Kontaktuppgifter

Språkcentrum:

Fabiansgatan 26 (undervisningsrum, studiebyrå, administration)
och Berggatan 5 (lärare)
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Den europeiska referensramen och kompetensnivåerna

För att främja akademiskt samarbete måste europeiska universitetsexamina vara jämförbara och transparenta. Språk- och kommunikationsstudiernas jämförbarhet betyder att man å ena sidan preciserar kursernas utgångsnivå och eventuellt deras målnivå och å andra sidan bedömer prestationerna. Den europeiska referensramen (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) fungerar som bas och hjälpmedel för den gemensamma språkpolitiken, när språkkunskaper beskrivs med hjälp av CEFR:s sexgradiga kompetensnivåskala. Referensramen för kompetensnivåskalan och de kriterier som används i beskrivningen av språkkunskaperna underlättar godkännandet av anskaffade kompetenser och avlagda examina i olika länder. Den gemensamma referensramen används redan allmänt inom utbildningsväsendet i Europa.

I referensramen beskrivs nivåer för kunskaper i allmänspråket. De språkstudier som ingår i universitetsexamen har fastställts i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004, 6 § Språkkunskaper) så att målet i främmande språk är att kunna följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning. Kunskaperna i det andra inhemska språket måste motsvara de språkkunskaper som krävs av personalen i ett offentligrättsligt samfund och som är nödvändiga med tanke på det egna området.
Man kan bedöma den egna språkkunskapsnivån genom att använda Dialang som innehåller alla andra examensspråk utom svenska. Vid tekniska problem ta kontakt med Aleksandrias självstudier eller försök senare på nytt.

Kompetensnivåer

 

KOMPETENSNIVÅERNA I REFERENSRAMEN (CEFR)

C2

Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter. Kan kombinera information från olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation på basis av motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och precist. Kan skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer.

C1

Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser. Kan framföra sina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck. Använder språket smidigt och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga ändamål. Kan producera klar, bra uppbyggd och detaljerad text om komplicerade teman. Kan disponera text och främja dess kohesion till exempel genom att använda bindeord.

B2

Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också texter på sitt eget specialområde. Kommunikationen är så flytande och spontan att personen i fråga klarar av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta kräver ansträngningar från någondera parten. Kan producera klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan olika alternativ.

B1

Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i skolan och på fritiden. Klarar av de flesta situationer vid resa i de områden där målspråket talas. Kan producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta eller som man själv är intresserad av. Kan beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan motivera och förklara åsikter och planer i korthet.

A2

Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med de vanligaste vardagsbehoven: den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete. Kan kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter enkelt informationsutbyte om bekanta, alldagliga frågor. Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara behov.

A1

Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå vilkas mål är att tillfredsställa enkla, konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra. Kan svara på frågor om sig själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, vem de känner och vad de har. Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar långsamt och klart och är beredd att hjälpa.

Källa: Den europeiska referensramen (http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/globalscale_finnish.pdf)