Koulustus Yhteystiedot

Kognitiotieteen koulutus
PL 9
00014 Helsingin yliopisto

Mitä on kognitiotiede?

Kognitiotiede on tieteenala, joka tutkii mieleen ja aivoihin liittyviä tietoilmiöitä, kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä. Yhteistä kognitiotieteen tutkimille ilmiöille on, että niitä kaikkia voidaan pitää älykkään informaation prosessoinnin muotoina. Nämä perinteiset tutkimuskohteet, kuuluvat myös lähitieteenalojen kuten psykologian, neurotieteen, filosofian ja kielitieteen tutkimuskohteisiin. Kognitiotieteelle omaleimaista on pyrkimys luonnontieteelliseen ja matemaattiseen täsmällisyyteen ilmiöiden mallintamisessa. Kognitiotieteen yhteys tekoälyyn ja tietojenkäsittelytieteeseen onkin perinteisesti kiinteämpi kuin lähialoilla.

Tutkimus perustuu empiirisiin luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin, kuten behavioraalisiin kokeisiin ja neurotieteiden metodeihin, sekä laskennalliseen ja matemaattiseen mallintamiseen.

Vaikka pääpaino on usein aikuisen ihmisen kognition ja hermostollisten taustamekanismien tutkimisessa, myös kognitiivisen kehityksen, muiden eläinten kognitiivisten toimintojen ja keinotekoisten järjestelmien informaation prosessoinnin tutkiminen kuuluvat kognitiotieteen piiriin.

Kognitiotieteen alaan luetaan myös monet mielenfilosofian, psykologian filosofian ja tekoälyn filosofian välimaastoon asettuvat suuret kysymykset kuten:

  • Miten ihmisaivojen muodostama kuva ulkomaailmasta eroaa objektiivisesta fysikaalisesta todellisuudesta? Mikä on näiden suhde?
  • Miten tietoisuus ja mentaaliset sisällöt toteutuvat aivojen hermofysiogisissa ja laskennallisissa mekanismeissa?
  • Miten ihmisen evoluutio on johtanut siihen, että ihmisaivoista on kehittynyt sellaiset, että ne käsittelevät tietoa juuri tällä tavalla? Miksi biologisista hermosoluista koostuvat aivot pyrkivät ja miten ne kykenevät hankkimaan tietoa ulkomaailmasta, kielestä, tai vaikkapa maailmankaikkeuden synnystä joka tapahtui miljardeja vuosia sitten?
  • Missä ihmismielen tai koneen tietokyvyn rajat tulevat vastaan? Onko täysin ylittämättömiä rajoja edes olemassa? Ovatko ihmismielen ja mekaanisten koneiden tiedonkäsittelyn rajat yhtenevät, vai eroavatko ne jotenkin?

Opiskelemaan kognitiotiedettä?

Nykykielten laitos

Humanistinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

Yliopistoyhteistyö