/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket / Hyllklassificeringar /

Hyllklassificering - Gumtäkt

Boksamlingens uppställning i hyllorna följer klassifikationssystemet UDC.

 

Signum Klass
0 Almänn litteratur
001.1 Administration, lagar, lärokurser
001.2 Instruktionsböcker
001.89 Vetenskapspolitik
001.92 Popularisering av vetenskap
 
004 Datavetenskap
004.01 General and reference
004.02 Hardware
004.03 Computer systems organization
004.04 Networks
004.05 Software and its engineering
004.06 Theory of computation
004.07 Mathematics of computing
004.08 Information systems
004.09 Security and privacy
004.10 Human-centered computing
004.11 Computing methodologies
004.12 Applied computing
004.13 Social and professional topics
 
02 Biblioteksvetenskap, informationstjänst
1 Filosofia
504 Miljövetenskaper
 
51 Matematik
51.00 Allmän matematik (AMS:0)
51.00.30 Filosofi i matematik (AMS:00.30)
51.03 Logik, mängdlära, grunder (AMS:03)
51.05 Kombinatorik (AMS:05)
51.06 Ordning, lattis (AMS:06)
51.08 Allmän algebra (AMS:08)
51.11 Talteori (AMS:11)
51.12 Kroppar och polynom (AMS:12)
51.13 Kommutativisk algebra (AMS:13)
51.14 Algebraisk geomtri (AMS:14)
51.15 Linjär algebra (AMS:15)
51.16 Associativa ringar och algebror (AMS:16)
51.17 Oassociativa ringar och algebror (AMS:17)
51.18 Homologisk algebra, kategorier (AMS:18)
51.20 Grupper (AMS:20)
51.22 Lie-teori, topologiska grupper
51.26 Reella funktioner
51.28 Mått- och integrationsteori
51.30 Funktionsteori
51.31 Potentialteori
51.32 Funktioner av flera komplexvariabler
51.33 Speciella funktioner
51.34 Ordinära differentialekvationer
51.35 Partiella differentialekvationer
51.37 Dynamiska system
51.39 Differens- och funktionalekvationer
51.40 Serier, följder
51.41 Approximation
51.42 Fourieranalys
51.43 Abstrakt harmonisk analys
51.44 Integraltransformationer
51.45 Integralekvationer
51.46 Funktionanalys
51.47 Operaattorteori
51.49 Variationskalkyl
51.51 Geometri
51.52 Konvex och diskret geometri
51.53 Differentialgeometri
51.54 Allmän topologi
51.55 Algebraisk topologi
51.57 Mångfalder och cellkomplex
51.58 Analys på mångfalder
51.60 Sannolikhetsteori
51.62 Statistik
51.65 Numerisk analys
51.90 Operationsforskning och matematisk programmering
51.91 Matematisk ekonomi och spelteori
51.93 Systemteori
51.94 Informationsteori
519.6 Beräkningsmetoder
 
52 Astronomi, astrofysik, rymdforskning, geodesi
52 Astronomi
52.7 Radioastronomi
520 Instrumentering
521 Celest mekanik
523 Solsystemet
524 Universum
524.3 Stjärnor
524.5 Interstellära mediet
524.8 Kosmologia
528 Geodesi
528.8 Fjärranalys
528.9 Geografiskt informationssystem
 
53 Fysik
53.01 Fysikaliska tabeller
53.05 Mätmetoder
530.1 Fysikens grundprinciper och matematisk fysik
530.12 Relativitetsteori
530.145 Kvantteori
531 Mekanik
531.3 Dynamik
532 Hydrodynamik
533.9 Plasmafysik
534 Mekaniska vibrationer, akustik
535 Optik och laserfysik
536 Termodynamik och statistisk fysik
537 Elektrodynamik, klassisk fältteori
539.12 Elementarpartikelfysik och kvantfältteori
539.14 Kärnfysik
539.18 Atom- och molekylfysik
539.2 Kondenserade materiens fysik
 
54 Kemi, mineralogi
541.1 Fysikalisk kemi
541.28 Radiokemi
541.6 Polymerkemi
543 Analytisk kemi
543.42 Spektroskopi
544.18 Kvantkemi
544.3 Termodynamik
544.4 Kinetik
546 Oorganisk kemi
547 Organisk kemi
548 Kristallografi
549 Mineralogi
 
55 Geologi och angränsande vetenskaper, meteorologi
55.01 Analytiska metoder
55.08 Regional geologi, nordiska länder
55.14 Regional geologi, Europa
55.15 Regional geologi, Asien
55.16 Regional geologi, Afrika
55.17 Regional geologi, Amerika
55.19 Regional geologi, Australien
550.3 Geofysik
550.34 Seismologi
550.38 Geomagnetism
550.4 Geokemi
550.42 Isotopgeologi
551 Allmän geologi
551.21 Vulkanologi
551.23 Geodynamik
551.243 Strukturgeologi
551.305.1 Sedimentologi
551.32 Glasiologi
551.4 Geomorfologi
551.46 Oseanografi
551.5 Meteorologi
551.509 Väderprognos
551.51 Atmosfärens fysik och kemi
551.52 Atmosfärens strålning
551.55 Vind
551.57 Luftfuktighet
551.58 Klimatologi
551.59 Väderfenomen
551.7 Historisk geologi
552 Petrologi
553 Malmgeologi
556 Hydrologi
556.3 Hydrogeologi
 
56 Paleontologi
 
57 Biologiska vetenskaper
573 Biologi (allmän och teoretisk biologi)
574 Ekologi
574.9 Biogeografi
577.3 Biofysik, medicinsk fysik
 
62 Ingenjörskunskaper, teknologi och industri
62 Ingenjörskunskaper och teknologi
620.1 Materialfysik
620.9 Energihushållning
621.039 Kärnteknologi
621.38 Elektronik
622 Ingenjörsgeologi
623.459 Kemiska vapen
 
711 Regionplanering
 
91 Geografi
91 Allmän geografi
911.2 Naturgeografi
911.3 Kulturgeografi
911.331 Ekonomisk geografi
911.332 Politisk geografi och utvecklingsgeografi
911.338 Turism, turismgeografi
911.375 Urban geografi
911.8 Metodik
912 Kartografi
913 Allmän regional geografi
914 Europa
914.1 Brittiska öarna
914.30 Tyska
914.36 Österrike
914.38 Poland, Rumänien, Tjeckien, Slovakien
914.39 Ungern
914.4 Frankrike
914.5 Italien
914.60 Spanien och Portugal
914.7 Ryssland
914.74 Baltikum
914.8 Nordiska länderna
914.80 Finland
914.81 Norge
914.85 Sverige
914.89 Danmark
914.91 Island
914.92 Holland och Belgien
914.94 Schweitz
914.97 Balkan
915 Asien
915.10 Kina
915.2 Japan
916 Afrika
917 Nordamerika
918 Sydamerika
919.16 Polarregionen
919.9 Australien och Oseanien
 
93 Vetenskapens historia
93.004 Datavetenskapens historia
93.51 Matematikens historia
93.53 Fysikens historia
93.539 Fysikens biografier
93.54 Kemins historia
93.55 Geologins historia
93.91 Geografins historia
 
99 Läroböcker, undervisning
99.51 Läroböcker i matematik
99.511 Matematik, gymnasiets osv. läroböcker
99.53 Läroböcker i fysik
99.531 Fysik, gymnasiets osv. läroböcker
99.54 Läroböcker i kemi
99.541 Kemi, gymnasiets osv. läroböcker
99.91 Läroböcker i geografi
990 Uppfostran, undervisning, utbildning