kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Toiminnan ja talouden suunnittelu vuosille 2008 ja 2009

 

 

05/07

   
 

Yliopiston toiminnanohjausprosessia uudistetaan parhaillaan. Yliopiston uusi ohje julkaistiin 25.5.2007. Uudistuksen tavoitteina ovat strategisen tavoitteellisuuden ja ennustettavuuden lisääminen sekä prosessin keventäminen. Lukuvuonna 2007 - 2008 yksiköiltä edellytetään toiminnanohjauksen osalta ainoastaan raportointia.

Uutta ohjeistusta kirjastojen toiminnan suunnittelun kannalta käsiteltiin kesäkuussa kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa.

Yliopiston ohjeistus

Tärkeimmät uudistukset verrattuna aikaisempaan ovat seuraavat:

 1. Tavoiteneuvotteluja ei käydä syksyllä 2007 eikä 2008. Yksiköiltä ei myöskään odoteta määrärahojen jakoa varten esityksiä.
 2. Rahanjako vuosille 2008 ja 2009 tehdään syksyllä 2006 päätettyjen linjausten mukaisesti eikä hanke-esityksiä näille vuosille tehdä. Ennakoimattomia määrärahatarpeita varten on luotu erillinen menettely.
 3. Tavoite- ja tulosseminaareissa (TATU) huhtikuussa 2008 ja 2009 käsitellään strategian toteutumista raportoinnin ja siihen perustuvan rehtorin palautteen perusteella sekä sovitaan tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.

Lisäksi tiedekunnat voivat kutsua rehtorin 15.10.2007 jälkeen vuosittaiselle vierailulle keskustelemaan näiden kannalta ajankohtaisista asioista. Uusista resursseista ei vierailulla ole tarkoitus keskustella. Erillisten laitosten tulee neuvotella kutsusta ennakkoon suunnittelupäällikkö Jussi Karvisen kanssa.

Prosessia uudistettaessa toiminnanohjaus on hahmotettu koko yliopiston toimintaa ohjaavaksi joka kolmas vuosi käynnistyväksi viisivuotiseksi prosessiksi (2005: strategian laadinta, 2006: strategian jalkauttaminen, 2007 - 2009: toimeenpano ja seuranta). Uusi viisivuotiskausi alkaa vuonna 2008, jolloin nykyinen strategia tarkistetaan.

Kirjastojen ohjeistus

Yliopiston vuoden 2008 taloustilanne näyttää tiukalta. Hallituksen budjettiriihestä julkistettujen tietojen mukaan tuottavuusohjelmaa ollaan pikemmin tiukentamassa kuin helpottamassa.

Kirjastotoiminnan kannalta ohjeeseen sisältyy seuraavia ajankohtaisia asioita:

 1. hankkeita koskeva ohjeistus
 2. yliopistollisia tehtäviä koskeva ohjeistus
 3. neuvottelukäytännöt kirjastojen kannalta.

1. Hankkeet

Ohjeen mukaan hankerahoitukseen liittyviä esityksiä ei tehdä. Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanke osuu vuosille 2007-2009/2010 ja edellyttää tukea erityisesti yhteisten tehtävien muutosten toteuttamiseen jakeskustakampuksen laajan uudistuksen läpiviemiseen.

Kirjastot ovat saaneet opetusministeriöltä hankerahoitusta yhteensä 600.000. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta käsitteli rahoituksen jakoa vuosille 2007-2008 toukokuun kokouksessaan. Tämä rahoitus ei kuitenkaan riitä muutosten toteuttamiseen.

Seuraavia rahoitusmahdollisuuksia valmistellaan koordinointiyksikössä:

 • lisärahoituksen saaminen yliopistolle myönnetystä rakenteellisen kehittämisen rahoituksesta
 • rahoituksen hakeminen ns. ennakoimattomien määrärahatarpeiden erästä kl. 2008
 • myös muita rahoitusmahdollisuuksia selvitetään.

2. Yliopistolliset erityistehtävät

Ohjeen (Toimintamäärärahat vuonna 2008) mukaan rahoitus yliopistollisiin tehtäviin kaudelle 2007-2009 kohdennetaan rehtorin päätöksen (228/2006) mukaisesti.

Viiime vuoden puolella sovittiin, että kirjastotoimintaan osoitettavaa y-rahoitusta kohdennetaan 15 % kirjastolaitoksen yhteisten tehtävien hoitamiseen. 85 % kohdennettiin kampus- ja tiedekuntakirjastoille edellisvuoden prosenttiosuuksien mukaisesti. Yhteisiin tehtäviin osoitettu rahoitus (15%)on jaettu kirjastoille toimenpideohjelmien strategisiin tehtäviin seuraavasti:

 • E-kirjaston kehittäminen ( tutkimuspoliittisen ohjelman mukaisesti)
 • Kirjastot opetuksen ja opiskelun tukena sekä kansainvälinen yhteistyö (opetuksen kehittämisohjelman mukaisesti)
 • Henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittäminen (henkilöstöpoliittisen ohjelman ja hallinnon ja tukipalvelujen kehittämisohjelman mukaisesti)

Rahoituksen varaaminen kirjastojen työnjaon kehittämiseen ja yhteisiin tehtäviin on ollut tärkeä askel kampustason ylittävän osaamisen jakamiseksi. Yhteisistä tehtävistä vastuuta ottaneet henkilöt ovat myös toimineet työryhmien puheenjohtajina tai sihteereinä.

Työnjaon onnistumista arvioidaan puolivuotisraportoinnin avulla ja yhteisseminaarissa syyskuun alussa. Tulokset tuodaan kirjasto- ja tietopalvelutoimikuntaan syyskuussa. Uusia yhteisen rahoituksen tarpeita on tulossa mm. hankintojen kilpailutuksesta, jota uusi hankintalaki edellyttää ja mm. kokoelmakartan ylläpidon rahoituksesta (HY: neljän kampuksen kirjastojen maksuosuudet Varastokirjastossa toimivan henkilön palkkauksesta).

3. Neuvottelukäytäntöjen kehittäminen

Neuvottelukäytäntöjen muutosten yhteydessä on aiheellista kehittää myös kirjastoasioiden neuvottelukäytäntöä, jotta rakenteellisen kehittämisen edellyttämät toimenpiteet etenevät jäntevästi.

Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta keskusteli mahdollisuudesta järjestää vararehtorin johdolla suunnitteluprosessiin liittyvä seminaari 2008 ja 2009. Asiaan palataan syksyllä 2007.

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö
kaisa.sinikara[AT]helsinki.fi
puh. (09) 191 21701

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)