Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 02941 24583
jussi.kulonpalo@helsinki.fi

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman  
vuoden 2014 hankemäärärahahaun teemat


Hanke-ehdotukset ohjelman määrittelemien teema-alueiden piiriin kuuluvista metropolialueen ilmiöihin ja erityisongelmiin ankkuroituvista aiheista ovat tervetulleita.

Elinympäristö ja kaupunkirakenne
Kaupunkirakenteen ja elinympäristöjen kestävä suunnittelu. Aluekeskusten kehittäminen ja turvallisuusnäkökulmat.  Metropolialueiden yhdyskuntarakenteen kansainvälinen vertailu. Aurinkoenergian hyödyntäminen ja vihreä talous. Saavutettavuus ja kestävät liikenneratkaisut. Liikennevirtojen kohdentuminen, liikenteen sujuvuus ja liikkuminen kaupungissa. Kehäradan vaikutusten arviointi. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut. Viheralueiden määrän ja laadun yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastaaminen. Asuntomarkkinat pääkaupunkiseudulla. Asuntokysynnän ja –tarjonnan kohtaamattomuus.

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto

Maahanmuutto ja maahanmuuttopolitiikka. Muuttoliikkeen suunnat ja vaikutukset metropolialueella. Maahanmuuttajien asuminen ja asumisurat.  Metropolialueen kulttuurinen monimuotoisuus. Moninaistuvat arvot, asenteet, uskonnot ja uskomukset ruohonjuuritason toimijoiden haasteena.

Hyvinvointipolitiikat ja -palvelut
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus. Metropolialueen sisäinen erilaistuminen. Alueelliset hyvinvointierot ja erityisesti nuorten syrjäytyminen.  Koulupudokkuus ja nuorten syrjäytyminen. Nuorisotakuun toteutuminen. Nuorten asunnottomuus. Ikääntyvien palvelut. Kotona asuvat ikääntyneet ja ikääntyneiden asumisratkaisut.

Talous ja kilpailukyky
Metropolialueen taloudellinen kilpailukyky kansainvälinen tunnettavuus. Yritysten toimintamahdollisuudet, kilpailukyvyn ylläpito ja uudistaminen. Elinkeinorakenteen muutokset metropolialueella. Kaupunkien rooli innovaatioympäristön luomisessa ja sen vaikutukset yritystoimintaan ja työllisyyteen.

Kuntatalous, hallinto ja palvelut
Metropolialueen kaupunkien rahoituspohja ja sen kestävyys. Kuntien peruspalvelutarjonnan kustannustehokkuus ja niitä selittävät erot. Kuntien palveluntuotanto ja palvelutuotannon arviointi. Palvelumuotoilu käytännössä. Hyvä kuntajohtaminen ja asiakasvaikuttavuus. Avoin hallinto, asukasdemokratia ja osallistuminen.  Osallisuusmuotojen vaikuttavuus suunnittelussa ja päätöksenteossa.