Henkilöstö Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Henkilökunta - Personnel

Kognitiotieteen professuuri on tällä hetkellä täyttämättä. Kognitiotieteen opetuksesta vastaavat yliopistonlehtori Otto Lappi, 50% hoito-osuudella yliopistonlehtori Lari Vainio (lehtoraatti jaettu psykologian ja kognitiotieteen opetuksen välillä), ja tuntiopettajat ja dosentit.

Lisäksi kognitiotieteessä tutkimushenkilöstöä jotka opettavat ja ohjaavat opinnäytteitä. Kognitiotieteen opintohallintoa hoitaa käyttäytymistieteiden laitos (opintoneuvonta: cog-opintoasiat@helsinki.fi).

Opetus- ja tutkimushenkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Opetus- ja tutkimushenkilöstö - Teaching and Research

 

Kuva puuttuu

Otto Lappi
yliopistonlehtori, FT
Kiinnostuksen kohteet: havaitseminen ja toiminta, eksperttiys, ajaminen, kognitiotieteen filosofia; silmänliikemittaus


University lecturer, PhD
Research interests: vision and action, expertise, driving, planning and control of actions, expertise, philosophy of cognitive science; eye tracking
PI: Workshops in Science, The Many Faces of Relevance

Publiactions >>

 

 

Kuva puuttuu

Lari Vainio
yliopistonlehtori, FT
Kiinnostuksen kohteet: visuomotorinen integraatio, moniaistisuus, näköhavainto, toiminnan suunnittelu ja kontrollointi, havaittuun ja tuotettuun puheeseen liittyvät mekanismit

University lecturer, PhD
Research interests: visuomotor integration, multisensory perception, visual perception, planning and control of actions, mechanisms of speech perception and production

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Christina M. Krause
professori emerita
Kiinnostuksen kohteet: muisti, kognitiiviset prosessit, neurotiede, yksilöllinen vaihtelu, kieli, eläinkognitio

Professor emerita
Research interests: memory, cognitive processes, neuroscience, individual variation, language, animal cognition
PI: CENT (Computer Enabled Neuroplasticity Treatment), TEVSOC

Publications >>

 

Dosentteja, tutkijoita tuntiopettajia - Docents, researchers, individual course teachers

 

Kuva puuttuu

Minna Huotilainen
Dosentti, tekn. tri.
Kiinnostuksen kohteet: kognitiivisten toimintojen kehitys, auditorinen prosessointi ja muisti, EEG, MEG

Docent, Dr.Sc.
Research interests: development of cognitive processes, auditory pricing and memory, EEG, MEG

Publications >>

 

Kuva puuttuu

Alina Leminen
Dosentti, FT
Kiinnostuksen kohteet: kielen kognitiivinen neurotiede, EEG, MEG, TMS

Docent, PhD
Research interests: cognitive neuroscience of language, EEG, MEG, TMS

Publications >>

 

Kuva puuttuu

Michael Laakasuo
FT, post-doc tutkija, PI: Moralities of Intelligent Machines
Kiinnostuksen kohteet: emootiot ja päätöksenteko, yksilölliset erot päätöksenteossa, robotiikan moraalipsykologia, utilitarianismin psykometriikka, ystävyyden tutkimus

PhD, Post-doctoral Researcher
Research interests: Emotional decision making, individual differences in decision making, moral psychology of robotics, psychometrics of utilitarianism, friendship studies
PI: Moralities of Intelligent Machines

 

 

Kuva puuttuu

Jussi Palomäki
FT Projektitutkija, Moralities of Intelligent Machines; tuntiopettaja
PhD, Project researcher, Moralities of Intelligent Machines; course teacher

Kiinnostuksen kohteet: emootiot ja päätöksenteko, pokeri, robotiikan moraalipsykologia

Research interests: emotions, decision making, poker, moral psychology, machine moralities

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Anna-Mari Rusanen
FT Projektikoordinaattori, Relevanssin monet kasvot; tuntiopettaja
Kiinnostuksen kohteet: komputaation filosofia, mekanistinen selittäminen, selittämisen tasot

PhD, Project coordinator, The Many Faces of Relevance; course teacher
Research interests: philosophy of computation, mechanistic explanation, levels of explanation

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Esko Lehtonen
FT, projektitutkija, Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa - Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen

Kiinnostuksen kohteet: llaskennalliset menetelmät, silmänliikkeet, liikennekäyttäytyminen

PhD, Project Researcher
Research interests: Computational methods, eye movements, traffic behavior

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Jami Pekkanen
FM Tohtorikoulutettava
Kiinnostuksen kohteet: Kognitiivinen mallintaminen, koneoppiminen, signaalianalyysi silmänliikkeet

PhD student (MULSIMCO)
Research interests: Cognitive modelling, machine learning, signal analysis, eye tracking

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Ida Maasalo
FM Projektitutkija, tuntiopettaja
Kiinnostuksen kohteet: Kognitiivinen distraktio, onnettomuusanalyysi, silmänliikkeet

PhD student, Project researcher (Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa - Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen)
Research interests: Cognitive distraction, accident analysis, eye tracking

Publications >>

 

 

Kuva puuttuu

Saara Huhmarniemi
apurahatutkija, FT
Kiinnostuksen kohteet: Biolingvistiikka, kieliteknologia

Researcher
Research interests: Biolinguistics, language technology

Publications >>

 

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö