Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fr 14-15
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Arbetspraktikum

kuva

 

MKK350H Arbetspraktik
Råd och regler för praktik fr.o.m. 2009–2010

Avsnittet MKK350 Arbetspraktik och specialiseringsstudier (10 sp) förutsätter ofta att studerande klarar av ett arbetspraktikum under magisterprogrammets tid. Tidigare arbetserfarenhet kan i princip inte räknas till godo för detta, utan avsnittet avlägges primärt mellan första och andra studieåret eller under perioderna I-II under andra studieåret, som en på förhand överenskommen kombination av en möjlig arbetsorienterad kurs, fördjupade litteraturstudier, passliga specialiseringstudier och -kurser samt ett praktikum.

Programmet uppmanar studenterna att även själv söka relevanta arbetsplatser, eftersom dessa kan främja yrkesorienteringen bättre än arbeten givna oberoende av studenternas särintressen.

Programmet har vissa begränsade resurser att finansiera praktikantplatser för upp till tre månader av heltidsjobb för en del av studenterna.

Koordineringen och registreringen av arbetspraktiken sköts av programkoordinatorn. Om praktikanten använder sig av sitt huvudämnes öppna praktikförfarande utanför magisterprogramet är det institutionens prefekt som signerar handlingarna. I dessa fall se vidare https://alma.helsinki.fi/doclink/17459

 

 • Före praktiken
  — Arbetsuppgifterna bör motsvara den akademiska skolningen och stöda huvudämnesstudierna.
 • — Blanketten Arbetsavtal för praktik ifylls och undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren, varefter även programkoordinatorn bör godkänna den. Alternativt kan programkoordinatorn införa sitt godkännande i marginalen på arbetsgivarens egen blankett. Blanketten bör vara ifylld och signerad när arbetet börjar.
 • — Praktikanten bör ha en i avtalet namngiven handledare på sin arbetsplats.
 • — Magisterprogrammet stöder högst tre månader av arbetspraktik. Tre månader heltidsjobb motsvarar fem (5) studiepoäng.
 • — Om programmet bekostar hela praktiken förblir praktikanten formellt anställd av projektet “Magisterprogrammet Kultur och kommunikation”, även om arbetet utförs på en annan reell arbetsplats t.ex. för en annan organisation, firma eller institution, så även om arbetet utförs på annan ort. Blanketten Arbetsavtal för praktik ifylls i så fall normalt med magisterprogrammet som arbetsgivare, men innehåller då även uppgifter om den reella arbetsplatsen där praktikanten arbetar och vilket arbete som där utförs. Även den reella arbetsplatsen bör i dylika fall signera blanketten, detta i synnerhet om magisterprogrammet inte har andra skriftliga avtal med den reella arbetsplatsen.
 • Under praktiken
  — Den avtalade del av praktiken som magisterprogrammet själv bekostar utbetalas gärna direkt av magisterprogrammet till praktikanten/arbetstagaren. En sådan lön är till storlek 1052€ brutto per månad heltidsjobb (2010); magisterprogrammet betalar därutöver de lagstadgade sidokostnaderna för sin andel.
 • — Magisterprogrammet förutsätter att både praktikanten och den reella arbetsplatsen följer rådande arbetslagstiftning. Vid konfliktsituationer vänd er först till programkoordinatorn.
 • — Magisterprogrammet betalar inte dagtraktamenten, reseersättningar eller övertidsersättningar. Lagstadgade semesterdagar bör hållas som lediga dagar, t.ex. mot slutet av praktiken.
 • Efter praktiken
  — Efter arbetet inlämnar praktikanten/arbetstagaren en rapport.
 • — Rapporteringen sker medelst
  1) blanketten Praktikrapport,
  2) en fritt formulerad essä om praktikperioden (se bifogade anvisningar)
  samt 3) en kopia av ett arbetsintyg från den reella arbetsplatsen.

 

Sedan 2009 har vi godtagit och/eller arrangerat praktikarbeten på bl.a. dessa ställen:

Språktidningen (i Sverige]
praktikant, textproduktion
”Svenskt i Finland – En lång historia” [Henrik Meinander]
forskningsassistent
Renvall-institutet, HU [Peter Stadius]
studieprogramskoordinering
Svenska litteratursällskapet [Biografiskt lexikon 2]
redaktionsassistent, korrekturläsning
FST, YLE Fiktion
administrativ producent
Finlandsinstitutet i Köpenhamn
varierande evenemangsproduktioner, texter, projekt
Astra Nova
administrativ redaktionssekreterare
Projekt vid Historiska läroämnet, HU [Derek Fewster]
Forskningsassistent
Ny Tid
praktikant, skrivande journalist
Söderströms förlag
språkgranskning, lektorsutlåtanden, kundbetjäning
Svenska YLE, BUU-klubben
Planering & förverkligande av animationer för TV och sagor för radio
Cramo Oy
Branding, extern/intern kommunikation, marknadsföring, projektledning, strategiarbete, materialproduktion
Stiftelsen Åbo 2011 [Kulturhuvudstadsprojektet 2011]
biträdande uppgifter med webb/redaktörer, materialproduktion
Österbottens tidning (HSS-media)
redaktör
Finlandsinstitutet i Stockholm
presskontakter, webbsidor, planering, evenemangsproduktion
Zodiak Finland Oy
produktionskoordinator, finansieringsplanering för dramaserier i TV
Teatercentrum r.f. [Teaterns informationscentral]
repertoartidningen, webbsidor
Sveriges ambassad, New Delhi
Press- och medierelaterade uppgifter, kulturfrämjande
Norska ambassaden i Helsingfors
medieuppföljning, översättning, webbsidor

 

Uppdaterad 23.9.2011