/ Hjälp / Open Access /

Parallellpublicering

Forskarna vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet förutsätter att forskarna vid universitetet arkiverar sina vetenskapliga publikationer parallellt i universitetets öppna arkiv HELDA. Arkiveringen sker via forskningsdatabasen TUHAT. Skyldigheten att parallellarkivera gäller också publikationer som publiceras direkt i en publiceringskanal som tillämpar principen för öppen vetenskap. Läs mer om Helsingfors Universitets principerna för Open Access-publisering.

Flera forskningsfinansiärer kräver också att publicerade artiklar arkiveras parallellt i ett öppet publikationsarkiv. På webbplatsen Sherpa/Juliet kan du kontrollera hur finansiärerna förhåller sig till parallell arkivering. Öppna publikationsarkiv listas i databasen OpenDOAR. Mer information om öppenhet på engelska eller på finska i OPEN ACCESS GUIDE.

Bibliotekets parallellpublicerings service

  • Den service är för personal och studerande som har en TUHAT profil.
  • Denna service för parallellpublicering är för heltexterna (ett godkänt referentgranskat manuskript, post-print, AAM) av publikationer. 
  • Vi utreder publikationsrättigheterna och arkiverar dina publikationer på så sätt att de uppfyller förläggarens villkor.
  • Filen sänds till openaccess-info@helsinki.fi.
  • Mer information om service i Open Access -guide (på engelska).

Vilka publikationer gäller skyldigheten att publicera parallellt?

Open Access-publicering är ett krav som gäller alla vid universitet och de vetenskapliga publikationer som de producerar. Med vetenskapliga publikationer avses artiklar i vetenskapliga tidskrifter, serier, böcker, konferenspublikationer och separata verk  samt examensarbeten för högre högskoleexamen och för licentiat- och doktorsexamina. Universitetets riktlinjer tillämpas i mån av möjlighet också på vetenskaplig publicering i form av monografier.