Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

Kontaktuppgifter

Programmets universitetslektor och koordinator 2012-

Derek Fewster
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning to 11-12
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi


Tutorer 2016-2017

Sofia Erikkson

Ann-Marie Mäenmaa

ann-marie.maenmaa@helsinki.fi

Arbetsmetoder och bedömning

Bedömning

Bedömning av studentarbeten följer den vanliga skalan 0-5, där 0 är underkänt. Översatt från det äldre systemet är betygen följande: 5 (3. 3-), 4 (2½, 2+), 3 (2, 2-), 2 (1½, 1+, 1) och 1 (1-).

 

 

Allmänna anvisningar för tentamina, essäer och kursdagböcker (främst enligt praxis inom läroämnet historia)

Råd angående tentamina

Tentamensanmälan görs på anmälningskuvert, som finns vid tentkuvertlådan. Kuvertets båda sidor ifylles med tydligt textade bokstäver. Punkten "För denna tentamen lästa verk" bör ifyllas fullständigt, med angivande av lästa avsnitt ur sådana böcker som inte tenteras i sin helhet. I punkten "Deltentamina som du har avlagt för denna tentamen", på kuvertets baksida, måste du fylla i tidigare prestationer i samma studieavsnitt. Kuvertet lämnas i därtill avsedd låda på institutionen, inte till tentatorn.

Tentering av programmets påbyggnadsstudier sker enligt kursens ursprungliga karaktär på dagarna för grundstudier, ämnesstudier eller fördjupade studier.

För varje tentator lämnas in ett eget tentkuvert.

Tentamenstillfällena börjar exakt på angivet klockslag. Studenten har rätt att lämna tentamenstillfället först efter en halv timme, varefter ingen mera kan infinna sig försenad. Studenten skall vid inlämnandet av tentsvaret kunna bestyrka sin identitet med studiekort eller annat officiellt identifikationsbevis.

Student som efter att ha lämnat tentamensanmälan blivit förhindrad att delta, bör anmäla detta till institutionens kansli. Den som utan anmälan uteblivit från två tentamenstillfällen å rad får inte delta i närmast följande tentamen.

Efter tentamina kan tentatorn be studeranden att möta upp på ett muntligt förhör som ingår i tentamen. Om studeranden utan att meddela uteblir från det muntliga förhöret underkänns tentamensresultatet.

Kursernas slutförhör kan endast avklaras på fakultetens allmänna tentamensdagar om föreläsaren går med på det. Även i dessa fall endast på examenstillfällena i januari och maj, så att den förra höstens föreläsningsserier tenteras i januari och vårens föreläsningsserier i maj.

Tentamensresultaten offentliggörs på institutionens anslagstavla med betyg enligt skalan 0-5.

Det rekommenderas att betygen för studiehelheterna ansöks om så fort alla delprestationer i studiehelheten är gjorda. Detta sker genom att fylla i den registreringsblankett som fås på institutionen och genom att föra både den och ett studieprestationsutdrag till amanuensen. Det tar minst en vecka innan helheterna registreras.

Obs. Redan godkända helheter kan inte spjälkas upp senare.

 

Essä

Konsten att skriva är viktig för humanister. Essäskrivning är en effektiv övning i att skriva analytiskt och att skapa vetenskaplig text. Den lär också ut logiskt tänkande bättre än boktentamina.

Att skriva essäer är således en rekommenderad form för studieprestationer. Studiehelheter kan ofta helt eller delvis ersättas med essäer. För att få en (1) studiepoäng bör man skriva ca fyra sidor. För flera studiepoäng bör man skriva motsvarande avsnitt längre. Antalet studiepoäng är dock inte direkt beroende av längden på essän, utan även på den litteratur som använts och sättet man behandlat ämnet på.

Man bör alltid avtala om essäförfarandet på förhand med den tentator som ansvarar för studiehelheten. Man kan själv föreslå ämnet för essän, men infallsvinkeln, litteraturen och tidtabellen bestäms tillsammans med tentatorn. Efter att ha läst igenom essän och gett ett vitsord ger tentatorn på sin mottagningstid feedback och motiverar vitsordet.

Tekniska detaljer

Essän är inte en vetenskaplig avhandling utan en friare framställning. Språket måste dock vara klart och sakligt. Fotnoter är inte obligatoriska, men hänvisningar till den litteratur man har använt måste finnas ("såsom Braudel har bevisat..."). Egna åsikter måste separeras från det övriga materialet och även motiveras. Det är viktigt att reflektera och framföra motiverad kritik av de tolkningar som finns i den litteratur man har läst.

Den maskinskrivna essän inlämnas i A4-format med text på endast ena sidan av pappret. Den rekommenderade fontstorleken är 12 och radavståndet 1,5. Essän bör ha ett pärmblad där essäns rubrik, studieavsnitt och antalet studiepoäng, skribentens namn och studienummer, tentator och inlämningsdatum framgår.

 

Föreläsningsdagbok

En föreläsningsserie kan också tenteras genom en föreläsningsdagbok om man har kommit överens om det med föreläsaren.

I en föreläsningsdagbok sammanfattar studerande vad föreläsningen har gett åt denne. Det är alltså inte meningen att upprepa fakta från föreläsningen (speciellt detaljer), utan att bearbeta det man har hört och framlägga föreläsningens centrala punkter med egna kommentarer och reflektioner, vid behov också kritiskt.

Samtidigt kan man framföra egna åsikter. Idén med föreläsningsdagboken är att öva sig på att assimilera kunskap och lära sig att kritisk närmar sig ny kunskap. Föreläsningens innehåll måste dock framföras - med andra ord räcker det inte enbart med egna åsikter.

En kursdagbok består inte av lista med punktningsstreck ("franska streck"), för att säga det klart!

Längden på en föreläsningsdagbok är ca en sida per föreläsning (radavstånd 1,5 och fontstorlek 12).

Vid en normal 12 föreläsningars serie tillåts att man uteblir från en föreläsningsgång. Om man uteblir från flera föreläsningar måste man komma överens om kompenserande studieprestationer med föreläsaren. Föreläsaren kan också ge egna anvisningar när det gäller utförandet av föreläsningsdagboken, då bör man i första hand följa dennes anvisningar.

Föreläsningsdagboken bör inlämnas till tentatorn enligt en given deadline.

 

Uppdaterad 5.12.2012