Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM


Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman hakehaku vuodelle 2016

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman ohjausryhmä on päättänyt, että vuoden 2016 hankehaku toteutetaan rajatusti kutsumenettelyllä. Viime syksyn haussa päätettiin rahoittaa vuoden mittaisten hankkeiden ohella yhtätoista kaksivuotista tutkimus- ja kehittämishanketta vuosina 2015 - 2016. Tästä johtuen ohjelman vuodelle 2016 käytettävissä oleva hankerahoitusbudjetti jää niin pieneksi ettei avoimen haun järjestämistä pidetty järkevänä.

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelma järjestää täysimittaisen avoimen hankehaun seuraavan kerran jälleen syksyllä 2016.Hankehaku 2015:
”Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet”
- rahoituspäätökset


Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman syksyn hankehaun rahoituspäätökset on tehty. Ohjelman ohjausryhmä on valinnut arvioinnin perusteella rahoitettavaksi yhteensä viisitoista tutkimus- tai kehittämishanketta vuosina 2015-2016. Osa hankkeista on kaksivuotisia.

Hankkeita rahoitetaan yhteensä yli miljoonalla eurolla vuonna 2015 ja noin 700 000 eurolla vuonna 2016 kun hankkeiden toteutuspaikkojen panostukset hankkeisiin lasketaan mukaan.


Rahoitusta myönnettiin seuraaville hankkeille:

Prof. Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
MetropAccess: Avoimia työkaluja ja ymmärrystä: kaupungin saavutettavuus- ja liikkumisrakenteet muutoksessa

Prof. Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY)

Dosentti Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto):
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana

Prof. Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto):
Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma, osa II

Dos. Susanna Lehvävirta (Helsingin yliopisto/Luonnontieteellinen keskusmuseo):
Hyvinvointia tukevat työympäristöt - fiksu viherrakenne jaksamisen ja luovuuden tukena

Hannu Kytö (Helsingin yliopisto/Kuluttajatutkimuskeskus):
Asuntotuotannon ja muuttovirtojen kytkennät pääkaupunkiseudulla vuosina 2001-2012

Prof. Liisa Välikangas (Hanken):
Strategiatyö suomalaisten kaupunkien uudistumisen edistäjänä

Terhi Laine (Diakonia-ammattikorkeakoulu):

Paperittomat ja muut asumiseen perustuvan sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät ulkomaalaiset Helsingissä, Espoossa, Lahdessa ja Vantaalla

Tuija Toivola (HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu):
Sharing City- Helsingistä jakamistalouden edelläkävijä

Dosentti Mats Nylund (Yrkeshögskolan ARCADA):
Jakamistalous: Urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto

Mona-Anitta Riihimäki (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK): KIM - Kasvipintaiset imeytysrakenteet

Laura Huhtinen-Hilden (Metropolia-ammattikorkeakoulu):
Kohti luovaa arkea  - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Prof. Jukka Ojasalo (LAUREA-ammattikorkeakoulu):
Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Jukka Määttä (Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK):
PAIKALLA! – Nuorten ja nuorisotyön panos asuinalueen parantamiseen

Sami Makkula (Lahden ammattikorkeakoulu):
BayCityPlay – Kaupunkimuotoilupeli


Tarkemmat tiedot sekä hanke-esittelyt julkaistaan näillä sivuilla myöhemmin. Hankkeet esittäytyvät 5.2. järjestettävässä avoimessa Kick Off -tilaisuudessa.

Kiitämme kaikkia hakemuksen jättäneitä.
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma on pääkaupunkiseudun korkeakoulujen, kaupunkien sekä valtionhallinnon yhteinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma. Vuoden 2015 alussa käynnistyvällä toisella ohjelmakaudella ohjelmaan osallistuvat Helsingin yliopisto, Hanken, Diakonia-, Metropolia-, HAAGA-HELIA-, ARCADA-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK
-ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit ja Ympäristöministeriö sekä Valtionvarainministeriö.

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma pyytää esityksiä vuonna 2015 rahoitettaviksi tutkimus- tai kehittämishankkeiksi. Hankerahoitus on tarkoitettu uuden monitieteisen, kansainvälisesti korkeatasoisen ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevän tutkimus- ja kehittämistoiminnan synnyttämiseksi.

Haun teema on ”Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet”. Hanke-ehdotuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

o Asuinalueiden ja rakennetun ympäristön kehittäminen
o Hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen
o Kaupunkilaisten osallistuminen ja kansalaisaktivismi
o Kaupunkirakenne, liikenne ja kestävät energiaratkaisut 
o Kaupunkitalous ja metropolialue elinkeinoympäristönä
o Maahanmuutto ja monikulttuurisuus
o Metropolialueen hallinnan uudet muodot
o Muuttuva kaupunkiympäristö ja kaupunkiluonto
o Palvelujen tuotanto älykkään kaupungin kontekstissa
o Metropolialueen kansainvälinen vertailu yllä esitettyjen teemojen puitteissa

Rahoitusta on mahdollista hakea enintään vuoden mittaisille vuoden 2015 aikana toteutettaville hankkeille tai laajemmille kaksivuotisille hankkeille vuosiksi 2015 - 2016.

Hankkeiden kohteiden tulee sijoittua ohjelmaan osallistuviin kaupunkeihin Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle tai Lahteen ja niiden toteutuspaikkoina toimivat ohjelmaan osallistuvat korkeakoulut. Useamman toimijan yhteishankkeissa vastuullisena hakijana ja hankkeen toteuttajana toimii ohjelmaan osallistuva yliopisto tai korkeakoulu, muiden hankkeisiin osallistuvien yhteistyötahojen ei odoteta kuuluvan ohjelmakonsortioon.  

Kaksivuotisten laajempien hankkeiden osalta haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ohjelman ohjausryhmä valitsee arvioinnin perusteella parhaat hankkeet haun toiselle kierrokselle ja hakijoille annetaan tapauskohtaisesti palautetta sekä mahdollisuus muokata hankesuunnitelmiaan uudelleen ennen rahoituspäätösten tekoa.


Rahoitettavin hankkeiden valintaperusteet

Ohjelman ohjausryhmä arvioi ja valitsee hakemusten pohjalta rahoitettavat hankkeet. Hankkeiden valinnassa painotetaan relevanssia haun teemojen suhteen, metropolialueen erityispiirteistä lähteviä tai niitä esiin nostavia kysymyksenasetteluja, monitieteisiä lähestymistapoja sekä usean toimijan yhteishankkeita. Perustutkimukseksi katsottavilta hankkeilta vaaditaan korkeaa tieteellistä tasoa sekä monitieteistä lähestymistapaa ja ne raportoivat tuloksensa ensisijaisesti tieteellisten julkaisujen muodossa. Kehittämishankkeiden osalta kiinnitetään erityistä huomiota synnytettävien kehittämistoimenpiteiden hyödyllisyyteen, toteutuskelpoisuuteen ja mahdollisuuksiin juurruttaa hankkeiden tuloksina syntyvät mallit kaupunkien organisaatioihin. Ohjelma painottaa rahoitettavien hankkeiden tulosten julkisuutta sekä hyödynnettävyyttä kaupunkien päätöksenteon tukena.

Kaksivuotisille hankkeille muodostetaan ohjausryhmät joille hankkeet raportoivat etenemisestään ja joiden tehtävänä on ylläpitää yhteistyötä ohjelman rahoittajatahojen kanssa. Hankkeiden tuottamien tieteellisten ja muiden julkaisujen ohella hankkeiden tuloksia esitellään ohjelman kahdesti vuodessa järjestettävissä Metropolitutkimusseminaareissa sekä muissa ohjelman järjestämissä tilaisuuksissa. Kaikki hankkeet tuottavat loppuraportoinnin yhteydessä tuloksistaan yhteenvedot sekä tapauskohtaisesti politiikkasuosituksia ja ehdotuksia uusiksi toimintamalleiksi. Hakemuksiin tulee sisältyä myös hankkeen oma lyhyt viestintäsuunnitelma.

Kaksivuotisten hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vuoden 2016 osalta ehdollisina ja toisen vuoden rahoitus vahvistetaan vuoden 2015 lopussa hankkeen aikataulun mukaisen etenemisen raportoinnin perusteella.

Hankkeille voidaan hakea varoja tutkijoiden palkkaamiseen työsuhteeseen ohjelmaan osallistuviin korkeakouluihin sekä hankkeiden välittömiin tutkimusmenoihin. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään 90 000 € vuotta kohden. Hankebudjetti tulee laatia siten, että ohjelman rahoitusosuus hankkeen kuluista on enintään 80 % jolloin vähintään 20 % kuluista jää toteutuspaikkana toimivan korkeakoulun katettavaksi. Hankkeiden toteutuspaikan yleiskustannusprosentti saa olla ohjelman rahoituksen osalta enintään 10 %.

Tarkemman tiedot ohjelman rahoitusperusteista ja -käytännöistä joihin rahoitettavat hankkeet sitoutuvat ovat luettavissa Rahoitusperiaatteet-dokumentista.


Hakemusten jättäminen

Hankehakemukset jätetään Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman verkkosivuilta ladattavalla hakulomakkeella. Hankebudjetti sekä päähakijan lyhyt ansioluettelo toimitetaan hakulomakkeen vapaamuotoisina liitteinä. Hakemukset toivotaan jätettävän ensisijaisesti suomenkielisinä. Haun päättymisen jälkeen tai muussa muodossa kuin ohjelman hakulomakkeella jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuaika päättyy perjantaina 31. lokakuuta 2014. Rahoituspäätökset ilmoitetaan hakijoille joulukuun aikana.

Koordinaattori Jussi Kulonpalo antaa tarvittaessa lisätietoja ohjelmasta ja hausta, yhteystiedot löytyvät sivun vasemmasta yläkulmasta.