/ Avuksi / Tutkimusdatan hallinta /

Datan tallennus ja jatkokäyttö

Dokumentointi ja metadata

Metadata on koottua, kuvailevaa tietoa datasta, josta ilmenevät oleelliset datan ominaisuuksiin liittyvät tiedot. Metadata sisältää tietoa aineiston aiheesta ja siitä, millä metodologialla data on tuotettu. Siinä esitetään, missä tiedostoformaateissa aineistot ovat ja millä ohjelmistoilla niitä voi lukea. Metadatassa tulee olla lisäksi tietoa datan tuottajista ja tutkimuksen rahoittajista sekä aineistoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä kuten käyttöoikeuksista.

Kun aineisto kuvailtu asianmukaisesti, se on löydettävissä ja käytettävissä pitkänkin ajan kuluttua aineiston alkuperäisen käytön jälkeen. 

Lue lisää: Aineiston kuvailu ja metadata (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)
Lue lisää: Lista metadatassa tarvittavista tiedoista (MIT Library)


Datan jakaminen ja julkaiseminen

Aineistojen jakaminen tukee tutkimusryhmien ja tieteenalojen yhteistyötä ja lisää tieteen läpinäkyvyyttä, kun muu tiedeyhteisö voi tarvittaessa päästä käsiksi käytettyyn tutkimusdataan. Julkaistu data kerää myös viittauksia ja lisää näin tutkimuksen vaikuttavuutta.

Aineistojen avaamisessa suositellaan lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. Lisensointi (esim. Creative Commons) määrittää aineiston tuottajan ja käyttäjän oikeudet, ja näin ollen parantaa datan uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Lue lisää: Datan avaaminen (ATT)

Datan säilyttäminen

Tutkimusprosessin alusta lähtien tulisi miettiä tutkimusaineistojen elinkaarta ja jatkokäytön mahdollistamista. Tutkimusdatan säilyvyys kannattaa varmistaa sekä tutkimuksen aikana että sen jälkeen. Datan säilyttämiseen on erilaisia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä palveluja. Palvelun valintaan vaikuttavat mm. tarve datan yhteiskäyttöön, säilytyksen kesto ja palveluntarjoajan määrittelemät muut käyttöehdot kuten lisenssiehdot.

Lue lisää: Avoimen tieteen käsikirja, Aineistojen säilytys
Lue lisää: Datan tallennuspalvelut Helsingin yliopistossa (Intranet)

Säilytysformaatit pitkäaikaissäilytyksessä

Jos haluaa varmistaa tutkimusdatan käytettävyyden pitkänkin ajan jälkeen, datan tallennusformaattiin tulee kiinnittää huomiota. Aineiston jatkokäytön kannalta suositeltavia ovat tiedostoformaatit, jotka ovat tiedeyhteisössä laajasti käytettyjä ja joita useat eri ohjelmistot tukevat.

Lue lisää: Säilyvyyden varmistavat formaatit (MIT Libraries)

Datan hakeminen ja uudelleenkäyttö

Riittävä metadata ja toimivat hakupalvelut mahdollistavat tutkimusdatan tehokkaan jatkokäytön. Yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja muilla vastaavilla organisaatioilla on hakupalveluita omiin aineistoihinsa. Esim. Etsin-metadatakatalogin kautta tutkimusdata on löydettävissä ja hyödynnettävissä tutkimusdataa koskevien metadatatietojen avulla.  Datan uudelleenkäyttöön on yleensä ehtoja, jotka liittyvät esim. datan julkisuusasteeseen tai käyttötarkoitukseen.

Dataan viittaaminen

Tutkimusdataan viittaamisessa pätevät samat periaatteet kuin muihinkin aineistoihin viitattaessa. Viitteessä tulee mainita mm. data-aineiston luoja ja mahdollinen editoija, aineiston nimi, julkaisuajankohta, julkaisija ja sijainti.

Lue lisää: How to cite data (MSU Libraries)
Lue lisää: Digital Curation Centren How to cite datasets and link to publications: a guide