kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Kirjastolaitoksen kehittäminen osana yliopiston strategista kehittämistä -

Kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007-2010

 

03/06

   
 

Minerva-kirjaston kokoelmatiloja

Helsingin yliopisto konkretisoi strategiaansa vuosille 2007-09 laatimalla tämän vuoden aikana neljä toimenpideohjelmaa:

  • Henkilöstöpoliittinen ohjelma
  • Tutkimuspoliittinen ohjelma
  • Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelma (konsistori hyv. 16.3.06)
  • Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelma (konsistori käsittelee 10.5.06)

Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat jo valmistuneet. Ohjelmissa esitetään konkreettisia toimenpiteitä, tavoitteet, vastuut ja vaadittavat resurssit. Kaikkiin ohjelmiin sisältyy lisäksi alakohtaisia toimenpide-esityksiä.

Yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta päätti marraskuussa 2005, että yliopiston kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämistavoitteet integroidaan osaksi kutakin toimenpideohjelmaa ja määritellään siten selkeämmin yliopiston päätehtävien näkökulmasta. Kirjastopalvelujen kehittämistavoitteet linjataan laajempina kokonaisuuksina olemassa olevan suunnittelun ja aineistojen pohjalta. Toimikunta nimesi neljä pienryhmää valmistelemaan esityksiä toimenpideohjelmiin sisällytettävistä kirjasto- ja tietopalvelujen strategisista kehittämiskohteista.

Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelmaan liittyen ns. kirjastojen rakenneryhmä puheenjohtajanaan professori Eero Puolanne on valmistellut esitystä kirjastolaitoksen rakenteeseen ja rahoitukseen liittyvistä kehittämistarpeista. Työryhmän muina jäseninä ovat dekaani Hannu Niemi, suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson ja tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa Sinikara. Työryhmä on kuullut asiantuntijana professori Ismo Virtasta. Sihteerinä on toiminut projektisihteeri Pirkko Tokat.

Työn tavoitteet

Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon yliopiston päästrategiassa, arvioinnin toimenpideohjelmassa ja hallinnon ja tukipalvelujen kehittämisohjelmassa esitetyt strategiatavoitteet:

  • Selkiytetään kirjasto-organisaatiota rakenteen, johtajuuden ja rahoituksen näkökulmista ottaen huomioon koko yliopiston rakenteelliset ja rahoitukselliset tekijät.
  • Kehitetään kirjastolaitosta keskitettyjen ja hajautettujen palvelujen muodostamana kokonaisuutena.
  • Hahmotetaan toimiva rahoitusmalli ja toimintaperiaatteet.

Kirjastolaitoksen muutospaineet esityksen taustalla

Helsingin yliopiston korkeatasoinen tutkimuksen ja opetuksen edellytys on erinomaiset ja jatkuvasti uudistuvat tieto- ja kirjastopalvelut. Ympäröivä maailmamme muuttuessa myös kirjastojen on vastattava haasteisiin.

Painetut kokoelmat ovat yhä tärkeitä, mutta e-julkaisemisen merkitys tulee yhä kasvamaan. Elektroninen kirjaston vakiintuminen on edellyttänyt kirjastojen rahoituksessa ja toimenkuvissa niin suuria muutoksia, ettei niitä ole voitu eikä voida tehdä vain yksittäisen kirjaston sisäisinä järjestelyinä. Kirjastolaitoksen osaamista ja voimavaroja on muuttuneessa tilanteessa voitava käyttää taloudellisesti ja tehokkaasti yli hallinnollisten rajojen.

Talouden tiukentuminen ja valtioneuvoston tuottavuusohjelma edellyttävät yliopiston kaikilta palvelujen tuottajilta entistä tehokkaampaa kustannusten hallintaa. Yliopiston ja tiedekuntien rahoituksen tiukentuminen pakottavat myös kirjastot toimimaan entistä taloudellisemmin ja etsimään uudenlaisia synergiaetuja samalla kun palvelujen tasosta ja laadusta on pidettävä huolta.

Kirjastojen henkilöstöstrategian osalta kirjastot ovat olleet valppaina ja strategian uudistaminen aloitettiin jo pari vuotta sitten. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on kokouksessaan 7.3.2006 hyväksynyt uuden henkilöstösuunnitelman ja siinä esitetyt toimenpide-esitykset. Uudistaminen on ollut tärkeää, koska noin neljäsosa kirjastojen henkilökunnasta siirtyy eläkkeelle vuoteen 2011 mennessä. Henkilöstösuunnittelun tärkeyttä kuvastaa myös se, että noin puolet kirjastokustannuksista on henkilöstökuluja.

Työryhmän esitys ja sen käsittely

Edellä mainitut muutostekijät huomioon ottaen työryhmä on arvioinut esityksessään kirjastolaitoksen kehitystarpeita toimintapolitiikan, prosessien ja resurssien näkökulmasta.

Työryhmän esitys toimpide-esityksineen on luettavissa Alma-intranetissa:
https://alma.helsinki.fi/doclink/6931.

Työryhmän esitys käsitellään kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan kokouksessa 25.4.06. Esityksenä on, että tiedekunnilta pyydetään lausunnot yhdessä henkilöstösuunnitteluryhmän esityksen kanssa toukokuun aikana, jolloin myös järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Keskustelua on mahdollista käydä myös Verkkarissa.

 

Kaisa Sinikara
tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
Helsingin yliopisto
kirjastopalvelujen koordinointiyksikko
puh. 09 191 21701
kaisa.sinikara [at]helsinki.fi

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)