Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kasvatustieteen laitos

Tietoa laitoksesta

Yhteystiedot

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Koulutukset

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä kasvatuksen ja opetuksen avulla. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi kasvatus elämänkulussa, koulutus sekä yhteisöjen muutos- ja kehitysprosessit. Ilmiöitä tutkitaan yksilöllisistä ja yhteisöllisistä, sekä kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Koulutus antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön. Koulutuksesta valmistuneiden tehtävien kirjo on laaja ja työllistyminen on hyvä. Valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijät toimivat myös erilaisissa tutkimus-, selvitys- ja muissa asiantuntijatehtävissä sekä vaativissa ja monipuolisissa opetus- ja koulutustehtävissä. Valmistuneet ovat sijoittuneet yksityisiin yrityksiin, erilaisiin järjestöihin, valtion ja kunnan palvelukseen sekä yliopistoihin ja muihin tutkimus- ja oppilaitoksiin.

Kasvatustieteiden koulutuksessa noin puolet opinnoista koostuu pääaineen opinnoista. Oman alan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat siten kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin.

Kandidaatin tutkinto

Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto. Laaja-alaisuuden saavuttamiseksi lähestytään kasvatustieteiden tutkimuskohteita molempien tieteenalojen näkökulmista. Opintojen tavoitteena on saada valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan sekä oman alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen. Opintojen tavoitteena on myös hankkia työelämän edellyttämiä perusvalmiuksia: kykyä itsenäiseen toimintaan, yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä valmiuksia työssä oppimiseen.

Pääaineopintoihin kuuluu 25 opintopisteen laajuiset kaikille yhteiset perusopinnot ja 55 opintopisteen laajuiset aineopinnot. Aineopinnot koostuvat yhteisistä sisältöopinnoista (sisältäen alan asiantuntijatehtäviin ja toimintakenttiin perehtymistä), valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista sekä kandidaatin tutkielmasta ja sen tekemistä tukevasta seminaarista. Aineopintojen valinnaiset sisältöopinnot opiskelija voi valita seuraavilta painopistealueilta, joiden perusteet on opiskeltu perus- ja aineopintojen yhteisissä sisältöopinnoissa:
 

  • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri
  • Opetus ja oppiminen
  • Oppiminen työelämässä.

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi opiskeluun orientoivia opintoja, kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä vähintään laaja sivuainekokonaisuus (60 opintopistettä). Tutkinnon vähimmäislaajuuden saavuttamiseksi tutkintoon voidaan sisällyttää lisäksi vapaasti valittavia opintoja.

Kandidaatin tutkintovaatimukset (pdf) >>

Maisterin tutkinto

Maisterin tutkinnon koulutus voi edetä suoraan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon pohjalta järjestettävinä kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) maisteriopintoina. Kasvatustieteiden syventävät opinnot voi kuitenkin aloittaa, kun perus- ja aineopinnot on suoritettu, vaikka kandidaatin tutkinnon suorittaminen olisi sivuaineiden osalta kesken.

Maisterin tutkinnon voi myös suorittaa erillisissä maisteriohjelmissa, joihin on oma valinta. Kasvatustieteen laitoksella on kaksi maisteriohjelmaa; Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelma sekä Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma.

Maisteriopintojen tavoitteena on saavuttaa kasvatusalan akateeminen asiantuntijuus sekä hankkia valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen tavoitteena on omaksua hyvä kasvatustieteellinen tietoperusta ja tutkimusmenetelmien hallinta, hankkia valmiudet itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään.

Maisteriopintojen pääaineopintoihin kuuluu 80 opintopisteen laajuiset syventävät opinnot, jotka koostuvat yhteisistä ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista, pro gradu -tutkielmasta ja sen tekemistä tukevista seminaareista sekä harjoittelusta. Opiskelija voi valita joko yleiseen kasvatustieteeseen tai aikuiskasvatustieteeseen painottuvat opinnot seuraavilta painopistealueilta:
 

  • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri
  • Opetus ja oppiminen.

Oppiminen työelämässä -painopistealueen opintojen syventäminen jatkuu Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelmassa.

Maisteriopintoihin kuuluu pääaineopintojen lisäksi opiskeluun orientoivia opintoja, viestintäopintoja sekä vähintään 35 opintopisteen laajuisesti sivuaineopintoja ja/tai vapaasti valittavia opintoja. Opintoihin on mahdollista sisällyttää opettajan pedagogisen kelpoisuuden antavat aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (35 opintopistettä). Opintoihin on erillinen valinta, johon sisältyy soveltuvuuskoe.

Maisterin tutkintovaatimukset (pdf) >>

Huom!

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kaikki koulutukset ja tutkinnot löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Sivun alkuun >>