kulma20_vy.gif (868 bytes) vpohja.gif (814 bytes)
 

05/02

Tietopalvelujen kehittäminen hallintovirastosta katsottuna

- ajatuksia kesän kynnyksellä 2002

De Saint-Exupéryn Pikku prinssi -kirjassa on kuva, jonka merkitystä pikku prinssi kyselee aikuisilta. Kuva ei aukene ilman selitystä. "Boa, joka sulattaa elefanttia" kuvastaa osittain omia tuntojani kahden työkuukauden jälkeen. Kun elefantin sulattelu heijastuu väistämättä niin kirjastonjohtajien kuin monien muidenkin kirjastolaisten työhön, yritän seuraavassa kuvata työhön liittyviä päämääriä ja ajatuksia. On samalla hyvä muistaa, että tietopalvelu- ja kirjastostrategia vuosille 2004-2006 valmistuu vasta vuoden lopulla.

Elefantin sulatus -kokemus liittyy kaiken sen liikkeessä olevan hallintaan, joka tulisi pystyä integroimaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Paineet liittyvät valtiovallan vaatimuksiin, yliopiston kokonaisstrategiaan, hallinnon uudistamiseen kampuspohjaisesti ja hallintoviraston sisällä, kirjastotoiminnan yhteisten palvelujen kokoamiseen ja työnjaon selkeyttämiseen. Oman mausteensa elefantin sulatukseen tuo se, että tietopalvelut ovat toistaiseksi outo ja yksinäinen ilmiö hallintovirastossa.

Työskentely ryhmissä

Kampusten kirjastoja yhdistäviä työryhmiä on useita. Kirjastotoimikunnalla on vastuu strategisesta suunnittelusta. Kirjastonjohtajien ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja sen puheenjohtaja on Pirjo Rajakiili Terkosta. Elektronisen kirjaston kehittämisessä tärkeä on jo pari vuotta toiminut HY-Ekirjastoryhmä, joka on kehittänyt kustannusten jakoa ja tehnyt priorisoidut esitykset elektronisten aineistojen hankinnasta. Ryhmää veti pari vuotta Teddy Oker-Blom Eläinlääketieteen kirjastosta.

Uusi kampuksia yhdistävä ryhmä on verkkopalvelujen teknologiaryhmä, jonka tavoitteena on koota asiantuntemusta käynnissä olevien hankkeiden arviointiin, luoda uusia aloitteita ja yhtenäistää verkkopalvelun tietoteknologiaa. Rehtori on nimennyt HY:n web-portaalin uudistamisryhmän, jossa kirjastoja edustaa Tiina Äärilä Viikistä. Kirjastojen web-tiedotusta yhtenäistävä työryhmä kootaan ja suunnittelija palkataan syyskuun alussa. Työ tulee kytkeytymään tiiviisti yliopistoportaalin perusteelliseen uudistamiseen.

Verkkarin toimituskunta on aktiivinen ja yhdistää eri kampuksia. Yliopiston kirjastolaitoksen henkilöstöstrategian laatiminen oli eräs kirjastoarvioinnissa esille tulleita keskeisiä tarpeita. Tätä työtä varten on koottu pääosin kirjastonjohtajista ja henkilöstöjärjestöjen edustajista koottu ryhmä, jonka työ käynnistyy kesäkuussa.

Näiden lisäksi toimii useita muita ryhmiä, kuten HELKA-tietokantaan ja kirjastojärjestelmään, tietohallintoon, julkaisutoiminnan ja virtuaaliyliopiston kehittämiseen liittyviä ryhmiä. Edellä mainitsemani työryhmät osallistuvat yliopiston tieto- ja kirjastopalvelustrategian laatimiseen hahmottamalla kunkin erityisalueen kehittämis- ja resurssitarpeita koko yliopistoa varten. Samalla ne toimivat eräänlaisina osaamispankkeina, joissa jaetaan uutta tietoa, kasvatetaan jaettua asiantuntemusta ja näin vahvistetaan kokonaisuutta.

Mihin tieto- ja kirjastopalveluissa lähivuosina pyritään?

HY:n ensimmäinen kirjastostrategia Kirjastot - Yliopiston sydän (1998-2005) jäsensi varsin hajanaiseksi koettua kirjastolaitosta kokonaisuudeksi. Strategiatyötä aloittaessamme 1996 ei ollut mitään varmuutta siitä, saadaanko kampuksille koskaan yhtenäisiä kirjastopalveluja. Halukkuus integroitumiseen ei ollut kovin suurta. Tänä päivänä kaikilla kampuksilla on joko kampuskirjasto tai valmius jäsentyneeseen tiimityöskentelyyn. Elektronisia aineistoja hankitaan tänä vuonna monikertaisella summalla vuoteen 1998 verrattuna.

Arviointi 2000 nosti esille tietopalvelujen yhteisen koordinoinnin tarpeen. Koordinaation puute on todettu koko julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämisen keskeiseksi ongelmaksi.

Kirjastotoimikunta asetti huhtikuussa 2002 keskuudestaan laajan työryhmän valmistelemaan uutta tieto- ja kirjastopalvelustrategiaa vuoden loppuun mennessä. Esittelijöinä, selvittäjinä ja tekstien tuottajina ovat allekirjoittanut ja Aimo Virtanen. Puheenjohtaja on vararehtori Raija Sollamo. Tavoitteena on edellistä tiiviimpi ja ydintavoitteita priorisoiva suunnitelma, joka linjaa lähivuosien kehittämistä. Eräs kysymys on, mitkä palvelut jatkossa on tuloksekkainta tuottaa keskitettyinä, mitkä taas hajautettuina. Vastausta kysymykseen ei vielä ole.

Suuren yliopiston tavoitteet

Helsingin yliopisto on laatimassa omaa kehittämissuunnitelmaansa vuosille 2004-2006, jotta seuraavassa 3-vuotissopimuksessa OPM:n kanssa oleelliset asiat nousevat esille ja tulevat rahoitetuksi. Vertailukohtana ovat pikemmin Euroopan huippuyliopistot kuin suomalainen yliopistomaailma. Tutkimuksen painoarvo yliopiston profiloitumisessa on edelleen kasvamassa: se on alue, jolla yliopisto erottuu muista edukseen. Uuteen strategiaan tulee entistä enemmän valintoja.

Vuoden 2004 alkuun osuu myös hallintorakenteen uudistus: konsistorin kokoonpano on pienentymässä, tiedekuntien lukumäärä muuttumassa, edelleen hallintovirastosta tulee selkeämmin strategisen johtamisen yksikkö, kun taas palvelut pyritään kokoamaan kampuksittain yhteen. Toiminnan rahoitusmallia uusitaan jälleen, keskitettyä tilahallintoa jaetaan kampuksille jne.

On hyvä asia, että kirjastoissa kampuksittaisen kehittämisen idea omaksuttiin jo lähes 10 vuotta sitten. Profiloituminen on siksi jo paljon pidemmällä kuin esimerkiksi hallinnossa. Uusi haaste on kuitenkin se, että tieto- ja kirjastopalvelujen tulisi edelleen integroitua muihin palveluihin: atk-palveluihin, opetusteknologiapalveluihin sekä osallistua elektronisiin julkaisupalveluihin omalla panoksellaan. Yliopiston hallintorakenteen yleiset linjaukset koskettavat kirjastojakin.

Kansalliset linjaukset

Valtiovarainministeriö on parhaillaan ohjeistamassa julkishallintoa sähköisten palvelujen kehittämistä. Eräs ongelmakohta koko valtionhallinnossa on koordinaation ja kokonaisnäkemyksen puute, joka jättää hyvätkin hankkeet irrallisiksi. Tietojohtamisen tulisi vaikuttaa myös valtionhallinnon organisaatiorakenteisiin. Valtioneuvoston tietopalvelujen 4. strategia on samoin juuri hyväksytty.

Yliopistokirjastojen verkosto on parhaillaan laatimassa omaa verkoston strategiaansa vuosille 2004-2006. Suunnitelmasta keskustellaan seuraavan kerran kesäkuussa Turussa järjestettävässä kirjastonjohtajien kokouksessa. Verkoston ohella kunkin yliopiston kirjastot hahmottavat omat linjaratkaisunsa ja keskittyvät erityisesti oman yliopiston tietopalvelujen kehittämiseen. Helsingin yliopistosta osallistuu valtakunnallisiin kirjastonjohtajien kokouksiin ainakin kuusi henkilöä: ylikirjastonjohtaja Kai Ekholm Kansalliskirjaston edustajana, allekirjoittanut yliopiston muun kirjastolaitoksen koordinaattorina ja Pirjo Rajakiili, Heli Myllys ja Sinikka Luokkanen kampuskirjastojen johtajina sekä keskustakampuksen kirjastonjohtajatiimin vetäjä Liisa Rajamäki.

Kun uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotto on toteutettu ja kansallinen elektroninen kirjasto vakiinnutettu, kirjastojen verkosto voi tarttua uusiin haasteisiin.

Yhteisyyden vahvistaminen

Osallistuminen työryhmiin ja tiimityöskentelyyn on hyvä keino vaikuttaa kokonaisuuteen ja saada samalla vahvuutta omaan toimintaan. Yhteiseen työskentelyyn sisältyy aina koulutuksellisia elementtejä. Ratkaisemalla vastaan tulevia ongelmia yhteistyöllä oppii parhaiten. Kaikissa toimivissa suurissa organisaatioissa verkostomainen työskentely on oleellinen osa työtä.

Samalla osallistuminen vie aikaa, niin kuin jatkuva koulutuskin. Näyttää siltä, että tämä on otettava huomioon toiminnan suunnittelussa. Yliopisto edellyttää jatkossa, että yksiköt budjetoivat jatkuvasti osan resursseistaan kehittämiseen. Sama periaate koskee myös jaettua vastuuta kokonaisuuden jatkuvasta kehittämisestä.

Toivoisin, että yhteisyys vahvistuisi myös henkilökierrolla kirjastoyksiköiden välillä, liikkuvuudella kirjastojen ja muiden yliopiston yksiköiden välillä samoin kuin toivottavasti keskushallinnon ja kampuskirjastojen välillä.

Mahdollisuus tavata toisiamme myös juhlien merkeissä on eräs tavoite. Syyskuun alkupuolelle suunnitellaan "kirjastojen sähköiskua" ts. eräiden sähköisten palvelujen julkistamistilaisuutta. Toukokuun lopulla, torstaina 30.5.2002 klo 15 alkaen toivon tapaavani teidät yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) sisäpihalla kirjastolaisten kesän avauksessa!

 

Kaisa Sinikara
Tietopalvelujen kehittämisjohtaja
kaisa.sinikara@helsinki.fi

top

 

<EDELLINEN ETUSIVU SEURAAVA>

vpohja.gif (814 bytes)
kulma20_oa.gif (867 bytes)