Pieni termodynamiikan ja reaktiokinetiikan sanasto (englanti–suomi)

Tähän sanastoon on koottu termodynamiikan ja reaktiokinetiikan peruskäsitteitä. Sanaston tarkoituksena on helpottaa fysikaalisen kemian Termodynamiikka ja dynamiikka -kurssin englanninkielisen oppikirjan lukemista. Aihepiirin sanoja on myös Suomen Kemian Seuran toimittamassa kirjasessa Englantilais-suomalainen kemian perussanasto. Voit lähettää kommentteja ja ehdottaa uusia sanoja palautelomakkeella.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M 
 N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

absorptionabsorptio
activated complexaktivoitunut kompleksi
activation energyaktivoitumisenergia, aktivointienergia
activityaktiivisuus
activity coefficientaktiivisuuskerroin
adiabat adiabaatti
adiabaticadiabaattinen
Arrhenius equationArrheniuksen yhtälö
atmosphereilmakehä
azeotropeatseotrooppi
barometerilmapuntari, barometri
boilingkiehuminen
boiling temperaturekiehumispiste
Boltzmann distributionBoltzmannin jakauma
bomb calorimeterpommikalorimetri
bubblekupla
caloriekalori
calorimeterkalorimetri
canonicalkanoninen
capillary actionkapillaarivaikutus
Carnot cycleCarnot’n sykli, Carnot’n kiertoprosessi
catalystkatalyytti
cavityontelo
Celsius scalecelsiusasteikko
chain reactionketjureaktio
chemical potentialkemiallinen potentiaali
Clausius inequalityClausiuksen epäyhtälö
closed systemsuljettu systeemi
colligative propertykolligatiivinen ominaisuus
collision cross-sectiontörmäyspoikkipinta-ala
collision diametertörmäyshalkaisija
collision frequencytörmäystaajuus
compression factorpuristuvuustekijä
configurationkonfiguraatio
critical pointkriittinen piste
degeneracydegeneroituminen (ilmiö), degeneraatio, degeneraatioaste (luku)
degeneratedegeneroitunut
degree of freedomvapausaste
diathermicdiaterminen
diffusiondiffuusio
dipole momentdipolimomentti
dispersion interactiondispersiovuorovaikutus
distillationtislaus
efficiencyhyötysuhde
elastic collisionelastinen törmäys
electric dipolesähköinen dipoli
electronvoltelektronivoltti
elementary reactionalkeisreaktio
endothermicendoterminen
energyenergia
ensembleyhdelmä
enthalpyentalpia
entropyentropia
entropy of mixingsekoittumisentropia
enzymeentsyymi
equation of statetilanyhtälö
equilibrium constanttasapainovakio
eutecticeutektinen
exact differentialeksakti differentiaali
excess functionylimääräfunktio
exothermiceksoterminen
expansion coefficienttilavuuden lämpölaajenemiskerroin
expansion worklaajenemistyö
extent of reactionreaktiomäärä
first law of thermodynamicstermodynamiikan ensimmäinen pääsääntö
first-order reactionensimmäisen kertaluvun reaktio
flash photolysisvälähdysfotolyysi
fluorescencefluoresenssi
free expansionvapaa laajeneminen
fugacityfugasiteetti
fusionsulaminen
gaskaasu
gas constantkaasuvakio
Gibbs energyGibbsin energia
half-lifepuoliintumisaika
heatlämpö
heat capacitylämpökapasiteetti
ideal gasideaalikaasu
ideal gas lawideaalikaasun tilanyhtälö
ideal solutionideaalinen liuos
induced dipole momentindusoitunut dipolimomentti
inexact differentialepäeksakti differentiaali
initiation stepaloitusvaihe
internal conversionsisäsiirtymä
internal energysisäenergia, sisäinen energia
intersystem crossingsysteemien välinen siirtymä
isenthalpicisentalpinen
isobarisobaari
isochorisokoori
isolated systemeristetty systeemi
isothermisotermi
isothermal compressibilityisoterminen kokoonpuristuvuus
joulejoule
Joule–Thomson coefficientJoulen ja Thomsonin kerroin
Kelvin scalekelvinasteikko
kinetic model of gaseskaasujen kineettinen malli
kineticskinetiikka
Lennard-Jones potentialLennard-Jonesin potentiaali
lifetimeelinaika
manometermanometri
Maxwell distribution of speedsMaxwellin nopeusjakauma, Maxwellin vauhtijakauma
Maxwell relationMaxwellin yhtälö, Maxwellin relaatio
mean free pathkeskimääräinen vapaa matka
mean speedkeskinopeus
mechanical equilibriummekaaninen tasapaino
mechanismmekanismi
melting temperaturesulamispiste
metastablemetastabiili
miscible sekoittuva
mixtureseos
molar heat capacity at constant volumemoolinen lämpökapasiteetti vakiotilavuudessa
mole fractionmooliosuus
molecular beammolekyylisuihku
molecularitymolekyylisyys, molekulaarisuus
multipolemultipoli
non-polarpooliton
open systemavoin systeemi
order kertaluku
osmosisosmoosi
osmotic pressureosmoottinen paine
partial molar volumerosittaismoolitilavuus, partiaalinen moolitilavuus
partial pressureosapaine
partition functionjakaumafunktio
pascalpascal
perfect gasideaalikaasu
perfect gas equationideaalikaasun tilanyhtälö
permittivitypermittiivisyys
phasefaasi
phase boundaryfaasiraja
phase transitionfaasimuutos
photochemistryvalokemia, fotokemia
photosensitizationvaloherkistys
pistonmäntä
polarpoolinen, polaarinen
polarizability volumepolaroituvuustilavvus
polarizationpolaroituma, polaroituminen
populationmiehitys
pre-equilibriumesitasapaino
pre-exponential factortaajuustekijä, pre-eksponenttitekijä
pressurepaine
pressure gaugepainemittari
primary processprimaarinen prosessi
propagation stepetenemisvaihe
quadrupolekvadrupoli
quantum yieldkvanttisuhde, kvanttisaanto
quenchingsammutus
radical chain reactionradikaaliketjureaktio
rate constantnopeusvakio
rate lawnopeuslaki
rate of reactionreaktionopeus
rate-determining stepnopeuden määräävä vaihe
reaction coordinatereaktiokoordinaatti
reaction quotientreaktio-osamäärä
real gasreaalikaasu
reduced massredusoitu massa
residual entropyjäännösentropia
reversiblereversiibeli, palautuva
root mean square speedneliöllinen keskinopeus
second law of thermodynamicstermodynamiikan toinen pääsääntö
secondary processsekundaarinen prosessi
semipermeable membranepuoliläpäisevä kalvo
specific heat capacityominaislämpökapasiteetti
spontaneousspontaani, vapaaehtoinen, pakoton
standard enthalpy of formationperusmuodostumisentalpia, standardinen muodostumisentalpia
standard pressurestandardipaine
statetila
state functiontilanfunktio, tilan funktio
statistical thermodynamicstilastollinen termodynamiikka, tilastotermodynamiikka,
statistinen termodynamiikka
steady-state approximationvakiotilaolettamus, vakiotila-approksimaatio
stoichiometricstoikiometrinen
sublimationsublimoituminen, sublimaatio
supercooledalijäähtynyt
supercritical fluidylikriittinen fluidi
supersaturated vapourylikyllästeinen höyry
surface tensionpintajännitys
surroundingsympäristö
systemsysteemi
temperaturelämpötila
termination steppäätösvaihe
thermal equilibriumlämpötasapaino, terminen tasapaino
thermal motionlämpöliike
thermochemistrylämpökemia, termokemia
thermodynamicstermodynamiikka, lämpöoppi
thermometerlämpömittari
third law of thermodynamicstermodynamiikan kolmas pääsääntö
time constant aikavakio
torrtorri
transition statesiirtymätila
triple pointkolmoispiste
van der Waals equationvan der Waalsin yhtälö
vaporizationhöyrystyminen
vapour pressurehöyrynpaine
virial coefficientviriaalikerroin
viscosityviskositeetti
volumetilavuus
weight paino
worktyö
zeroth law of thermodynamicstermodynamiikan nollas pääsääntö

Katso myös: Pieni kvanttikemian ja spektroskopian sanasto


Päivitetty viimeksi 18. toukokuuta 2012.
Kirjoittaja: Teemu Rajala
Fysikaalisen kemian laboratorio, Helsingin yliopisto