannu.linkola@helsinki.fi, satu.arvola@helsinki.fi, mikko.italahti@aalto.fi
ISSN 0040-3741