/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta /

Aineistopolitiikka

Helsingin yliopiston kirjaston aineistopolitiikka vuosille 2016-2020

Helsingin yliopiston strategisena tavoitteena on olla maailman 50 parhaan yliopiston joukossa. Tässä dokumentissa yliopiston kirjasto linjaa niitä periaatteita, joiden avulla kirjasto voi aineistotarjonnallaan parhaiten tukea yliopiston opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun henkilökunnan työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Helsingin yliopiston kirjasto panostaa aineistojen saatavuuteen: tarjoamme helppokäyttöisen pääsyn tarvittaviin aineistoihin riippumatta siitä, missä aineisto virtuaalisesti tai fyysisesti sijaitsee. Näin jokainen yliopistolainen voi kokea globaalin informaatioympäristön ikään kuin omaksi kokoelmakseen.

Kirjasto edistää erityisesti Helsingin yliopiston piirissä tuotettujen julkaisujen näkyvyyttä, saatavuutta ja leviämistä maailmanlaajuisesti. Olennaista tämän tavoitteen toteutumisen kannalta on se, että Open Access -julkaiseminen on mahdollisimman helppoa. Kirjasto ylläpitää ja kehittää yliopiston julkaisuarkisto Heldaa, joka mahdollistaa opinnäytteiden ja rinnakkaistallennettujen artikkeleiden avoimen arkistoinnin. 

Aineistopoliittiset linjaukset ohjaavat kirjastossa tehtäviä päätöksiä ja valintoja. Linjausten avulla olemme nopeita, joustavia, tehokkaita ja toimimme entistäkin taloudellisemmin. 

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten aineistopolitiikka tarkistetaan vuosittain. Periaatteelliset muutokset hyväksyy johtokunta ja pienemmät muutokset ylikirjastonhoitaja.

Aineistopolitiikan linjaukset

1. Palvelemme ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan (HYKS) opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita sekä yliopiston muuta henkilökunta

Kohdennamme aineistohankinnat yliopiston opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen tarpeisiin

Kehitämme aineistotarjontaa yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Hankimme aineistot ensisijaisen asiakaskuntamme esittämien pyyntöjen perusteella ottaen huomioon käytettävissämme olevat resurssit. Lisäksi kirjaston asiantuntijat valitsevat, asiakkaittemme hankintapyyntöjä täydentämään, kotimaista tieteellistä aineistoa mahdollisimman kattavasti ja kansainvälistä aineistoa valikoiden. 

Tarjoamme kurssiaineistoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille

Turvataksemme aineistojen saatavuuden teemme yhteistyötä opettajien kanssa jo tutkintovaatimuksiin tulevien aineistojen valintavaiheessa. Edistämme kurssiaineistojen löytymistä oppimisympäristöissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankimme kurssiaineistot mahdollisuuksien mukaan elektronisina versioina. Kun on mahdollista hankkia elektroninen kurssikirja, jonka yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei ole rajoitettu, painettuja kurssikirjaniteitä ei pääsääntöisesti hankita. Jos e-kirjan yhtäaikaisten käyttäjien määrä on rajoitettu tai jos sellaista ei ole saatavana, hankimme kurssiaineistoja myös painettuna. Kurssikirjaniteiden määrään vaikuttavat käytettävissä oleva määräraha, e-kirjan saatavuus ja tenttijöiden määrä.

2. Tavoitteenamme ovat laadukkaat, aktiivisesti käytetyt, yliopiston opetusta, oppimista ja tutkimusta palvelevat aineistot

Aineistotarjontamme perustuu laajoihin elektronisiin aineistoihin. Hankimme myös painettuja aineistoja täydentämään kokoelmaa siltä osin kun elektronista versiota ei ole saatavilla.

Arvioimme aineistoja

Selvitämme käytössämme olevien aineistojen merkitystä eri asiakasryhmille ja seuraamme aineistojen käyttöä. Arvioimme jatkuvasti vuositilauksia käyttömäärien, saadun palautteen ja taloudellisten seikkojen perusteella. Selkiytämme elektronisten aineistojen pitkäaikaiskäytön periaatteita.

Painetuissa kokoelmissa säilytämme tieteenalojen perusteokset ja laadukkaat, aktiivisesti käytetyt aineistot. Karsimme aineistoja, joita ei käytetä tai joiden sisältö on vanhentunut sekä sellaisia huonokuntoisia teoksia, joita ei voi kohtuullisin kustannuksin korjata. Lähetämme Varastokirjastoon sellaiset kokoelmista poistetut kirjat ja lehdet, joiden arvioidaan olevan kotimaassa säilyttämisen arvoisia.

Tunnistamme, arvioimme ja kuvaamme kirjaston erikoiskokoelmat. Jos kokoelmissa on arvokkaaksi arvioitua aineistoa, suunnittelemme sen sijoituksen ja käsittelyn erikseen. 

Opinnäytteet (syventävien opintojen tutkielmat, pro gradu -tutkielmat)

E-thesis julkaisee ja tallentaa Helsingin yliopiston opinnäytteitä digitaalisessa muodossa. Verkossa julkaistut opinnäytteet ovat vapaasti luettavissa, ja niitä voi myös tulostaa omaa käyttöä varten. Opinnäytteitä, joille tekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisemiseen, voi lukea kirjaston opinnäytekioskeilta.  

Opinnäytetöiden säilytysmuoto on elektroninen, kun ne tallennetaan E-thesis-järjestelmään. Yliopiston keskusarkisto vastaa elektronisten opinnäytteiden pysyvästä säilytyksestä. Kirjasto mahdollistaa pääsyn opinnäytetöihin.  Jos opinnäytetyöstä on ainoastaan paperikappale, sen pysyvästä säilytyksestä vastaa tiedekunta. 

Lahjoitukset ja vaihdot

Otamme vastaan lahjoituksina vain sellaisia aineistoja, joiden katsomme hyödyttävän yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Yhdistämme lahjoituksina ja vaihtoina saadut aineistot olemassa oleviin kokoelmiin ja arvioimme niitä samoin periaattein kuin kaikkia aineistojamme.

Yhteistyö

Lisäämme yhteistyötä FinELib-konsortiossa ja tieteellisten kirjastojen kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto. 

3. Varmistamme yliopistoyhteisölle pääsyn tietoaineistoihin

Ostamamme ja lisensioimamme elektroniset aineistot ovat käytettävissä yliopiston käyttäjätunnuksella käyttöehtojen mukaisesti. Kirjaston painetut aineistot ovat saatavissa käyttöön kampuskirjastoista. Kirjaston hankkimat elektroniset aineistot ovat kampuskirjastoissa myös sellaisten henkilöiden käytettävissä, joilla ei ole yliopiston käyttäjätunnusta. Huolehdimme yliopistoyhteisön tarvitsemien aineistojen saatavuudesta mahdollisuuksien mukaan myös silloin, kun ne eivät sisälly omistamiimme tai lisensioimiimme tietoaineistoihin

Edistämme aineistojen monipuolista käyttöä parantamalla niiden löytyvyyttä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi mm. tuotamme standardien mukaista kuvailutietoa ja hyödynnämme sitä tietojärjestelmissä. Parannamme tietojärjestelmiemme käyttäjäystävällisyyttä. Tiedotamme monipuolisesti uusista aineistoista ja käytettävissä olevista tiedonlähteistä.

Digitoimme kokoelmiimme kuuluvia arvokkaaksi määriteltyjä painettujen aineistoja ja tarjoamme ne vapaasti saataville. 

4. Edistämme avoimen tieteen toteutumista 

Edistämme Helsingin yliopistossa tuotettujen julkaisujen ja tutkimusdatan näkyvyyttä, saatavuutta ja leviämistä maailmanlaajuisesti tukemalla avointa julkaisemista yliopistossa. Tuemme artikkeleiden rinnakkaistallentamista Helsingin yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon Heldaan. Kehitämme ja pilotoimme yhteistyössä kustantajien, tutkijoiden, kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa uusia tapoja tukea tiedeyhteisöä tutkimusartikkeleiden ja monografioiden avoimessa julkaisemisessa. 

Helsingin yliopiston väitöskirjat julkaistaan pääsääntöisesti elektronisena versiona E-thesiksessä. Kirjastoon otetaan yksi painettu väitöskirja. 

Lisäämme yliopistoyhteisön tietämystä laadukkaista, tutkimuksen, opetukseen ja opiskeluun liittyvistä avoimista aineistoista.

 

VERSIO 04.11.2015/ Hyväksytty kirjaston johtokunnassa