kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 
 

Mistä tekijöistä työhyvinvointi koostuu?

"Hyvä kaiku kauas kuuluu."

 

01/03

   
 

Tyky-talossa on neljä kerrosta

Työhyvinvointi nähdään työntekijän, työyhteisön ja työympäristön muodostaman systeemin funktiona, joka on sidottu aikaan ja paikkaan ja toimintaan. Työkykyä voidaan nykytiedon valossa kuvata talon muodossa. Tykytalossa on neljä kerrosta. Kolme alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja ja neljäs kerros työtä ja työoloja. Perusta rakentuu terveyden ja toimintakyvyn varaan. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat yhdessä terveyden kanssa työkyvyn perusta.

Terveys ja toimintakyky

Fyysinen toimintakyky vaikuttaa yhdessä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kanssa keskeisesti työntekijän työkykyyn. Fyysisestä toimintakyvystä kannattaa huolehtia liikkumalla sekä töissä että vapaa-aikana mahdollisimman paljon. Arki- ja hyötyliikunnan lisäksi toimintakykyä voi kohentaa varsinaisella liikunnalla. Liikunnan tulisi olla monipuolista. Hyvää kuntoa ja toimintakykyä ei voi varastoida vaan sitä täytyy ylläpitää jatkuvasti.

Muuttuva työelämä voi tarjota työntekijälle parempia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, jatkuvia ammatillisen kehittymisen haasteita ja työtehtävien laaja-alaisuutta. Myös kiireen lisääntyminen, työmäärän kasvu, työn laadun jatkuva parantaminen, tieto- ja taitovaatimusten kasvu, sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen ja tulevaisuuden epävarmuus ja jatkuvat muutokset kuvaavat tätä päivää. Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat koetuksella.

Työhyvinvointia voivat tukea niin työntekijä kuin esimies huolehtimalla siitä, että työpaikan ilmapiiri on kunnossa, työt on jaettu oikein, kiire on hallinnassa, työelämä ja muu elämä on tasapainossa, osallistumismahdollisuudet työpaikan asioihin ovat kunnossa, työympäristö on siisti ja toimiva, esimieheltä ja työyhteisöltä saa tukea ja palautetta, jatkuva kouluttautuminen on järjestetty ja myös työpaikan vapaa-ajan toimintaa on järjestetty.

Ammatillinen osaaminen

Ammatillinen osaaminen on toisessa kerroksessa tykytaloa. Ammatillista osaamista ja peruskoulutusta täydennetään elinikäisen oppimisen avulla. Uusia vaatimuksia osaamisen kaikilla alueilla syntyy jatkuvasti. Ammatillisen ydinosaamisen hallinta työssä pitää yllä motivaatiota ja työssä jaksamista. Lisäksi tarvitaan yleistietoutta työpaikasta ja sen toimialasta sekä yleisiä työelämän taitoja, esim. yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kyky ja halu oppia uutta ja ylläpitää ammatillista osaamista ovat työpaikan työsuhdeturvaa.

Arvot, asenteet ja motivaatio

Arvot, asenteet ja motivaatio asuvat kolmannessa kerroksessa. Omat asenteet työhön vaikuttavat merkittävästi työkykyyn. Jos työ on pakollinen osa elämää eikä vastaa omia odotuksia, se heikentää työkykyä. Myös iän mukanaan tuomat työ- ja eläkeasenteet saattavat johtaa ennen aikaiseen syrjäytymiseen työelämästä. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen kohtaavat tässä kerroksessa.

Työ ja työolot

Työ eli työolot, työn sisältö ja vaatimukset, työyhteisö ja organisaatio sekä esimiestyö ja johtaminen ovat neljännen kerroksen asioita. Työolot tarkoittaa työympäristöä, mahdollisuutta työpaikkaruokailuun, työterveydenhoitoa, työpaikkaliikuntaa kuten taukojumppa. Työn sisältö ja vaatimukset ovat työkykyyn vaikuttava asia. Mikäli työ koetaan liian vaativana, aiheuttaa se stressiä kun taas haastava työ aiheuttaa toisille elämänsisältöä ja tyydytystä. Työn sisällön vaatimukset liittyvät ammattitaitoon, jota täytyy jatkuvasti ylläpitää. Organisaatio, esimiestyö ja johtaminen ovat keskeisiä työyhteisön hyvinvoinnille. Esimiehen täytyy ottaa yksilölliset erot huomioon, työt pitäisi jakaa sopivalla tavalla, työntekijöillä tulisi olla vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, organisaation tulisi tukea toimintaa. Työyhteisön tulisi olla toimiva, työilmapiirin hyvä. Kaikkiin näihin asioihin työntekijä voi myös itse vaikuttaa.

Työkyky

Työkykykerros on tykytalon katolla. Työkyvyssä on kyse ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, mikäli kerrokset tukevat toisiaan. Neljäs kerros muuttuu nopeassa vauhdissa eikä ihmisen luonnollisia edellytyksiä vastata muutoksiin oteta riittävästi huomioon. Liian raskas neljäs kerros painaa alakerroksia huonoin seurauksin.

Työkyvyn ylläpito on yhteisvastuullista

Tykytalon kaikkia kerroksia tulee kehittää jatkuvasti tavoitteena niiden yhteensopivuuden turvaaminen ihmisen ja työn muuttuessa. Yksilö on vastuussa omista voimavaroistaan; työnantaja ja esimiehet talon neljännestä kerroksesta. TYKY-toiminnassa eri osapuolten ja tukiorganisaatioiden yhteistyö kaikissa kerroksissa tuottaa parhaimman tuloksen.

Työkyky kuvatessaan yksilön työelämää sijaitsee perheen sukulaisten ystävien verkoston välittömässä vaikutuspiirissä. Myös yhteiskunta vaikuttaa työkykyyn. Siksi vastuu yksilön työkyvystä rakentuu sekä yksilön, työpaikan että yhteiskunnan kesken.

KAIKU – Kaikki kunnossa – työhyvinvointiohjelma vuosina 2002-2004.

 

Heli Myllys
kirjastonjohtaja
Viikin tiedekirjasto
heli.myllys@helsinki.fi

 

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

 
vpohja.gif (814 bytes)
  kulma20_oa.gif (867 bytes)