Yhteystiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Tietoa oppiaineesta

Tietoa oppiaineesta

Helsingin yliopistossaKlassillisessa arkeologiassa tutkitaan Välimeren alueen kreikkalais-roomalaista kulttuuria, sen  esineistöä ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maantieteellisesti ydinalueita ovat nykyinen Kreikka ja Italia, joiden kulttuuripiiri vaihteli ajasta toiseen; idässä siihen kuuluivat hellenistiset valtakunnat ja varhaisen Bysantin maailma, lännessä koko keisariajan Rooman imperiumi. Laaja-alaisuutensa vuoksi klassillista arkeologiaa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta, joka liittyy sekä kulloiseenkin aikaan ja paikkaan että tutkittavan kohteen luonteeseen. 

Klassillisessa arkeologiassa voidaan suorittaa perus- ja aineopinnot. Perusopintojen tavoitteena on yleiskuva klassillisesta arkeologiasta oppiaineena sekä antiikin historiasta, mytologiasta ja taidehistoriasta osa-alueineen. Aineopintojen tavoitteena on syventää antiikin maailman esineellisen kulttuurin ja kiinteiden muinaisjäänteiden tuntemusta, valottaa teoreettisia lähestymistapoja, sekä edistää klassilliseen arkeologiaan liittyviä erilaisia käytännön taitoja ja itsenäisen tutkimuksen tekemistä. Jos opiskelija valitsee humanististen tieteiden kandidaatin tutkintonsa pääaineeksi klassillisen arkeologian ja haluaa jatkaa opintojaan Kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden syventävien opintojen klassillisen arkeologian erikoistumislinjalla, tulee sitä ennen suorittaa ko. aineen sivuaineopinnot.

Sivuaineeksi klassillinen arkeologia sopii paitsi klassillisen filologian opiskelijoille myös arkeologian, yleisen historian ja taidehistorian opiskelijoille sekä yleissivistävän ja kansainvälisen luonteensa johdosta muillekin. Klassillisen arkeologian opetuksesta vastaa oppiaineen vastuuhenkilö. Klassillisen filologian opiskelijat tenttivät joistakin osioista erikseen sovittavaa kirjallisuutta tai osallistuvat korvaavaan opetukseen, esimerkiksi taidehistorian tai arkeologian peruskurssille, mikäli ovat filologian opinnoissaan jo suorittaneet joidenkin osioiden kirjallisuutta. Vaihtoehtoisista kirjoista ja aihepiireistä sovittaan kuulustelijan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.