kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

KAIKU – Kaikki kunnossa – työhyvinvointiohjelma vuosina 2002-2004

"Hyvä kaiku kauas kuuluu."

 

01/03

   
 

Osallistun KAIKU-työhyvinvointiohjelmaan yhtenä Helsingin yliopiston edustajana näkökulmanani kirjastot. Helsingin yliopiston KAIKU-kehittämisohjelman suorittamista koordinoi yliopiston työterveyshuollon erikoislääkäri, tyky-toiminnan koordinaattori, Eeva-Liisa Putkinen. Minun lisäkseni ohjelmaan osallistuvat Ritva Mittilä eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta sekä Maire Kokko ja Heljä Linnasaari aikuiskoulutuskeskuksesta.

KAIKU-koulutus

Osallistuminen tarkoittaa KAIKU-koulutuskokonaisuuden suorittamista, joka alkoi viime vuoden lopulla ja jatkuu tämän vuoden kesäkuuhun, minkä jälkeen koulutetut toimivat omissa organisaatioissaan sisäisinä oto-konsultteina. Opiskeluun menee aikaa yksi päivä viikossa ja se suoritetaan pääasiassa verkko-ympäristössä. Lisäksi on yhteensä viisi työpajapäivää. Koulutuksen viiteen vaiheeseen liittyy teoriamodulien opiskelu verkossa, projektisuunnitelman valmistelu verkossa sekä työpajapäivät, joiden teemoina on projektiin liittyvien kysymysten lisäksi asiantuntijaluento ja kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen. Loppukeväästä pidän esimieskollegoille tarkoitetun työpajapäivän.

Viiteryhmäni Helsingin yliopistossa on tietopalvelujen kehittämisjohtaja Kaisa Sinikaran vetämä kirjastohenkilöstöstrategia-ryhmä, johon osallistuvat Matti Hjerppe, Dorrit Gustafsson, Katri Tuori, Marja-Liisa Harju-Khadr, Sirkku Liukkonen, Teodora Oker-Blom, Elisa Hyytiäinen sekä Heli Myllys. Kirjastohenkilöstöstrategia ja siihen liittyvä kirjastohenkilöstön osaamisstrategia liittyvät valmisteilla olevaan Helsingin yliopiston tietopalvelu- ja kirjastostrategiaan vuosille 2004-2006.

Tärkeä sidosryhmä on myös yliopiston tyky-koordinaatioryhmä. KAIKU-kouluttajat kokoontuvat alkuvuodesta Eeva-Liisa Putkisen johdolla. Esittelen KAIKU-hankkeen nykytitilannetta helmikuun kirjastotoimikunnassa, joka on kirjastojen kannalta keskeinen foorumi myös KAIKU-asioille.

Kirjoitan kevään aikana Verkkariin säännöllisesti KAIKU-asioista. Aloitan sarjani johdannolla aiheeseen. Jatkossa välitän työhyvinvointiin liittyvää informaatiota ja raportoin KAIKU-hankkeen edistymisestä. Verkkarin kautta tavoitan mahdollisimman suuren lukijakunnan, mikä on välttämätöntä, jotta KAIKU-asiat tulevat tunnetuksi kirjastoissa. Toivon, että juttuni herättävät keskustelua kirjastoissa. Minulle voi lähettää työhyvinvointiasioihin liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseeni heli.myllys@helsinki.fi.

KAIKU-työhyvinvointiohjelma 2002-2004

KAIKU-työhyvinvointiohjelma on valtion toimintayksiköille suunnattu kehittämis- ja palveluohjelma, jonka toteutuksesta vastaa Valtiokonttori. KAIKU-ohjelman tavoitteina on

  • Vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja työpaikkojen arkea liittämällä työhyvinvointitoiminta pysyväksi osaksi tulosohjausta ja luomalla valtionhallinnon sisälle työhyvinvoinnin kehittäjien verkosto.
  • Tukea ikääntyvien työntekijöiden pysymistä mukana työelämässä hyödyntämällä heidän vahvuuksiaan ja kokemustaan sekä panostamalla heidän jaksamiseensa ja osaamiseensa.

KAIKU-kehittäjäkoulutus –ohjelman tavoitteena on valmentaa esimiehiä toimimaan työhyvinvoinnin kehittäjinä valtionhallinnossa. Koulutus antaa valmiuksia selvittää oman työpaikan hyvinvoinnin tila, asettaa työhyvinvointitoiminnan tavoitteet, toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, seurata niiden toteutumista ja kehittää toimintaa edelleen. Lisäksi koulutukseen osallistuvat, yhteensä 200 valtionhallinnon esimiestä, saavat oman
vertaisverkoston kehittämistyönsä tueksi.

Koulutusohjelmassa on neljä vaihetta: organisaation työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus; työhyvinvoinnin tavoitteiden määrittäminen osaksi tulosjohtamista; työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman laatiminen sekä suunnitelman täsmentäminen ja seuranta. Koulutuksen tuloksena on työhyvinvointiprojekti ja työhyvinvoinnin kehittämisen työkaluja ja hyviä käytäntöjä.

Valtiokonttori myöntää työhyvinvoinnin kehittämiseen anomuksesta myös KAIKU-rahaa. Projektisuunnitelma, joka syntyy koulutuksen kuluessa, on tarkoitettu edistämään työhyvinvoinnin johtamis- ja esimiestaitoja, ikääntyvien työntekijöiden pysymistä mukana työelämässä ja työyhteisön toimivuutta.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta KAIKUn taustalla

KAIKU-ohjelman taustalla on Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta (30.8.2001). Sen mukaan johtaminen ja osaava henkilöstö ovat julkisen toiminnan keskeisiä kilpailutekijöitä. Esimiehiltä odotetaan työilmapiirin rakentamista, henkilöstön kannustamista ja yhteistyötä, henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämistä sekä työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimista. Työntekijöiltä odotetaan vastuuta työyhteisöstään, vastuuta omasta työpanoksestaan ja vastuuta itsensä kehittämisestä. Vastuu toiminnan toteutuksesta on valtion toimintayksiköillä; ministeriöt vastaavat omilla hallinnonaloillaan tulostavoitteiden asettamisesta, arvioinnista ja seurannasta.

Valtion tavoitteena on se, että julkinen toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Valtionhallinnon arvoperustan muodostavat toiminnan tuloksellisuus, laatu ja vahva asiantuntijuus; palveluperiaate; avoimuus; luottamus; tasa-arvo; puolueettomuus; riippumattomuus ja vastuullisuus.

 

Heli Myllys
kirjastonjohtaja
Viikin tiedekirjasto
heli.myllys@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)