Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet
 

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten

Om enheten

Kontaktuppgifter

Universitetspedagogiska forsknings- och utvecklingsenheten
Brobergsterrassen 20 R
PB 9
00014 Helsingfors universitet
Tel. (09) 1911 (växel)

fornamn.slaktnamn@helsinki.fi

Kursförfrågningar:
yty-yopeda@helsinki.fi

Personalutbildning

Universitetspedagogisk utbildning är Helsingfors universitets personalutbildning. Utbildningens omfattning i sin helhet är 60 studiepoäng och den baserar sig på grundstudier som innehåller 25 studiepoäng.
Läroplan for studiehelheten universitetspedagogik 60 sp.

Grundstudier:
Universitetspedagogik I (10 sp): kurser ordnas på finska varje termin, höst och vår, och på svenska ung. vartannat läsår. Tidtabellen för när kursen ordnas nästa gång planeras som bäst.
Universitetspedagogik II (15 sp): Kursen omfattar två moduler varav den ena: Utveckling av lärarens pedagogiska kompetens - Opettajan pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen (10 sp) startar hösten 2009. De gemensamma undervisningssituationerna är huvudsakligen på finska. En stor del av arbetet under närstudiedagarna sker dock i små grupper och de svenskspråkiga deltagarna jobbar då i grupp med en svenskspråkig tutor/lärare. Tidtabellen för den andra modulen: Handledning vid universitetet (5 sp) planeras som bäst.

Ansökningen till kursen sker via Almas Personalutbildning, utbildningskalender.

Dessutom ordnar vi utbildning på finska för ämnesstudier Universitetspedagogik III (35 sp) som pågår under två läsår. Nästa kurs börjar under hösten 2009. Ansökningstiden har gått ut.

Universitetspedagogik I (10 sp)

Målen med utbildningen är att ge lärare på universitet grundfärdigheter att planera, förverkliga och bedöma sin egen undervisning samt att bedöma studerandes kunskaper. Under kursen fördjupas i enlighet med principerna för den konstruktivt samordnade undervisningen och det egna sättet att undervisa enligt dessa principer. Vi bekantar oss också med olika undervisnings- och utvärderingsmetoder.

Universitetspedagogik I innehåller följande kursenheter:

UP 1.1 Universitetsundervisning och lärande (5 sp)
UP 1.2 Undervisningens planering, genomförande och utvärdering (5 sp)


Ansökan till kursen i Universitetspedagogik I

I första hand sker ansökningen till kurser för utbildningspersonal på Helsingfors universitet via Almas Personalutbildning, utbildningskalender.
Lärare vid andra högskolor och universitet kan delta i undervisningen om det på förhand är överenskommet med den ifrågavarande institutionen; vänligen ta kontakt med enhetens byrå. Lärare som redan har ett arbetsavtal med Helsingfors universitet och arbetar med uppgifter inom undervisningen har företrädesrätt till kursen om antalet sökande överstiger det maximala deltagarantalet.
Timlärare med arbetsavtal för sidoinkomster vid Helsingfors universitet förutsätts arbeta 14 timmar/vecka för att arbetsavtalets villkor kan uppfyllas. Personer som är på alternerings-, moderskaps- eller vårdledighet kan också ansöka till utbildningen.

Meddelande till dem som antas till kursen samt till dem som inte har rymts med skickas till e-postadressen efter att ansökningstiden har gått ut.

Genomförande av utbildningen

Utbildningen genomförs som flerformsundervisning. Mellan närstudiedagarna pågår grupparbeten och självständiga studier. Deltagaren fördjupar sig i universitetets lärande- och undervisningsmiljöer samt får praktiska färdigheter att planera och utveckla sin egen undervisning. Förmåga att verka i samspel och samarbete med andra lärare övas i små grupper. Målet med kursen är att erbjuda lärare möjligheter att reflektera över sin undervisning och sitt lärarskap. Kursstudierna förutsätter ett aktivt deltagande under närstudiedagarna samt också däremellan under arbetet i stödgrupperna.

Om deltagaren vill få sina studier införda i OODI är det möjligt att på förhand komma överens med den egna institutionen som ansvarar för registreringen.