Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Tutkimustoiminta laitoksella

Alla olevan tutkimusprojektiluettelon ohella tietoja laitoksen tutkimustoiminnasta löytyy laajempien hankkeiden osalta TUHTI- ja JULKI-tietokannoista. Yksittäisten tutkijoiden tutkimusintresseistä saat tietoja yliopiston ASTI-asiantuntijatietokannasta. Tutkimuksia raportoidaan mm. laitoksen julkaisusarjassa.

Tutkimusyksiköt ja -ryhmät

Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö (CRADLE)
on kasvatustieteen laitoksen alaisuudessa toimiva yksikkö, joka harjoittaa monipuolista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä vastaa omasta tutkijakoulusta ja maisteriohjelmasta.
Yksikön sivut >>

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY)
edistää yliopistopedagogista tutkimusta ja yliopistopedagogiikan koulutusta Helsingin yliopistossa. Sen keskeinen tehtävä on myös yliopistopedagogisen osaamisen koordinointi ja edistäminen.
Yksikön tutkimushankkeet >>
Yksikön sivut >>

Kulttuurisen ja  feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä (KUFE)
sijoittuu kasvatustieteen laitoksen painopistealueelle 'Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri' . Se rakentuu Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston tukemien tutkimusprojektien ympärille. Tutkimusryhmän tutkijat ja jatko-opiskelijat tekevät tutkimusta kasvatuksen ja koulutuksen
prosesseista kansallisuuden, kansalaisuuden ja erojen (erityisesti sukupuoli) näkökulmista.
KUFE:n tutkimushankkeet >>
KUFE:n sivut >>

Koulutuksen uusi politiikka ja hallinta (KUPOLI) -tutkimusryhmä
KUPOLI:n tutkimushankkeet >>
KUPOLI:n sivut >>

Intercultural Bilingual Education in Latin America (IBE)
on ulkoministeriön rahoittama tutkimus- ja kehitysyhteistyöprojekti.
IBE:n sivut >>

Lärande och det mångkulturella samhället (LOMS)
on professori Gunilla Holmin johtama tutkimusryhmä, jossa tutkitaan oppimista monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
LOMS:in sivut >>

Koulutuksen arviointikeskus
on soveltavan kasvatustieteen laitoksen ja kasvatustieteen laitoksen yhteinen tutkimusyksikkö. Sen tarkoituksena on 1) tuottaa oppilaitosten tarvitsemia arviointipalveluja,
2) kehittää itse testejä ja muita tutkimusvälineitä ja 3) tarjota oppilaitoksille koulutuksen kehittämispalveluja.
Koulutuksen arviointikeskuksen sivut >>

Käynnissä olevat tutkimusprojektit

Projekteista ja niiden julkaisuista saa tietoa kyseisen projektin johtajalta. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumerot) löytyvät laitoksen henkilökuntaluettelosta.

Kotikasvatuksen muuttuminen sukupolvien saatossa
Projektin tutkijat: yliopistonlehtori, dosentti Ilse Eriksson ja yliopistonlehtori, dosentti Marja Martikainen

Självet i förändring i relation till ödesdigra händelser
Projektin johto: yliopistonlehtori, dosentti Camilla Kovero

Språklig och kulturell identitet hos elever i svenska skolor i huvudstadsregionen
Projektin tutkijat: yliopistonlehtori, dosentti Camilla Kovero ja tohtoriassistentti Monica Londen

Lapsi myrskyn silmässä - sotalapsi silloin (1939-1945) ja nyt
Projektin johto: yliopistonlehtori, dosentti Nina Santavirta

Työympäristö, persoonallisuustekijät ja työssä jaksaminen
Projektin johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Nina Santavirta

Verkostossa oppimisen välineet
Projektin johtaja: tohtoritutkija (SA) Hanna Toiviainen

Koulutuksen uusi politiikka ja hallinta (KUPOLI) -tutkimusryhmä

Laatuarvioinnin vaikutukset suomalaisessa peruskoulusssa
Projektin johto: professori Hannu Simola

Valta, ylikansalliset hallintajärjestelmät ja yliopiston uusi johtamistapa Suomessa
Senioritutkija: professori Hannu Simola

Vanhemmat ja kouluvalinta. Perheiden koulutusstrategiat, eriarvoistuminen ja paikalliset
koulupolitiikat suomalaisessa peruskoulussa.
Projektin johto: professori Hannu Simola

Kulttuurisen ja  feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä (KUFE)

Kasvamassa kansalaisuuteen: etnografisia ja elämänhistoriallisia näkökulmia
Projektin johto: professori Elina Lahelma

Opetusprosessien erot, rajat ja mahdollisuudet - tutkimuksia kouluista, opettajista ja nuorten siirtymistä
Projektin johto: professori Elina Lahelma

Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
Hankkeen sivut >>
Projektin johto: professori Elina Lahelma

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa
Hankkeen sivut >>
Projektin johto: professori Elina Lahelma

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Akateeminen johtajuus
Projektin johtaja: professori Sari Lindblom-Ylänne

Yliopisto-opettajuus ja pedagogisen asiantuntijuuden kehittyminen
Projektin johtaja: professori Sari Lindblom-Ylänne

Yliopisto-opetuksen laatu ja laatujärjestelmät
Projektin johtaja: professori Sari Lindblom-Ylänne

Yliopisto-opiskelijat ja tieteellisen ajattelun kehittyminen
Projektin johtaja: professori Sari Lindblom-Ylänne

Yliopistollisen verkko-opetuksen laatu - verkkolaatu
Projektin johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Anne Nevgi

Ennakkotiedon merkitys oppimisprosessissa - Primus
Projektin johtaja: yliopistonlehtori, dosentti Anne Nevgi

eLene-TT: Eurooppalainen yhteistyöhanke korkeakouluopettajien koulutuksen kehittämiseksi
Projektin johtaja: professori Sari Lindblom-Ylänne

Ohjauskäytänteet yliopistopedagogiikassa - keskustelunanalyyttinen tutkimus ohjausvuorovaikutuksesta
Projektin johtaja: tutkija, dosentti Sanna Vehviläinen

Alkuun >>