Tunniste
Helsingin yliopiston Kirjaston sivulle >
 
 

TOIMINTA

Katse henkilöstöön kyselytutkimuksin

Elojuhla

Improvisaatioteatteri Stella Polaris viihdytti yleisöä Helsingin yliopiston kirjaston elojuhlassa 25.8.2010.

Työilmapiirikysely

Kirjaston vuosittaisen työilmapiirikyselyn ajankohta oli loppusyksyllä. Loka-marraskuussa 2010 tehtyyn kyselyyn, joka aiempien tapaan oli suunnattu kaikille kirjastossa työskenteleville, vastasi yli 170 henkilöä. Lukumäärä on 62 prosenttia kohderyhmästä.  Koko yliopiston ja kirjaston oman kyselyn pohjana on Valtiovarainministeriön VMBaro http://baro.vm.fi/, jolla valtion organisaatiot seuraavat henkilöstönsä työtyytyväisyyden tilaa. Vuosi 2010 oli neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin kirjaston työilmapiiriä tutkittiin kyselyn avulla. Edellisiin vuosiin verrattuna sen rakennetta oli jonkin verran muutettu kirjaston muutosvaiheen kartoituksesta koko yliopiston kyselyn mukaiseksi.

Kirjaston työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,69. Lähinnä vertailtavia ovat valtion henkilöstön työtyytyväisyyden keskiarvo 3,37 ja Helsingin yliopiston vastaava luku 3,65 vuodelta 2009. Kyselyn tulosten mukaan oltiin tyytyväisimpiä tasa-arvoon (4,21), työilmapiiriin ja yhteistyöhön (3,96), työn sisältöön ja haasteellisuuteen (3,93), työtiloihin ja välineisiin (3,93) sekä kehittymisen tukeen (3,69).  Kehittämiskohteina nähtiin johtaminen (3,42), tiedon kulku (3,28) ja palkkaus (3,11).

Kirjaston kyselylomakkeen viimeisimpänä kohtana vastaajia pyydettiin kertomaan työtään ohjaavista eettisistä periaatteista kirjaston tulevan arvokeskustelun pohjaksi. Kirjastotyötä ohjaavina arvoina eniten kannatusta saivat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja yhteistyö. 

Kyselyn tulosten pohjalta erityisen kehittämisen kohteeksi nousivat kirjaston työn organisointi ja tiedonkulku sen eri yksiköiden välillä. Myös yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksenteon avoimuuteen kaivattiin parannusta.

Ikätasa-arvoprojekti

Kirjaston vuoden 2009 työhyvinvointibarometri antoi viitteitä siitä, että ikätasa-arvoon olisi tarpeen kiinnittää huomiota. Kirjaston henkilökunnan keski-ikä on 48 vuotta, kun se yliopistossa keskimäärin on 42 vuotta. Vuoteen 2016 mennessä yli 15 % kirjaston kokoaikaisesta henkilökunnasta täyttää 65 vuotta.

Ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointi Helsingin yliopiston kirjastossa -esitys sai Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnalta rahoitusta. Projektille nimettiin ohjausryhmä ja siihen palkattiin suunnittelijaksi ulkopuolinen suunnittelija. Ohjausryhmän jäsenet olivat kirjaston eri kampustoimipisteistä, yliopiston tasa-arvotyöhön ja kirjaston työhyvinvointitoimintaan osallistuvia asiantuntijoita.

Kysely toteutettiin syyskuussa ja siihen vastasi 139 työntekijää, 52 % koko henkilöstöstä. Kyselyn perusteella laadittu raportti luovutettiin ylikirjastonhoitajalle joulukuussa 2010. Kirjaston johtokunta sekä yliopiston johto ja henkilöstöjärjestöt olivat kiinnostuneita tuloksista.

Selvityksen perusteella Helsingin yliopiston kirjaston pitää toiminnassaan ottaa huomioon ainakin seuraavat ikätasa-arvoon vaikuttavat osa-alueet:

Kirjaston johtokunnan puheenjohtajan vararehtori Ulla-Maija Forsbergin mukaan ikääntymiseen liittyvät kysymykset tulevat erityisesti esille yliopiston seuraavan strategiakauden suunnitelmissa ja kirjaston selvityksestä on hyötyä koko yliopistolle.

Helsingin yliopiston kirjaston ikätasa-arvoraportti 2010
http://www.helsinki.fi/kirjasto_old/HULib_ikatasa_arvoraportti2010.pdf

Henkilöstö

HuK Nina Järviön tekemä Helsingin yliopiston kirjaston ikätasa-arvoprojektin raportti valmistui joulukuussa 2010. Se luovutettiin ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikaralle kirjaston joulukahveilla 16.12.2010. Kuvassa vasemmalta projektin ohjausryhmän jäseniä: Riitta From, Eva Isaksson, Johanna Lahikainen ja Eeva Laurila. Ohjausryhmässä olivat mukana myös Elisa Hyytiäinen ja Kaija Sipilä.