Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos
 

Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset

Tietoa ryhmästä:

Yhteystiedot:

Kasvatustieteen laitos
Siltavuorenpenger 20 R
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 20555
Faksi (09) 191 20561

AMERO - Ammatillisen erityisopetuksen teemaryhmä

KOULUTUSYHTEISKUNNAN ERITYISET?
Täysivaltaisen kansalaisuuden ideaali ja ammatillisen erityisopetuksen käytännöt
– koulutussosiologinen näkökulma

Tiivistelmä

Tässä tutkimuskokonaisuudessa tarkastellaan kansalaisuuden rakentumista ammatillisen erityisopetuksen kontekstissa. Tutkimme millaiseksi kansalaisuus rakentuu ammatillisen koulutuksen kentällä ja miten erityisiksi määritellyt nuoret aikuiset asemoituvat suhteessa ”täysivaltaisen kansalaisen” ideaaliin. Tarkastelun kohteena ovat ne prosessit, joissa erityisopetuksen käytännöissä täysivaltaisuuden ja kansalaisuuden merkityksiä rakennetaan ja määritetään sekä näissä prosesseissa todentuvat mukaanottamisen ja ulossulkemisen käytäntännöt. Teemakokonaisuuden tutkimuskohteena on ammatillinen erityisopetus, sen käytännöt ja toimijat. Tutkimus kohdistuu kolmeen eri tasoon seuraavasti:

1) Koulutuspolitiikan taso: analysoidaan koulutuspoliittisia tekstejä sekä haastatellaan tekstien parissa työskenteleviä hallintovirkamiehiä.

2) Oppilaitostaso, arjen diskursiiviset käytännöt: tarkastellaan oppilaitoksiin ja koulutuslinjoille valikoitumista ja koulutukselle asetettuja tavotteita niin koulutuspolitiikan puhetavoissa kuin oppilaitostason koulutus- ja kasvatusprosesseissa ammatillisen oppilaitoksen arjessa.

3) Yksilötaso, elämänhistoriallinen näkökulma: tarkastellaan nuorten aikuisten käsityksiä kansalaisuudesta ja eri väyliä kulkeneiden opiskelijoiden kerrontaa koulutuksesta ja työelämästä.

Teemaryhmän tavoitteena on tuottaa ajankohtaiseen ammatillista erityisopetusta koskevaan keskusteluun koulutussosiologian kriittistä näkökulmaa ja pyrkiä aktiiviseen dialogiseen vuorovaikutukseen ammatillisen koulutuksen kentän toimijoiden kanssa.

Teemaryhmän tutkijat ja tutkimukset:

Katariina Hakala: Kehitysvammaisuus ja täysivaltainen kansalaisuus? Erityisiä polkuja ammatillisessa koulutuksessa.

Reetta Mietola: Toimijuutta koulutusyhteiskunnan marginaaleissa? Erityiset nuoret, koulutusvalinnat ja koulutusyhteiskunnan kansalaisuus.

Anna-Maija Niemi: Mukaan ottamista ja erontekoja. Etnografinen tutkimus erityisistä nuorista ammatillisen oppilaitoksen arjessa.