/ Asioi / Työskentele kirjastossa / Hyllyluokitukset / Hyllyluokitus - Viikki /

Hyllyluokitus - Viikki - aakkosjärjestyksessä

Hyllyluokitus aakkosjärjestyksessä

Aineenvaihdunnan lääkkeet 615.2
Aineenvaihdunta 577.12
Algae 582.23/.27
Allergialääkkeet 615.2
Aluesuunnittelu 71
Amphibia 597.6
Analyyttinen kemia 543
Anatomia 611/612
Antibiootit 615.3
Antiseptiset aineet 615.2
Apteekit 614
Arachnida 595.4
Arkkitehtuuri 72
Arthropoda 595.2
Asuminen 36
Avaruustutkimus 52
Aves 598.2
Biodiversiteetti 504.7
Biofarmasia 615.015
Biofysiikka 577.3
Biofysikaalinen kemia 577.3
Biogeografia 574.9
Biokemia 577
Biologia 57
Biologian historia 57(091)
Biologinen tekniikka 57.08
Biologiset tieteet 57
Biosfääri 504.7
Biotekniikka 577.2
Bryophyta 582.31/.34
Crustacea 595.3
Cryptogamae 582.2/3
Dendrologia 630.17
Desinfektioaineet 615.2
Diureetit 615.2
Dynaaminen biokemia 577.12
Ekologia 574
Ekonominen kasvitiede 581.6
Elintarvikekemia 664
Elintarvikemikrobiologia 579.6
Elintarviketeknologia 664
Elintarviketieteet 664
Eliömaantiede 574.9
Elollinen ympäristö 504.7
Eläimistö 591.9
Eläinanatomia 591.4
Eläinekologia 591.5
Eläinfysiologia 591.1
Eläinlääketiede 619
Eläinmaantiede 591.9
Eläinpsykologia 591.51
Eläinsystematiikka 592/599
Eläinten elintavat 591.5
Eläinten käyttäytyminen 591.51
Eläintiede 59
Eläinympäristö 591.5
Entsyymit 577.15
Erikoisanalyysimenetelmät 543
Etnobotaniikka 581.6
Etnografia 39
Etnologia 39
Etologia 591.51
Evoluutio 575.8
Farmakognosia 615.3
Farmakodynamiiikka 615.015
Farmakologian perusteet 615.015
Farmaseuttinen kemia 615.3
Farmaseuttiset erikoisvalmisteet 615.4
Farmaseuttiset tuotteet 615.4
Farmasia 615
Farmasian historia 615.15(091)
Farmasian teknologia 615.014
Fauna 591.9
Filosofia 1
Flora 581.9
Fungi 582.28/.29
Fysiikka 53
Fysikaalinen oseanografia 551.46
Fysiologia 611/612
Fytoterapia 615.3
Geodesia 52
Geofysiikka 55
Geologia 55
Gymnospermae 582.42/.47
Havupuut 582.42/.47
Hengityselinsairauksien lääkkeet 615.2
Henkilöhistoria 92
Henkilökohtainen terveydenhoito 613
Henkilöstöhallinto 65
Histologia 591.8
Historia 9
Hydrobiologia 574.5
Hydrologia 556
Hygienia 613
Hyönteiset 595.7
Hämähäkkieläimet 595.4
Ihotautilääkkeet 615.2
Iktyologia 597
Ilmansuojelu 504
Immunologia 616
Informaatiopalvelu 02
Injektiot 615.4
Insecta 595.7
Insinööritieteet 62
Invertebrata 592/595
Itiökasvit 582.2/.3
Julkinen terveydenhoito 614
Jäkälät 582.28/.29
Jätehuolto 628
Kalastus 639.2
Kalat 597
Kalatalous 639.2
Kalatiede 597
Kansallispuistot 502.4
Kansanlääkintä 615.8
Kansantalous 33
Kansanterveystiede 614
Kansatiede 39
Kapselit 615.4
Kartografia 52
Kasvatus 37
Kasvianatomia 581.4
Kasviekologia 581.5
Kasvifysiologia 581.1
Kasvimaantiede 581.9
Kasvimorfologia 581.4
Kasvinjalostus 633
Kasvinravitsemus 631.4
Kasvinsuojelu 632
Kasvinviljely 633
Kasviorganologia 581.4
Kasvistot 581.9
Kasvisystematiikka 582
Kasvitaudit 632
Kasvitautien torjunta 632
Kasvitiede 58
Kauppa 339
Kehitys; evoluutio 575.8
Kehitysapu 339.96
Kehitysmaat 339.96
Kemia 54
Kemialliset lääkeaineet, synteettiset 615.3
Kemian teollisuus 66
Kemoterapia 615.2
Kielitiede 8
Kierrätys 628
Kirjallisuus 8
Kirjastoala 02
Kirjastotoimi 02
Kliininen farmakologia 615.03/.06
Klimatologia 551.5
Korkeakoulut 378
Kotieläinjalostus 636
Kotieläintalous 636
Kotitalous 64
Koulutus 37
Kudosoppi 591.8
Kuluttaja 339
Lainsäädäntö 34
Laitostalous 64
Lajinmuodostus 575.8
Lannoitus 631.4
Levinneisyys: eläimistö 591.9
Levät 582.23/.27
Lichenes 582.28/.29
Liikenne 6
Liiketalous 65
Limnologia 574.5
Linnut 598.2
Lintutiede 598.2
Litosfääri 504
Logiikka 1
Luonnon monimuotoisuus 504.7
Luonnonaineet 507.9
Luonnonpuistot 502.4
Luonnonsuojelu 502
Luonnonsuojelualueet 502.4
Luonnontieteet 5
Luonnontutkimus 502
Luonnosta saadut lääkeaineet 615.3
Lääkeaineet: alkuperä 615.3
Lääkeaineet: päävaikutus 615.2
Lääkeaineiden sivuvaikutukset 615.03/.06
Lääkeaineoppi 615
Lääkeanalayysit 615.07
Lääkekasvit 615.3
Lääketiede 61
Lääketieteen historia 61(091)
Lääkevalmisteet 615.4
Lääkinnälliset tarvikkeet ja instrumentit 615.4
Lääkkeiden myynti 614
Maailmantalous 339
Maantiede 91
Maantiede; yleistä 9
Maanviljelytalous 631.1
Maaperäbiologia 631.4
Maaperäfysiikka 631.4
Maaperäkemia 631.4
Maaperän suojelu 504
Maaperäoppi 631.4
Maaperätutkimus 631.4
Maatalous 631
Maatalousekonomia 631.1
Maataloushistoria 631
Maatalouspoltitiikka 631.1
Maatalousrakentaminen 631.3
Maatalousteknologia 631.3
Maataloustyö 631.3
Maataloustyövälineet 631.3
Maisemanhoito 71
Maisemansuojelu 504
Maisemasuunnittelu 71
Mammalia 599
Matelijat 598.1
Matematiikka 51
Mehiläishoito 638
Merentutkimus 551.46
Meteorologia 551.5
Metsäekologia 630.1
Metsänarviointi 630.5
Metsänhoito 630.2
Metsästys 639.1
Metsätalouden alueelliset katsaukset 630.9
Metsätalouden organisaatio ja liiketalous 630.6
Metsätalouden suunnittelu, hallinto ja talous 630.6
Metsätalous 630
Metsätalous ja yhteiskunta 630.9
Metsätalous kansantaloudelliselta kannalta 630.9
Metsäteknologia 630.3
Metsäteollisuuden talous ja metsäntuotteiden markkinat 630.7
Metsäteollisuuden tekniikka 630.9
Metsäteollisuuden tuotteet ja metsäntuotteet 630.8
Metsätilastot ja metsävarat 630.9
Metsätuhot 630.4
Mikrobilääkkeet 615.2
Mikrobiologia 579
Mineralogia 55
Molekyylibiologia 577.2
Monocotyledoneae 582.52/.59
Morfologia 591.4
Muuntelu 575.2
Myrkytykset 615.9
Naisen asema 39
Naistentaudeissa ja synnytyksissä käytettävät lääkkeet 615.2
Neurologiset lääkkeet 615.2
Nisäkkäät 599
Niveljalkaiset 595.2
Oikeus 34
Opetus 37
Orgaaninen kemia 547
Organologia 591.4
Ornitologia 598.2
Paleobiotieteet 56
Paleobotaniikka 561
Paleontologia 56
Paljassiemeniset 582.42/.47
Parenteraaliset valmisteet 615.4
Patologia 616
Perhe 316
Perinnöllisyys 575.1
Perinnöllisyystiede 575
Pisces 597
Polarografia 543
Polymeerit 577.11
Populaatioekologia 574.3
Proteiinit 577.11
Psykologia 159.9
Psyykkeen lääkkeet 615.2
Puulajit 630.17
Puutarhahoito 634/635
Puutarhatalous 634/635
Puutarhatiede 634/635
Rakennustaide 72
Rakentaminen 69
Ravitsemus 613.2
Reptilia 598.1
Riistanhoito 639.1
Rikkakasvit 632
Rokotteet 615.3
Ruoan valmistus 641
Ruoansulatussairauksien lääkkeet 615.2
Ruoka ja ravintoaineet 641
Ruokatalous 641
Sammakkoeläimet 598.1
Sammalet 582.31/.34
Selkärangattomat 592/595
Selkärankaiset 596
Seutusuunnittelu 71
Sienet 582.28/.29
Siitepölytutkimus 561
Silmälääkkeet 615.4
Solubiologia 576
Sosiaalifarmasia 614
Sosiaalihuolto 36
Sosiaalipsykologia 316
Sosiaaliturva 36
Sosiologia 316
Sovelletut tieteet 6
Soveltava eläintiede 591.6
Soveltava mikrobiologia 579.6
Staattinen biokemia 577.11
Sukupuolihormonit 615.2
Sukututkimus 92
Suometsätiede 630.2
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet 615.2
Systemaattinen bakteriologia 579.8
Systemaattinen eläintiede 592/599
Systemaattinen kasvitiede 582
Systemaattiset ryhmät 582
Sytologia 576
Sytostaatit 615.2
Tabletit 615.4
Taide 7
Taksonomia 592/599
Talonrakennus 69
Talouseläintiede 591.6
Tekniikka 62
Tekniikka: yleistä 6
Teollisuuden, kaupan ja liikenteen hallinto ja organisaatio 65
Teollisuus 62
Terapiat 615.8
Terveysoppi 613
Tieteellinen koulutus 378
Tietojenkäsittely 681.3
Tietopalvelu 02
Tietotekniikka 681.3
Tilastotiede 31
Toksikologia 615.9
Torjunta-aineet 632
Tuhoeläimet 632
Turkistalous 636
Työ 33
Työntaloustiede 33
Tähtitiede 52
Uhanalaiset lajit 502.7
Ulkomaankauppa 339
Vaatehuolto 648
Vakuutus 36
Vertebrata 596
Vesien suojelu 504
Viestintä 316
Virologia 578
Väestötiede 31
Yhteiskuntatieteet 3
Yksisirkkaiset heimoittain 582.52/.59
Yliopistot 378
Ympäristön saastuminen 504
Ympäristönsuojelu 504
Ympäristötekniikka 628
Ympäristöterveys 614
Ympäristötieteet 504
Ympäristövauriot 504
Yritykset 65
Äyriäiset 595.3