/ Hjälp / Hantering av forskningsdata /

Arkivering och fortsatt användning av data

Dokumentation och metadata

Metadata är samlad, beskrivande information om data, där de väsentliga uppgifterna om datas egenskaper kommer fram. Metadata innehåller information om ämnet för materialet och med vilka metoder informationen har producerats. Metadata anger i vilka filformat materialet är tillgängligt och med vilka program det kan läsas. Metadata ska också innehålla uppgifter om vem som har producerat informationen och finansierat forskningen samt om rättsliga frågor som behörighet.

När materialet har en korrekt beskrivning kan det hittas och användas länge efter att det ursprungliga forskningsprojektet avslutats. 

Läs mer: Lista på uppgifter som ska ingå i metadata (MIT Library)

Distribution och publicering av data

Att dela med sig av material stöder samarbetet mellan forskningsgrupper och vetenskapsgrenar och främjar forskningens transparens i och med att de övriga forskarna vid behov har tillgång till forskningsdata. Publicerade data samlar också citeringar och ökar därmed forskningens genomslagskraft.

När man publicerar material rekommenderas det att man använder sig av licenser så att forskaren själv kan ange sina datas offentlighetsgrad och vem som har behörighet till informationen. I och med licensieringen (t.ex. Creative Commons eller Open Data Commons) anges vem som skapat materialet och användarens rättigheter, vilket gör det lättare att återanvända informationen.

Läs mer: Avoimen tieteen käsikirja, Tutkimusaineiston julkaisuprosessi

Arkivering av data

Det är skäl att redan i början av forskningsprocessen tänka på forskningsmaterialets livscykel och hur man kan möjliggöra fortsatt användning av materialet. Det lönar sig att försäkra sig om att forskningsdata bevaras både under forskningsarbetet och när arbetet är slutfört. Det finns olika lokala, nationella och internationella tjänster för bevarande av data. Faktorer som påverkar valet av tjänster är bl.a. behovet av att kunna använda data gemensamt, hur länge informationen ska bevaras samt tjänsteleverantörens användarvillkor, t.ex. olika licensvillkor.

Läs mer: Avoimen tieteen käsikirja, Aineistojen säilytys

Arkiveringsformat för långtidsförvaring

Om du vill försäkra dig om att dina forskningsdata kan användas en lång tid framåt, lönar det sig att ägna uppmärksamhet åt arkiveringsformatet. Med tanke på den fortsatta användningen av materialet rekommenderas det att man använder filformat som är allmänna inom forskarsamhället och som stöds av flera olika program.

Läs mer: Format som garanterar hållbarheten (MIT Libraries)

Att söka och återanvända data

Tillräckligt omfattande metadata och välfungerande söktjänster möjliggör effektiv fortsatt användning av forskningsdata. Universiteten, forskningsinstituten och andra motsvarande organisationer har tjänster med vilka man kan söka i deras material. Man kan t.ex. använda metadatakatalogen Kata för att med hjälp av metadata söka och utnyttja forskningsdata. För att få återanvända data måste vanligen vissa villkor angående informationens offentlighetsgrad eller användningsändamål uppfyllas.

Att hänvisa till data

När man hänvisar till forskningsdata gäller samma principer som när man hänvisar till annat material. Hänvisningen ska ange bl.a. vem som har producerat och eventuellt redigerat materialet, materialets namn, publiceringsdatum, utgivaren och var materialet finns.

Läs mer: How to cite data (MSU Libraries)

Läs mer: Digital Curation Centres How to cite datasets and link to publications: a guide