Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Huvudämnesrelaterat

kuva

Eventuella påbyggnadsstudier avklaras separat från magisterprogrammet, som huvudämnesrelaterade tillägg.

Observera att vissa avsnitt endast kan avläggas genom närvaro under kurserna. Ifall kurserna tidsmässigt sammanfaller med magisterprogrammets egna kurser kan påbyggnadsstudierna alternativt avläggas under andra studieåret. Vänd er till magisterprogrammets koordinator om ni har svårigheter med överlappande kurser.

 

Helheterna beror på det enskilda huvudämnet och är för de 2013-2015 antagna maximalt följande:

Historia                                          25 sp:                

HHH241 Introduktion till historieforskning (5 sp)
HHR120 Nutidshistoria (5 sp),
HHR130 Östersjöregionens historia (5 sp),
HHR222 Idé- och kulturhistoria (5 sp),
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Nordiska språk, mod                25 sp:                

NNS190 Svenskans utveckling och variation (5 sp),
CYK110 Grundkurs i allmän språkvetenskap (3 sp, samt avtalad tilläggsdel (2 sp),
NNS265 Språkvård (6 sp),
NNS291 Språk och samhälle (4 sp),
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Nordisk litteratur                      25 sp:                

NLI150 Introduktion till litteraturvetenskap (5 sp enligt avtal),
NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870 (5 sp),
NLI182 Nyare finländsk litteratur (5 sp),
NLI295 Litteraturteori (5 sp),
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare år

För 2012 antagna maximalt följande:

Historia
HHR113 Essäkurs (5 sp)
HHR120 Nutidshistoria (5 sp)
HHR130 Östersjöregionens historia (5 sp)
HHR222 Idé- och kulturhistoria (5 sp)
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Nordiska språk
NNS190 Svenskans utveckling och variation (5 sp)
CYK110 Grundkurs i allmän språkvetenskap (3 sp, samt avtalad tilläggsdel 2 sp)
NNS265 Språkvård (6 sp)
NNS291 Språk och samhälle (4 sp)
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Nordisk litteratur
NLI153 Grundläggande litteraturvetenskapliga metoder, 5 sp
NLI272 Svensk och isländsk litteratur efter 1870, 5 sp
NLI182 Nyare finländsk litteratur, 5 sp
NLI295 Litteraturteori, 5 sp
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande, 5 sp

För åren 2010 och 2011 antagna maximalt följande.

Nordisk litteratur

NLI153 Grundläggande litteraturvetenskapliga metoder (5 sp)
NLI281 Äldre Finländsk litteratur (5 sp)
NLI182 Nyare finländsk litteratur (5 sp)
NLI295 Litteraturvetenskapliga texter (5 sp)
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Historia

Hhr135 Essäkurs (5 sp)
Hhr145 Östersjöregionens historia (5 sp)
Hhr222 Idé- och kulturhistoria (5 sp)
Hhr226 Paleografi och arkivkurs (4 sp)
Hhr227 Metoder (1 sp)
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

Nordiska språk

Avtalad del (5 sp) ur NNS190.1 Språkhistoria och NNS190.2 Social och regional variation samt namnkunskap
NNS195 Allmän lingvistik (3 sp) samt avtalad tilläggsdel (2 sp)
NNS265 Språkvård (5 sp)
NNS291 Språket i bruk (5 sp)
samt avtalad lämplig kurs i vetenskapligt skrivande (5 sp)

För år 2008 antagna maximalt följande.

Nordisk litteratur

NLI153 Grundläggande litteraturvetenskapliga metoder (5 sp)
Mål: Kursen diskuterar förhållandet mellan teori, metod och material inom
litteraturvetenskaplig forskning, bekantar deltagarna med ett antal
litteraturvetenskapliga metoder samt ger praktisk övning i att använda dem.
Innehåll: Historisk och biografisk metod, formalism, nykritik, strukturalism, sociologisk metod samt en översikt av nyare metodiska perspektiv.
Studiematerial och litteratur: Som kurslitteratur används skönlitterära texter,
teoretiska artiklar och exempel på litteraturanalyser.

Prestationssätt: Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro (frånvaro
kompenseras) och skrifliga uppgifter.
Bedömning: Bedömningen baserar sig på skrivuppgifterna och på deltagandet i
diskussionerna
Ansvarig person: Assistenten i nordisk litteratur.

NLI281 Finlands litteratur 1 (5 sp)
Mål: Studieavsnittet ska ge en bild av hur den svenska och finska litteraturen i Finland utvecklats från Runeberg fram till första världskriget. Den avser dels att få studenterna att se litteraturen i förhållande till den historiska och samhälleliga utvecklingen, dels att utveckla rent litteraturvetenskapliga färdigheter som den textanalytiska säkerheten och förmågan att använda sekundärlitteratur.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar och diskussion.
Studiematerial och litteratur: Litteraturlista för boktentamen finns på avdelningens
nätsidor.

Prestationssätt: Aktiv närvaro, skriftliga uppgifter. Kan även tenteras.
Bedömning: Bedömningen baserar sig på uppsatserna och på deltagandet i
diskussionerna
Ansvarig person: Professor Merete Mazzarella.

NLI282 (5 sp), NLI282 Finlands litteratur 2 (5 sp) .
Mål: Studieavsnittet ska ge en bild av hur den svenska litteraturen i Finland – och i mindre utsträckning också den finska – utvecklats från och med modernismen fram till idag.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar och diskussion.
Studiematerial och litteratur: Litteraturlista för boktentamen finns på avdelningens
nätsidor.

Prestationssätt: Aktiv närvaro, skriftliga uppsatser. Kan även tenteras.
Bedömning: Bedömningen baserar sig på uppsatserna och på deltagandet i
diskussionerna.
Ansvarig person: Professor Merete Mazzarella

NLI295 Litteraturvetenskapliga texter (5 sp)
Mål: Studieavsnittet ger en orientering i de viktigare moderna litteraturteoretiska
riktningarna och inblick i hur de kan tillämpas i arbete med texter. Därtill uppnår
studenterna vana och självförtroende att på ett kritiskt sätt läsa teoretiska texter.
Innehåll: Parallellt med en översiktlig framställning diskuteras ett antal teoretiska
artiklar som är representativa för olika inriktningar och deras användningsmöjligheter.
Prestationssätt: Aktivt deltagande under sessionerna (frånvaro bör kompenseras). Skriftligt slutförhör. Kan även tenteras, men deltagande i undervisningskursen rekommenderas.
Bedömning: Bedömningen baserar sig på uppgifterna och på aktiviteten under
sessionerna.
Ansvarig person: Universitetslektor Holger Lillqvist

Historia

Hhr135 Essäkurs (5 p)
Mål: Att lära studerandena att argumentera och skriva texter om historiska teman.
Innehåll: Skrivkurs som koncentrerar sig på ett valt avsnitt i världshistorien.
Prestationssätt: Kursen avläggs i form av skrivandet av essär under handledning.
Ansvarig person: Timlärare A. Forsén

Hhr145 Östersjöregionens historia (5 p)
Mål: Att ge studerandena grundläggande kunskaper om Östersjöregionens allmänna historia.
Studiematerial och litteratur: M. Klinge, Itämeren maailma (även sv.) samt 1-2 av följande: D. Kirby, Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492-1772 (även sv.); D. Kirby, The Baltic World 1772-1993. Europe's Northern Periphery in an Age of Change (även sv.); W. Maciejewski (ed), Baltic Sea Region. Cultures, Politics and Societies; K. Gerner – K-G. Karlsson, Nordens Medelhav. Östersjöområdet som historia, myt och projekt.
Prestationssätt: Föreläsning med sluttentamen eller litteraturtentamen. Litteraturen väljs i samråd med tentatorn enligt given lista.
Ansvarig person: Universitetslektor A. Ahlqvist (B. Forsén)

Hhr222 Idé- och kulturhistoria (5 p)
Mål: Att ge studenterna grundläggande kunskaper i idé- och kulturhistoria.
Studiematerial och litteratur: Enligt avtal med tentatorn ur följande lista: M. Bevir, The logic of the history of ideas, Cambridge 1999 (337 s, 3 sp); E. Friedell, Kulturhistoria: från svarta döden till världskriget, del 3, Stockholm 1935 (512 s, 2 sp); M. Klinge, Den politiske Runeberg, Helsingfors 2004 (424 s, 3 sp); E. Said, Orientalism, Stockholm 1993 (362 s, 3 sp); D. La Capra, S. Kaplan (ed), Modern European intellectual history: reappraisals and new perspectives, Ithaca 1982 (317 s, 3 sp); I. Berlin, Liberty, Oxford 2002 (382 s, 3 sp); Suomen kulttuurihistoria, del 1-5 (valda delar för 3 sp); M. Hyvärinen (toim.), Käsitteet liikkeessä, Tampere 2003 (617 s, 3 sp), S-E. Liedman, I skuggan av en framtid: modernitetens idéhistoria, Stockholm 1999 (597 s, 3 sp); G. Steiner, Errata. An examined life, New Haven 1998 (206 s, 2 sp); M. Peltonen, The duel in early modern Europe: civility, politeness, and honour, Cambridge 2003 (355 s, 3 sp); M. Fazlhashemi, A. Öckerman, R. Ambjörnsson (red.), Vidgade vyer. Globalt perpektiv på idéhistoria, Lund 2000 (333 s, 3 sp); M. Berman, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet, Lund 2001 (364 s, 3 sp); K. Smeds, Helsingfors-Paris: Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 1851-1900 (397 s, 3 sp); P. Burke, Varieties of cultural history, Cambridge 1997 (246 s, 3 sp); G. Eriksson, T. Fränsgmyr, Idehistoriens huvudlinjer, Stockholm 2004 (254 s, 2 sp).
Prestationssätt: Studierna avläggs genom deltagande i temaseminarier och föreläsningar eller genom att tentera litteratur enligt överenskommelse med tentatorn.
Ansvarig person: Forskardoktor D. Fewster

Hhr226 Paleografi och arkivkurs (4 p)
Mål: Förmåga att läsa handskrivna texter från 1400–1800 samt att kunna uppsöka arkiv med äldre handskrifter.
Innehåll: Undervisning i gamla skrift- och källtyper, med läsövningar och övningsuppgifter. Inkluderar arkivbesök.
Studiematerial och litteratur: Utdelas under kursen.
Prestationssätt: Obligatorisk kurs.
Ansvarig person: Forskardoktor D. Fewster

Studieavsnitt: Hhr227 Metoder, del(1 p)
Mål: Att göra studenterna förtrogna med relevanta metodologiska frågor.
Studiematerial och litteratur: Ett av följande verk väljs i samråd med tentatorn: L. J. Jordanova, History in practice (1 sp); R. Gothoni (red.), Att förstå inom humaniora (1 sp); K. Immonen – M. Leskelä-Kärki, Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen (1 sp);; P. Haapala, Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen (1 sp);; C. Cipolla, Between History and Economics. An Introduction to Economic History (1 sp); J. Nevakivi – S. Hentilä – L. Haataja, Introduktion till politisk historia (1 sp).
Prestationssätt: Avläggs genom föreläsning eller tentamina
Ansvarig person: Universitetslektor A. Ahlqvist (B. Forsén)

 

Nordiska språk

NNS190 Språkhistoria, social variation och namnkunskap (5 sp)
Mål: Målet med avsnittet är 1) att ge insikter i svensk språkhistoria i huvuddrag från fornsvensk tid till i dag med betoning på kulturutveckling och språklig växelverkan, 2) att ge teoretiska baskunskaper om språklig och social variation och ge kännedom om regional variation i svenskan i Finland och i Sverige, 3) att ge baskunskaper om (finlands)svenska namn, när, var och hur de uppstått och bildats.
Innehåll: Under kursen behandlas huvuddragen i svensk språkhistoria, språklig, social och regional variation samt grunderna i namnkunskap.
Studiematerial och litteratur: Språkhistoria: G. Bergman, Kortfattad svensk
språkhistoria (1984 el. senare); G. Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år. Social och regional variation; Kompendium (Höckerstedt, Regional variation) med artiklar. Namnkunskap: Valda delar ur: M. Blomqvist, Vad heter finlandssvenskarna?; B. Pamp, Ortnamnen i Sverige; K. Zilliacus, Skärgårdsnamn.

Prestationssätt: Kurs rekommenderas men avsnittet kan tenteras i samråd med
ansvarspersonen. Kursen består av föreläsningar och självständigt arbete med
analysuppgifter.
Bedömning: Bedömningen baserar sig på aktiviteten under kursen och på de
analysuppgifter som utförts under kursen.
Ansvarig person: Leif Höckerstedt

NNS195 Allmän språkvetenskap (5 sp)
Ansvarig person: Institutionen för allmän språkvetenskap
Övrig information: Se examensfordringarna för allmän språkvetenskap

NNS265 Språkvård (5 sp)
Mål: Efter avklarad kurs ska studenterna ha en inblick i språkvårdens olika arbetsfält och arbetsmetoder.
Innehåll: Kursen består av föreläsningar, skriftliga hemuppgifter, diskussioner
utgående från den lästa litteraturen och studiebesök.
Studiematerial och litteratur: H. Bergroth, Finlandssvenska (inledningen); C.
Grünbaum, Språkbladet; M. Reuter, Översättning och språkriktighet (valda delar); M. Reuter, Reuters rutor; M. Reuter, Reuters rutor 2; Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden; M. Tandefelt, Tänk om … Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland (valda delar).

Prestationssätt: Kurs
Bedömning: Studentens prestation evalueras på basis av de utförda uppgifterna
under kursen samt det skriftliga slutarbetet.
Ansvarig person: Beatrice Silén

NNS291 Språket i bruk (5 sp)
Mål: Målet med avsnittet är dels att ge allmännyttig (och därmed samhälleligt relevant) information om studiet av språket i bruk, dels att ge teoretiska och praktiska verktyg för analys av (verklighetens) texter och diskurser. Avsnittet förbereder därtill studenten för fördjupningsmöjligheterna på linjen Språket i bruk.
Innehåll: Studieavsnittet kretsar kring ”textanalys” i vid bemärkelse: såväl stilistik och skrivna texter som pragmatik, diskursanalys (kritisk medieanalys, etc.) och talad text.
Studiematerial och litteratur: B. Melander & B. Olsson, red. Verklighetens texter, s. 385–514; J. Svennevig, M. Sandvik & W. Vagle, Tilnærminger til tekst; L. Hellspong, Metoder för brukstextanalys.
Prestationssätt: Föreläsningar, analysuppgifter på lektionerna, hemuppgifter,
sluttentamen. Avsnittet kan endast i undantagsfall tenteras.
Bedömning: Hemuppgifter; sluttentamen eller slutuppsats
Ansvarig person: Jan-Ola Östman

 

Uppdaterad 25.2.2013