/ Hjälp / Hantering av forskningsdata /

Forskningsdatapolicy

Helsingfors universitets forskningsdatapolicy beskriver principer på universitets nivå av insamling, lagring, användning och hantering av forskningsdata.

Accepterad: 11.2.2015

Helsingfors universitets forskningsdatapolicy1

  1. Helsingfors universitet följer och lär ut god praxis för hantering av forskningsmaterial. Varje medlem av universitetssamfundet bär ansvar för att god praxis följs i hanteringen av forskningsmaterial.
  2. Alla vid universitetet ska följa de forskningsetiska anvisningarna om hantering av och öppen tillgång till forskningsmaterial och forskningsdata. Vidare måste var och en sörja för att konfidentiella data skyddas och att datasäkerhet och dataskydd iakttas i enlighet med lagstiftning, god forskningssed och universitetets anvisningar och bestämmelser.
  3. Vid Helsingfors universitet hör utbildning i hanteringen av forskningsmaterial till introduktionen för forskare. Kunskaperna betraktas som akademiskt meriterande. Fakulteterna och institutionerna och de ansvariga forskarna ansvarar för att studenter och forskare introduceras i god praxis i fråga om hantering av forskningsmaterial. 
  4. Helsingfors universitet erbjuder utbildning och stöd för hur man gör upp en materialhanteringsplan och för datahantering under forskningens hela livscykel. Utbildning erbjuds både som en del av studierna och inom personalutbildningen.
  5. Helsingfors universitet erbjuder forskare och forskningsgrupper en forskningsdatainfrastruktur som omfattar verktyg och tjänster som stöder hantering, användning, sökbarhet och distribution av forskningsdata samt lagrings-, beräknings- och behandlingskapacitet. Datainfrastrukturen skapas och utvecklas i samarbete med nationella och internationella aktörer med beaktande av de tjänster och infrastrukturer som dessa kan erbjuda.
  6. Helsingfors universitet erbjuder stöd för identifiering av och lösning på juridiska frågor som gäller forskningsmaterial. De ansvariga forskarna ansvarar för att avtal som gäller ägande- och nyttjanderätt till de material som forskningen producerar görs upp i ett så tidigt skede som möjligt, i tillämpliga delar redan innan ett forskningsprojekt startas.
  7. Den materialhanteringsplan som bifogas till finansieringsansökningar ska omfatta insamling, hantering, ägande och nyttjanderättigheter, (långtids)förvaring, återanvändning, publicering och planmässigt förstörande av material och data och särskilt de resurser som krävs. Forskningsmaterialets metadata ska ange vem som äger forskningsdatan och juridiska begränsningar för användning av materialet. Hantering och arkivering av personuppgifter och annat känsligt material ska beaktas i materialhanteringsplanen.
  8. Forskningsdata som anknyter till forskningsrön som har producerats och publicerats vid Helsingfors universitet är i princip i gemensam användning och öppet tillgängliga. Materialet ska vara sökbart och förses med uppgifter som möjliggör referenser till det. I samband med användningen av forskningsmaterialet ska materialets upphovsmän nämnas på det sätt som god sed förutsätter och Helsingfors universitet ska nämnas som källa. Ersättning kan tas ut för datahelheter som bearbetats för att tjäna näringslivets och samhällets aktörer.

___________________________________________

[1]Forskningsdatapolicyn gäller digitala forskningsmaterial, dvs. forskningsdata, som produceras, används och bearbetas i forskningsprojekt. Forskningsdatapolicyn gäller varken de fysiska material som forskningsdata bygger på (t.ex. material som finns på papper) eller användningen av biologiskt forskningsmaterial. Anvisningen om arkivering av handlingar, dvs. arkivbildningsplanen (2013) och universitetens gemensamma arkiveringskriterier för forskningsmaterial (Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Helsinki 1997) styr bevarandet av dokument och material som produceras i forskningen.  Användningen av biologiskt material för forskning regleras av särskilda lagar och tillståndsförfaranden.

© 2015 Helsingfors universitet, licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.