Opiskelu Opiskelijat Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Filosofian maisteri (FM, 120 op)

Filosofian maisterin tutkinnon (FM, 120 op) suorittaneella on hyvä kognitiotieteen alan tuntemus ja valmiudet tiedon soveltamiseen työelämässä, tieteellisen tutkimuksen perustaidot, sekä valmius jatko-opintoihin kognitiotieteessä tai sen lähitieteenaloilla. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia humanistista asiantuntemusta vaativissa ammateissa.

Tavallisesti filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus myönnetään päävalinnassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritusoikeuden yhteydessä. Maisterintutkinnon suoritusoikeutta voi kuitenkin hakea myös erikseen sellainen hakija, jolla on jo suoritettuna soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinto nojaa tutkimukseen

Helsingin yliopiston kognitiotieteen yksikössä filosofian maisterin tutkinto on vahvasti tutkimuspainotteinen. Opetus perustuu yliopistossa tehtyyn tutkimukseen ja opiskelijat pääsevät pro gradu -työtään tehdessään myös itse osallistumaan kognitiotieteelliseen tutkimukseen. Perinteisesti kognitiotieteestä maisteriksi valmistuvista merkittävä osa onkin siirtynyt suorittamaan tieteellisiä jatko-opintoja.

Kognitiotieteen maisterivaiheessa opiskelija voi erikoistua yhteen neljästä suuntautumisvaihtoehdosta:

  • Kognitiivinen neurotiede
  • Liikennekognitio
  • Biolingvistiikka
  • Käytettävyyskoulu

Tutkinto koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kognitiotieteen syventävät opinnot (90-95 op sisältäen pro gradu -tutkielman 40 op)
  • Yhden aineen sivuaineopinnot (väh. 25 op)
  • Mahdollisia vapaita opintoja

Hakeminen

Kognitiotieteeseen ei ole opiskelijavalintaa keväällä 2016.

Helsingin yliopisto uudistaa hakukohteitaan ja Ison Pyörän mukaiset alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset aloittavat 1.8.2017.

Neuvottelut kognitiotieteen sijoittumisesta uusiin koulutusohjelmiin ovat kesken.

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö