Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen ryhmä

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

Graduaiheita

AIHEITA OPINNÄYTETÖIHIN

KUFEn puitteissa toimii tutkimushanke Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatillinen koulutushttp://www.helsinki.fi/ktl/amis/index.htm, sekä sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen kehittämishanke (TASUKO/SUKO) http://www.helsinki.fi/behav/suko/index.htm. Nämä hankkeet luovat erinomaiset puitteet tehdä graduja ja muita opinnäytetöitä hankkeen tutkijaopettajien ohjauksella.

Alla on esimerkkejä KUFEn tutkimusaiheista. Aiheet ovat pikemminkin kiinnostavia ja vähän tutkittuja tarkastelukohteita kuin konkreettisia, rajattuja gradun tai muun opinnäytteen aiheita. Näistä kohteista voi muodostua hyvinkin erilaisia tutkimuksia erilaisista teoreettisista näkökulmista, eri menetelmin tai erilaisin rajauksin. Virikkeiksi on annettu lähinnä joitakin oman projektimme ja verkostomme Suomessa tehtyjä tutkimuksia, joiden lähdeluettelojen kautta pääsee kiinni laajempaan kirjallisuuteen.

Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmistasi. Mikäli valitset jonkun muun seminaariohjaajan, mutta teet työtäsi näiltä aihealueilta, voi joku tutkimusprojektin tutkija toimia jollain tavoin kakkosohjaajana. Tästä tulee sopia seminaarin vetäjän kanssa.

1) Kansalaisen ja ’toisen’ rakentuminen opetussuunnitelmissa tai oppikirjoissa

Miten opiskelijoiden erot joita aiheuttaa mm. sukupuoli, etnisyys, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus, sosiaalinen tausta, alueellisuus ja ikä näkyvät (tai eivät näy) ops-teksteissä tai jonkun oppilaitoksen ja oppiaineen oppikirjoissa? Ketkä rakentuvat tekstien subjekteiksi? Mahdollisia rajauksia: toisen asteen koulutus (ammatillinen ja/tai lukio); poikkileikkaus vs historiallinen vs. vertaileva (esim. jonkun toisen maan ops); jonkun oppilaitostyypin, oppiaineen oppikirja.

Virikkeitä: Aapola & al. 2003; Mietola 2001; Lappalainen 2002, 2006; Palmu 2003, Mononen 2005.

2) Naisena nais/miesenemmistöisellä koulutusalalla tai miehenä mies/naisenemmistöisellä koulutusalalla

Yhden sukupuolen oppilaitoksen viralliset ja/tai informaalit kulttuurit enemmistö/vähemmistösukupuolen edustajien kokemuksissa. Mahdollisina painopisteinä esim. sukupuoleen perustuva häirintä tai opintomenestykselle annetut tulkinnat. Haastattelut ja/tai havainnointi oppilaitoksessa.

Virikkeitä: Käyhkö 2002, 2006, 2007, Haapala-Samuel 2008, Jacobsson 2008

3) Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret suomalaiskoulussa

Tarkastelukulmana esim. lasten kokemusten peilaaminen monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteita vastaan. Painopisteenä esim. opiskelu ja oppiminen (virallinen koulu) tai suhteiden rakentuminen muihin lapsiin (informaali koulu) tai koulun tilat maahanmuuttajien ja suomalaislasten käytössä (fyysinen koulu). Havainnointi ja/tai maahanmuuttajalasten ja/tai opettajien haastattelut, taustana ops-tekstit.

Virikkeitä: Gordon, Holland & Lahelma 2000; Harinen (toim.) 2004; Lappalainen 2006, Lappalainen & Rajander 2005, Kurki 2008

4) Koulumenestyksen merkitys tyttöjen ja poikien resurssina

Tilastoihin ja rekistereihin perustuva analyysi ja/tai elämänhistoriallinen tutkimus hyvin/huonosti menestyvien tyttöjen ja poikien koulutusurista. Lähtökohtana väite: koulumenestys on erilainen resurssi tytöille ja pojille.

Virikkeitä: Lahelma 1992, 2003, 2004; Naumanen 2002

5) Seksuaalikasvatus terveyskasvatuksessa

Onko koulun seksuaalikasvatuksen sisältö edelleen yhdyntäkeskeistä, varoituskeskeistä ja heterokeskeistä ja sukupuolineutraalia? Puhutaanko sukupuolisesta häirinnästä? Tarkastelutasona joko ops ja oppikirjat ja/tai oppituntien havainnointi.

Virikkeitä: Lehtonen 2003, Nummelin 1996, Lahelma 2002a

6) Koulu nuorten kohtaamispaikkana

Kaverisuhteiden merkitysten analysointi jollain kouluasteella. Esim. ryhmähaastattelut, välituntihavainnoinnit tai nuorten kirjoitusten analysoinnit.

Virikkeitä: Tolonen 2001, Lahelma 2002b

7) Sukupuolitietoinen ja/tai feministinen pedagogiikka kasvatustieteen opetussuunnitelmissa ja opetuksessa

Kasvatustieteen ja/tai opettajankoulutuslaitosten (tai yhden) opetussuunnitelmien ja/tai (joidenkin) oppikirjojen analyysi siitä näkökulmasta, miten sukupuoliero määrittyy teksteissä tai: Feministisen pedagogiikan käytäntöjen analysointi esim. haastattelemalla opettajia ja/tai seuraamalla jonkun kurssin toteutumista.

Virikkeitä: Lempiäinen 2003, Naskali 1996, Kutuniva & Ylätapio-Mäntylä 2005

8) Lasikatto ja naiset yliopistouralla

Jonkun tiedekunnan henkilökunnan urakehityksen sukupuolittuminen. Esim. valintapäätösten analysointi ja/tai henkilökunnan haastattelut.

Virikkeitä: Husu 2004; Tedre & Koski 2003

9) Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä

Suomiko tasa-arvon mallimaa? Miten tasa-arvoon liittyvät näkökulmat tulevat huomioiduiksi koulutuksen ja työelämän käytännöissä tai niitä koskevissa erilaisissa poliittisissa ja hallinnollisissa dokumenteissa? Keiden tasa-arvosta onkaan kyse? Miten talous ja tasa-arvo kohtaavat?

Virikkeitä: Holli, Saarikoski & Sana 2002, Ikävalko 2008, Brunila 2009

10) Projektiyhteiskunta ja projektitapaistuminen

Millä tavalla koulutusta ja työelämää koskevat julkisrahoitteiset (esim. EU:n rahoittamat) projektit toimivat ja minkälaisia seurauksia niillä on? Miten toimijuus ja sukupuoli projekteissa ja projektien kautta rakentuvat? Minkälaista yhteiskuntaa projektitapaistuminen rakentaa?

Virikkeitä: Rantala & Sulkunen 2006, Brunila 2009, Vehviläinen & Paju 2001

11) Toisen asteen koulutukseen ja koulutuksessa

Toisen asteen koulutuksen tarkastelu sekä peruskoulun jälkeisten siirtymien että koulukäytäntöjen tarkastelu erilaisissa toisen asteen oppilaitoksissa ja koulutusmuodoissa.

Virikkeeksi ks. esim. http://www.helsinki.fi/ktl/amis/transamis.htm

12) Ammatillinen koulutus ja työmarkkinat erityisopetuksen näkökulmasta

Erityisopetustaustaisten nuorten asemoituminen peruskoulun jälkeisillä koulutusmarkkinoilla, heille mahdolliset koulutuspolut ja työelämään kiinnittymisen kysymykset.

Virikkeeksi ks. http://www.helsinki.fi/ktl/amis/amero.htm


Viitteet:

KUFEn julkaisuja 2005-2009, ks. http://www.helsinki.fi/ktl/kufe/julkaisut.htm

Vanhempia viitteitä:

Aapola, Sinikka, Gordon, Tuula & Lahelma, Elina (2003) Citizens in the Text? - International Presentations of Citizenship in Textbooks. In: Torres, Carlos Alberto & Antikainen, Ari (eds) The International Handbook on the Sociology of Education. An International Assessment of New Research and Theory, Lanham, Boulder, New York and Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 381-399.

Gordon , Tuula, Holland, Janet & Lahelma, Elina (2000) Making Spaces: Citizenship and Difference in Schools. London: Macmillan & New York: St Martin’s Press.

Harinen, Päivi (toim.) (2004) Kamppailuja jäsenyyksistä: maahanmuuttajanuoret Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Husu, Liisa (2004) Naisystävällisempään yliopistoon? Tiedenaiset ja muutoksen visiot. Naistutkimus 17(1), 4-21.

Koski, Leena & Tedre, Silva (2003) Sukupuolipiiloja ja huolia: Naisten muistoja yliopistouralta. Naistutkimus 16(3), 19-32.

Kutuniva, Mervi & Ylitapio-Mäntylä, Outi (2005) Matkalla itseen ja yhteiseen – muistoista yhdessä oppimiseen, teoksessa Mietola, Reetta & Lahelma, Elina & Lappalainen, Sirpa & Palmu, Tarja (2005) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja 22.

Käyhkö, Mari (2002) Näkymättömäksi siivoojaksi ja kodinhengettäreksi. Kuinka työväenluokkaisista tytöistä kasvatetaan kunnon naisia? Teoksessa: Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (eds) Tulkintoja tytöistä, Helsinki: SKS.

Lahelma, Elina (1992) Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. Helsinki: Yliopistopaino.

Lahelma, Elina (2002a) Gendered conflicts in secondary school: fun or enactment of power? Gender and Education, Vol. 14, No. 3, 295-306.

Lahelma, Elina (2002b) School is for meeting friends: secondary school as lived and remembered, British Journal of Sociology of Education, Vol. 23, No 3, 367-381.

Lahelma, Elina (2003) Koulutusteiden risteysasemalla: pysyvyyksiä ja muutoksia nuorten suunnitelmissa, Kasvatus 3/2003.

Lahelma, Elina (2004) Tytöt, pojat ja koulukeskustelu: Miten koulutuspoliittiset ongelmat rakentuvat? In: Erja Vitikka (ed.) Koulu – Sukupuoli – Oppimistulokset. Opetushallitus, Moniste 8/2004, 54-67.

Lappalainen, Sirpa (2002) "Eskarissa eurokuntoon" - Esiopetus (suomalais)kansallisena projektina. In In Tuula Gordon, Kirsti Lempiäinen ja Katri Komulainen (toim.) Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.Tampere.

Lappalainen, Sirpa (2003): Celebrating Internationality: Construction of Nationality at Preschool in Beach, Dennis, Gordon, Tuula & Lahelma, Elina (eds) Democratic Education: Ethnographic Challenges. London: Tufnell Press.

Lappalainen, Sirpa & Rajander, Silja (2005) Maailmankansalaisia ja muuta väkeä, kirjassa Mietola, Reetta & Lahelma, Elina & Lappalainen, Sirpa & Palmu, Tarja Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja 22.

Lehtonen, Jukka (2003) Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino & Nuorisotutkimusverkosto.

Lempiäinen, Kirsti (2003) Sosiologian sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Metso, Tuija (2004) Koti, koulu ja kasvatus. Kohtaamisia ja rajankäyntejä. Suomen Kasvatustieteellisen Seuran julkaisuja.

Mietola, Reetta (2001) ‘Itseä ja erilaista oppimaan - Erilaisuus peruskoulun oppikirjoissa’. Nuorisotutkimus-lehti 2/2001.

Mononen, Sari (2005) Materialla merkityt identiteetit; tutkimus kuluttajakasvatuksen oppikirjan tuottamasta kuluttajuudesta. Kasvatustieteen pro gradu tutkimus, Helsingin yliopisto.

Naskali, Päivi (toim.) (1996) Pulpetti ja karttakeppi. Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Lapin yliopisto.

Naumanen, Päivi (2002) Koulutuksella kilpailukykyä : koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportteja, 57.

Nummelin, Raija (1996) Seksuaalisuus nuoruusiän seksuaalikasvatuksessa. Helsingin yliopisto.

Palmu, Tarja (2003): Sukupuolen rakentuminen koulun kulttuurisissa teksteissä. Etnografia ylästeen äidinkielen oppitunneilla. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia. Yliopistopaino. Helsinki.

Sunnari, Vappu, Kangasvuo, Jenny, Heikkinen, Mervi ja Kuorikoski, Niina (toim.)(2003) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun yliopiston oppimateriaalia E1. Oulun Yliopistopaino, Oulu.

Tolonen, Tarja (2001) Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus.