Ylikansallisen islamin hallinta. Tapausesimerkkinä Suomi, Irlanti ja Kanada
The Governance of Transnational Islam. The Case of Finland, Ireland and Canada


The Governance of
Transnational Islam. The Case of Finland, Ireland and Canada (2010–2013) on Suomen Akatemian rahoittama projekti, jota johtaa professori Tuula Sakaranaho. Projekti toimii uskontotieteen oppiaineessa Helsingin yliopistossa, ja sen tutkijoina ovat dosentti, FT Tuomas Martikainen ja dosentti, FT Marja Tiilikainen.

Tutkimusprojektissa selvitämme muslimien maahanmuuttoa länsimaihin ja haasteita, joita islam näille maille asettaa. Tutkimme myös toimintatapoja, joilla haasteisiin on pyritty vastaamaan. Erityisesti keskitymme siihen, miten ylikansalliset suhteet muokkaavat uskonnollisten yhteisöjen rakentumista ja vähemmistöpoliittisen toiminnan muotoja Suomessa, Irlannissa ja Kanadassa.

Viime vuosina Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen islam on julkisessa keskustelussa yhdistetty konflikteihin ja väkivaltaan. Islam nähdään uhkana länsimaiden kansalliselle turvallisuudelle. Samaan aikaan lisääntyy kuitenkin tietoisuus siitä, että islam on nyt ja myös jatkossa länsimaisen yhteiskunnan osa. Siksi on välttämätöntä löytää keinoja, joilla muslimiväestö integroidaan sujuvasti länsimaiseen yhteiskuntaan ja joilla mukautetaan ylikansallinen islam sopivaksi länsimaiseen elämänmenoon.

Islamia koskevan tutkimuksen määrä kasvaa nopeasti, mutta yleensä siinä tarkastellaan islamin kontrolloimiseen ja mukauttamiseen liittyviä prosesseja erillään toisistaan. Jotta voisimme ymmärtää, miten länsimaiden kansainväliset tai kansalliset elimet (esim. EU, valtiolliset ja yhteiskunnalliset tahot) yrittävät vastata ylikansallisen islamin asettamiin haasteisiin, prosesseja pitää tarkastella rinnakkain. Poliittisilla toimenpiteillä, jotka ovat syntyneet näiden kahden melko vastakkaisen pyrkimyksen tuloksena, on selvä vaikutus maahanmuuttajiin ja heidän yhteisöihinsä, kun he pyrkivät asettumaan aloilleen uusiin asuinmaihinsa.

Voidaksemme käsitteellistää, mistä islamin kontrolloimisen ja mukauttamisen prosesseissa on kyse, hyödynnämme hallinnan (engl. governance) teorioita, jotka ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan yhteiskunnallisen analyysin välineenä. Hallinnan teorioiden avulla pyrimme rakentamaan tuoreita näkökulmia ylikansallisen islamin ja muslimien maahanmuuttoa koskevaan tutkimukseen.

Uusien teoreettisten näkökulmien ohella projekti tulee tuottamaan uutta empiiristä tietoa islamin hallinnasta kansainvälisissä ja kansallisissa konteksteissa. Tutkimuksessa huomioidaan myös sukupuoli, sillä naiset ovat usein sekä valtiollisen että miesten johtamien muslimiyhteisöjen hallinnan kohteena.

Lue lisää projektin verkkosivuilta >>

Lisätietoja projektista antaa professori Tuula Sakaranaho
Puh. +358 (0)9-191 24334
tuula.sakaranaho(at)helsinki.fi