/ Hjälp / Hantering av forskningsdata /

Rättsliga frågor

Forskarens ansvar

Forskarna och forskningsgrupperna ansvarar själva för att de följer gällande lagstiftning och god vetenskaplig praxis.  

Den som ger ut forskningsmaterialet ska se till att publiceringen av materialet inte strider mot offentlighetslagen, personuppgiftslagen eller upphovsrättslagen.

Resursernas användarvillkor och licenser

Den som producerar forskningsmaterialet, eller den som producenten har överlåtit rättigheterna att fatta beslut om materialet till, fastställer användarvillkoren, förutom i de fall där användningen och publiceringen av materialet begränsas av lagstiftning (personuppgiftslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet) eller affärshemligheter. Licensiering (t.ex. Creative Commons eller Open Data Commons) fastställer vem som skapat materialet och användarens rättigheter, vilket gör det lättare att återanvända informationen.

Läs mer: Digital Curation Centres How to License Research Data

Datasäkerhet

Forskningsdata ska skyddas i tillräckligt hög grad med tanke på informationens konfidentialitet (endast behöriga parter kan behandla informationen), integritet (endast behöriga parter kan göra ändringar) och tillgänglighet.

Data skyddas genom tekniska åtgärder eller med avtal och rättslig kontroll. Det lönar sig att föra bok över riskerna och tänka på hur skyddsåtgärderna genomförs och av vem.

Läs mer: Avoimen tieteen opas, Tietoturva

Skydd av konfidentiella personuppgifter

Om det inte är meningen att de som deltar i undersökningen ska gå att identifiera, måste man planera hur man kan skydda identifieringsuppgifterna (t.ex. namn, personbeteckning), hantera dem och/eller radera dem. Forskningsmaterialet kan anonymiseras genom att ta bort alla identifieringsuppgifter eller genom att förenkla dem och dela in dem i grupper.

När man samlar in och hanterar material som innehåller identifieringsuppgifter ska man göra upp en registerbeskrivning, där man vid sidan av andra uppgifter fastställer åtgärder för att anonymisera och skydda materialet.

Läs mer: Det samhällsvetenskapliga dataarkivets anvisningar om identifierbarhet och anonymisering

Etiska frågor

Helsingfors universitet har liksom många andra organisationer förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis.  

Läs mer: Helsingfors universitets sidor om forskningsetik