/ Avuksi / Tutkimusdatan hallinta /

Oikeudelliset kysymykset

Tutkijan vastuu

Tutkijat ja tutkimusryhmät vastaavat itse voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta.  

Tutkimusaineiston julkaisijan on varmistettava, ettei datan julkaiseminen ole julkisuuslain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista.

Aineistojen käyttöehdot ja lisenssit

Aineiston käyttöehdoista määrää tutkimusaineiston tekijä tai se, kenelle tekijä on siirtänyt oikeudet määrätä aineistosta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa lainsäädäntö (henkilötietolaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) tai liikesalaisuus rajoittaa datan käyttöä ja julkaisemista. Lisensointi (esim. Creative Commons) määrittää aineiston tuottajan ja käyttäjän oikeudet, ja näin ollen parantaa datan uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Lue lisää: Digital Curation Centren How to License Research Data

Tietoturva

Tutkimusdata tulee suojata riittävästi riskien varalta datan luottamuksellisuuden (vain valtuutetut ja oikeutetut tahot voivat käsitellä dataa), eheyden (dataa voivat muuttaa vain ne tahot, joilla on siihen oikeus) ja saatavuuden osalta.

Dataa suojataan teknisin toimenpitein tai sopimuksin ja oikeudellisesti kontrolloimalla. Riskit kannattaa kirjata ja miettiä, miten suojatoimenpiteet toteutetaan ja kenen toimesta.

Lue lisää: Avoimen tieteen opas, Tietoturva

Luottamuksellisten henkilötietojen suojaaminen

Jos tutkittavia ei ole tarkoitus tunnistaa tutkimusaineistoista, on suunniteltava tunnistetietojen (esim. nimi, sosiaaliturvatunnus) suojaamisen tavat, niiden huolellinen käsittely ja/tai niiden hävittäminen. Tutkimusaineisto voidaan anonymisoida poistamalla tunnistetiedot tai karkeistamalla ne luokitteluin.

Kerättäessä ja käsiteltäessä tunnisteellisia aineistoja tulee laatia rekisteriseloste, jossa muiden tietojen ohella määritetään ns. anonymisointitoimenpiteet ja aineiston suojaus.

Lue lisää: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkiston Tunnisteellisuus ja anonymisointi 

Eettiset kysymykset 

Helsingin yliopisto monien muiden organisaatioiden ohella on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeita.  

Lue lisää: Helsingin yliopiston tutkimusetiikkaa koskeva sivusto