/ Kontakt / Understöd biblioteket /

Bokdonationer

Biblioteket kan ta emot bokdonationer och bytespublikationer som enligt bibliotekets bedömning är av betydelse för forskningen, undervisningen och studierna vid universitetet.

Vid valet av donationer följer biblioteket samma kriterier som vid inköp av material. Biblioteket beslutar om hanteringen och förvaringen av donationer och material som fås i utbyte.

Innan man beslutar att ta emot en donation görs det en bedömning av

  • materialets betydelse för forskningen vid universitetet.
  • materialets betydelse med avseende på bibliotekets samlingar och de vetenskapsspecifika förvärvsplanerna
  • materialets skick och eventuella konserveringskostnader
  • de arbetskostnader som hanteringen av materialet orsakar och
  • de lokal- och andra kostnader som förvaring av materialet ger upphov till.

I regel ingås skriftliga avtal med donatorerna om lagring, användning och eventuell begränsning av användningen av böcker och annat material som erhållits som donationer. Donerat material övergår i universitetets ägo.

Donerat material som biblioteket inte inkluderar i sina samlingar sänds till Depåbilioteket eller rensas bort.

Ta kontakt med bibliotekarierna som ansvarar för samlingarna vid campusbiblioteken om du är interesserad av att donera en boksamling till Helsingfors universitets bibliotek.

Bibliotekariernas kontaktuppgifter