kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

 

Väitöstiedot ja –tiivistelmät E-thesikseen

 

 

06/05

   
 

ethesisHelsingin yliopiston kirjastotoimikunta asetti keväällä 2004 (21.4.04) työryhmän "valmistelemaan väitöskirjoja koskevan tiedotuksen kehittämistä ja erityisesti tiivistelmien hyödyntämistä". Työryhmä päätyi esittämään, että yliopiston väitöstietojen keruu ja tiivistelmien julkaiseminen keskitettäisiin tulevaisuudessa E-thesis-palvelun yhteyteen.

Väitöstietotyöryhmän suosituksen seurauksena Helsingin yliopiston kirjasto sai rahoitusta vuosille 2005-2006 väitöstietojen keruuseen ja tallentamiseen soveltuvan järjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon. Järjestelmän on tarkoitus hyödyntää HYK:in uutta digitaalisten aineistojen hallintajärjestelmää Doriaa (alkuperäinen hanke-esitys). Käytännössä hankkeen vaatimasta teknisestä kehitystyöstä on vastannut pääosin E-thesiksen atk-suunnittelija Jani Saijos.

Väitöstietohankkeen ensimmäinen tavoite oli väitöstietojen ja tiivistelmien tallennukseen sopivan metadataformaatin luominen. Tietojen vaihdettavuuden takaamiseksi formaatti pyrittiin laatimaan sellaiseksi, että sitä voitaisiin soveltaa myös kansallisella tasolla, sekä Doriaa hyödyntävissä oppilaitoksissa että muissakin teknisissä järjestelmissä. Vaikka eri yliopistojen intressien yhteensovittaminen osoittautui ennakoituakin mutkikkaammaksi, formaatista saatiin aikaan esittelykelpoinen versio toukokuuhun 2005 mennessä. Formaattiin lienee tämän jälkeen tulossa enää pieniä tarkistuksia ja täydennyksiä. Helsingin yliopiston lisäksi se on jo kesän kuluessa otettu käyttöön muutamassa muussakin korkeakoulussa.

Verkkolomake

Hankkeen toinen keskeinen päämäärä on väitöstietojen keruuseen ja käsittelyyn soveltuvan verkkolomakkeen luominen. Suunnittelun pohjana käytettiin E-thesiksen aiempaa, verkkojulkaisujen nimiösivun luomiseen käytettyä lomaketta, joka kuitenkin koodattiin alusta lähtien uudelleen. Tarkoitus on, että lomakkeen avulla kootuista tiedoista tulostetaan automaattisesti erilaisia tiedostoja eri tarkoituksia varten. Yksi tiedostoista on valmiiksi opinnäytteiden metadataformaatin mukaisessa XML-muodossa, jolloin se voidaan tietojen tarkistamisen jälkeen siirtää Doriaan. Lisäksi järjestelmä tuottaa automaattisesti yliopiston viestintäosaston tarvitsemat tiedot. Tulevaisuudessa lomakkeen avulla on niin haluttaessa mahdollista tulostaa tiedot koko yliopiston tai vaikkapa jonkin yksittäisen tiedekunnan väitöksistä myös RSS-muotoiseksi uutisvirraksi.

Tekninen koodaustyö on ehkä lopulta ollut hankkeen vaivattomin osuus. Suurin haaste on ollut lomakkeen pitäminen riittävän yksinkertaisena ja mielekkäänä nimenomaan sitä täyttävän väittelijän näkökulmasta. Väitöskirjan julkaisuprosessi tiukkoine aikatauluineen asettaa näet selkeitä reunaehtoja sille, missä vaiheessa lomake täytetään ja mitä tietoja väittelijällä on tuolloin käytössään. Vaikka tarpeettomien tietojen keräämistä on pyritty välttämään, lomakkeesta tulee väistämättä melko mutkikas. On mielenkiintoista nähdä millaisia kokemuksia lomakkeesta saadaan lähiaikoina alkavan testausvaiheen aikana ja miten hyvin väittelijät pystytään motivoimaan sen täyttäjiksi.

Järjestelmän käyttöönotto ajoittuu vuodenvaihteeseen ?

Väitöstietohanke on jonkin verran jäljessä alkuperäisestä kesällä 2004 kaavaillusta aikataulusta. Järjestelmän käyttöönotto lienee näillä näkymin järkevintä ajoittaa vuodenvaihteeseen 2005/2006. Tämä edellyttää luonnollisesti tiivistä yhteistyötä sekä tiedekuntien että yliopiston keskushallinnon kanssa. E-thesiksen kannalta haasteita lisää myös se, että palvelun oma Doria-käyttöliittymä on sekin valmistumassa syksyn aikana, eli tekeillä on samaan aikaan kaksi merkittävää kehityshanketta, jotka tosin ovat monilta osin kytköksissä toisiinsa.

Tulevaisuus: kansallisen tason väitöstietokanta tai portaali

Pidemmällä tähtäimellä väitöstietojen ja tiivistelmien tallentamisen tavoitteena on se, että Helsingin yliopiston tuottamat tiedot saadaan mukaan yhteisiin kansallisen ja kansainvälisen tason järjestelmiin. Osa muiden suomalaisten yliopistojen julkaisupalveluista on jo nyt OAI-yhteensopivia, eli niiden sisältämien julkaisujen metatiedot voi haravoida OAI-protokollan (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) avulla osaksi laajempia hakupalveluita. Kun E-thesiksestäkin saadaan Dorian käyttöönoton myötä OAI-yhteensopiva, seuraava tavoite lienee sellaisen kansallisen tason väitöstietokannan tai portaalin luominen, jonka kautta kaikkien yliopistojen väitökset ovat löydettävissä samalla kertaa. Yksi keskustelun kohteena ollut mahdollisuus on OAI-protokollaa hyödyntävän MetaIndex-nimisen lisäohjelmiston hankkiminen Nelli-portaalin yhteyteen. Käytännössä tämän kansallisen tason hankkeen toteutuminen vaatinee kuitenkin vielä jonkin verran aikaa.

Jyrki Ilva
Sovellussuunnittelija
Helsingin yliopiston kirjasto / E-thesis
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. (09) 191 44309
jyrki.ilva at helsinki.fi

 

 

top

« EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA »

 

 

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)