Yhteystiedot

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma
Helsingin yliopisto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

hy

Hanken

Partneri

Partneri

Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


Partneri


ARCADA


LAUREA


lamk


HAMK
HUMAK

YM


VM


Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman hankehaku tutkimus- ja kehittämishankkeille vuosiksi 2017-2018

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma pyytää esityksiä vuosina 2017-2018 rahoitettaviksi enintään kaksivuotisiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiksi. Haku on auki 1.7. - 30.9. välisen ajan.

Haun teemat ovat:

  • Kaupunkitalous ja metropolialue elinkeinoympäristönä
  • Älykkään kaupungin palvelut ja yhteiskehittäminen
  • Asuinalueiden ja rakennetun ympäristön kestävä kehittäminen
  • Resurssiviisaus, cleantech ja kiertotalous
  • Uudet osallisuuden muodot ja kansalaisaktivismi
  • Muuttuva kaupunkiympäristö, kaupunkiluonto ja ilmastonmuutos
  • Hyvinvointi-, kulttuuripalvelut sekä monikulttuurisuus
  • Maahanmuutto, kotouttaminen ja maahanmuuton taloudelliset vaikutukset
  • Metropolialueen kansainvälinen vertailu haun teemojen puitteissa


Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan relevanssia haun teemojen suhteen, metropolialueen erityispiirteistä lähteviä kysymyksenasetteluja, monitieteisiä lähestymistapoja sekä hankkeiden tulosten julkisuutta ja hyödynnettävyyttä ohjelmaa rahoittavien kaupunkien päätöksenteon tukena. Hankkeiden kohteiden tulee sijoittua Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle tai Lahteen.

Ohjelman ohjausryhmä arvioi ja valitsee rahoitettavat hankkeet. Hankkeiden valinnassa suositaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishankkeita. Haussa rahoitetaan lähtökohtaisesti uusia hankkeita ja hakijoita joille ei ole aiemmin myönnetty ohjelman hankerahoitusta. Perustutkimukseksi katsottavilta hankkeilta vaaditaan korkeaa tieteellistä tasoa ja hankkeet raportoivat tuloksensa ensisijaisesti tieteellisten julkaisujen muodossa. Kehittämishankkeiden osalta kiinnitetään huomiota kehittämistoimenpiteiden hyödyllisyyteen, toteutuskelpoisuuteen ja mahdollisuuksiin juurruttaa mallit kaupunkien organisaatioihin. Hanke-ehdotusta laatiessa hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman laatimiseen.


Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisen arviointikierroksen perusteella jatkoon valituille hankkeille annetaan tapauskohtaisesti palautetta sekä tarjotaan mahdollisuus työstää hanke-ehdotuksia ennen lopullisten rahoituspäätösten tekoa. Rahoitettaville hankkeille perustetaan ohjelman toimesta yhdessä hankkeiden kanssa teemoittaiset ohjausryhmät.

Hankerahoitusta voidaan myöntää vain Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelmaan osallistuvissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toteuttaville hankkeille. Useamman toimijan yhteishankkeisiin voi osallistua myös ohjelman ulkopuolisia tahoja hankkeen vastuullisen johtajan sijoittuessa ohjelmaan osallistuvaan yliopistoon tai korkeakouluun.

Hankkeille voidaan myöntää enintään noin 80 000 euroa per vuosi ja rahoitus on tarkoitettu ainoastaan tutkimus- tai kehittämishankkeen välittömiin toimintakuluihin. Hankkeille voidaan hakea varoja tutkijoiden palkkaamiseen sekä muihin tutkimusmenoihin. Hankerahoitus saa kattaa hankkeen kuluista enintään 80 % ja vähintään 20 % kuluista jää laskennallisesti hankkeen toteutuspaikan katettavaksi. Hankkeiden yleiskustannusprosentti saa olla enintään 10 %. Yksityiskohtaisemmat tiedot ohjelman rahoitusmallista ja -käytännöistä joihin hankkeiden toteutuspaikat sitoutuvat rahoitusta vastaanottaessaan löytyvät ohjelman kotisivuilta.  Hankkeiden toteutusaikataulua laadittaessa on myös huomioitava, että hankkeiden tulee päättyä ohjelman rahoituksella toteutettavilta osiltaan viimeistään 31.12.2018.

Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2018 osalta ehdollisina ja vahvistetaan vuoden 2017 lopussa hankkeiden aikataulun mukaisen etenemisen raportoinnin perusteella. Rahoituspäätökset ilmoitetaan hakijoille joulukuun aikana.


Hakemusten jättäminen

Hankehakemukset jätetään Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman verkkosivuilta ladattavalla hakulomakkeella. Hankebudjetti sekä vastuullisen hakijan lyhyt ansioluettelo toimitetaan hakulomakkeen vapaamuotoisina liitteinä. Hakemukset toivotaan jätettävän ensisijaisesti suomenkielisinä.


Hakuaika päättyi perjantaina 30. syyskuuta 2016. Haun toiselle kierrokselle etenevät hankkeet on valittu ja lopulliset rahoituspäätökset tehdään joulukuun alussa.