Historiallinen maatalous > Kirjallisuutta
 

Kirjallisuutta

Painamattomia lähteitä
Alamäki, Yrjö: Pohjois-Pohjanmaan maataloudesta 1600-luvun alkupuolella. HY Suomen historia 1956. (72 s.)
Ampula, Asta: Maanviljelyn koneellistuminen Suomessa ensimmäiseen maailmansotaan mennessä. HY Suomen historia 1959. (81 s.)
Kaasalainen, Marja-Leena: Lehdestalous. HY kansatieteen pro gradu-työ 1988 (xxx s.=.
Kossila, Heikki: Suomen kuninkaankartanoiden maanviljelys ja karjanhoito vv 1555-1575. Helsingin yliopisto, Suomen historia 1958. (80 s.)
Lyytikäinen, Risto: Savon pappien sivistysharrastuksista heidän väitöskirjojensa ja kirjakokoelmiensa valossa v. 1721-1848. HY kirkkohistoria 1962 (139 s.)
Papunen, Pentti: Maanviljelys Kokemäenjoen yläjuoksulla suurvaltakauden alussa. HY Suomen historia 1952 (85 s.)
Virrankoski, Pentti: Oulun läänin länsiosan maatalous ruotsinajan lopulla. HY Suomen historia 1952 (82 s.)

Painettuja lähteitä
Alanen, Aulis: Suomen historia kustavilaisella ajalla. Suomen historia X. Helsinki 1964.
Larsson, Bengt M. P. & Mats Morell & Janken Myrdal (toim.): Agrarhistoria. Stockholm 1997.
Ahlbäck, Ragna: Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Folklivsstudier I. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 300. Helsingfors 1945.
Anttila, Veikko: Järvenlaskuyhtiöt Suomessa. Kansatieteellinen tutkimus. Kansatieteellinen arkisto 19. Helsinki 1967.
Anttila, Veikko: Äes Suomessa. Suomi 114:1. Helsinki 1968.
Anttila, Veikko: Perunalasta ja -haarukka. Kotiseutu 4-5/1972. Helsinki.
Anttila, Veikko: Talonpojasta tuottajaksi. Suomen maatalouden uudistuminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Rauma 1974.
Arbete och redskap. Toim. Nils-Arvid Bringéus. Lund 1971.
Arola, T.: Maatalouskoneet. Helsinki 1919.
Arrhenius, J.: Handbok i svenska jordbruket, vol. 2, 1:a uppl. Uppsala 1860.
Bond, J. R & J. Russell: Farm implements and machinery. London 1923.
Colbjörnsen, B.: Om konstgödselmedel och deras framställning. Stockholm 1929.
Elfving, Fredrik: Tärkeimmät viljelyskasvit. Helsinki 1896.
Erixon, Sigurd: Atlas över svensk folkkultur. I. Materiell och social kultur. Uddevalla 1957.
Eskeröd, Albert: Jordbruk under femtusen år. Redskapen och maskinerna.Stockholm 1973.
Gadd, Carl-Johan: Det svenska jordbrukets historia. Band 3. Den agrara revolutionen 1700-1870. Stockholm 2000.
Gadd, P. A.: Försök til ekonomisk beskrifning öfer Satacunda häraders norra del. Stockholm 1751.
Gallen-Kallela-Sirén, Jorma: Minä palaan jäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide. Keuruu 2002.
Grotenfelt, Gösta: Det primitiva jordbrukets metoder i Finland. Helsinki 1898.
Grotenfelt, Gösta: Soiden ojittaminen Etelä-Pohjanmaalla. Suomen Suoviljely-yhdistyksen vuosikirja 1908. Helsinki 1908.
Gronfelt, Gösta: Suomalainen peltokasviviljely I-II. Helsinki 1921-22.
Grotenfelt, Gösta: Jankkurit, jankkojyrät, syvä-äkeet ja syväaurat. Helsinki 1914.
Grotenfelt, Gösta & Arola, Toivo: Nykyaikaiset maanviljelyskoneet ja työ-aseet. Helsinki 1913.
Halila, Aimo: Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 1721-1775. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapinhistoria V. Oulu 1954.
Hannerberg, David: Svensk agrarsamhälle under 1200 år: Gård och åker. Skörd och boskap. Stockholm 1971.
Harju: Maatalouskoneoppi. Helsinki 1936.
Hellakorpi, I. A. S.: Maan kuivatus. Porvoo 1917.
Hellenius, C. N.: Anmärkningar rörande det som i allmänhet vid utsädet å våra åkrar i akt tages. Dissertation, Åbo 1801.
Hirsjärvi, Auvo: Suomen kansanomaiset heinän ja viljan ulkokuivatus- ja käyttömenetelmät. Helsinki 1934.
Inkilä, Arvo T.: Puintihäkki, suomalaisen puintikaluston erikoisuus. Kansatieteellinen Arkisto 12. Helsinki1937.
Jansson, S. L.: Rationell gödsling förr, nu och i framtiden – en principdiskussion. Växtnärings-nytt 17,5. 1963.
Jirlow, Ragnar: Bidrag till några europeiska jordbruksredskaps historia. Kungl.Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 1936, heft 3. Stockholm.
Jirlow, Ragnar: Plog, årder och svedjekratta. Ur Örebro läns jordbrukshistoria. Teoksessa: Från bergslag och bondebygd 6. Örebro 1951.
Jirlow, Ragnar: Die Geschichte des schwedischen Pfluges. Stockholm 1970.
Jokipii, Mauno: Satakunnan historia IV. Satakunnan talouselämä uuden ajan alusta isoonvihaan. Pori 1974.
Juhlin-Dannfelt, H.: Kungl. Lantbruksakademien 1813-1912 samt Svenska Lanthushållningen under 19:nde århundradet. Stockholm 1913.
Juhlin-Dannfelt, H.: Lantbrukets historia. Stockholm 1925.
Jutikkala, Eino: Suomen talonpojan historia. 2. painos. Helsinki 1958.
Jutikkala, Eino & Yrjö Kaukiainen & Sven-Erik Åström: Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi. Helsinki 1980.
Juusela, Taneli: Peltojen ojitus. Oma maa III. Tietokirja Suomen kodeille. Porvoo 1958.
Jäntti, August: Suomen laidunolot. Helsinki 1945.
Kallio, Reino: Pohjanmaan suomenkielisten kylien oltermannihallinto: tutkielmavuoden 1742 kyläjärjestyksen toteutumisesta. Studia historica jyväskyläensia 23.Jyväskylä 1982.
Kalm, P. & E. Cajanus: Historisk och ekonomisk beskrifning öfver Cronoby sokn uti Österbotn. I. Åbo 1755.
Kansanperinteen sanakirja. Toim. Toivo Vuorela. Helsinki 1976.
Kansatieteen sanasto. Toim. Toivo Vuorela. Tietolipas 13. Helsinki 1961.
Killinen, I.: Voiman saanti ja siirto. Helsinki 1916.
Kilpeläinen, A.: Kiteenjärven laskumaatuman rakenne ja käyttö vanhassa niittytaloudessa. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, julkaisuja 16. Joensuu 1976.
Kirveennummi, Anna & Riitta Räsänen: Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 777. Jyväskylä 2000.
Klinge, Matti: Kuninkaallinen Turun Akatemia 1640-1808. Helsingin yliopisto 1640-1990. Ensimmäinen osa. Helsinki 1987.
Koneellistuva maataloutemme. 85 vuotta maatalouskoneiden tarkastus- ja koetustoimintaa. Vaasa 1987.
Korhonen, Teppo: A finn mezögazdasag történetenek fö vonalai az 1970?esévekig. Agartörteeneti Szemele. Historia Rerum Rusticarum XVII éfolyam 1985,1-2: 174-216. Budapest 1986.
Korhonen, Teppo: Tekniikkaa, taideta ja taikauskoa. Kirjoituksia aineellisesta kansankulttuurista. Tietolipas 162. Pieksämäki 1999.
Korhonen, Teppo: Tadikko – edistyksellisen maanviljelijän symboli. Suomen Museo 2000. Helsinki 2001.
Kortesalmi, J. Juhani: Kuusamon talonpoikaiselämä 1670-1970. Helsinki 1975.
Kortesalmi, J. Juhani: Suomalaisten huuhtaviljely. Scripta historica II. Oulun historiaseuran julkaisu. Oulu 1969.
Kostet, Juhani: Oulaisten Piipsjärven kuivaushanke. Faravid I. Oulu 1977.
Köll, A-M.: Tradition och reform i västra Södermanlands jordbuk 1810-1890. Stockholm 1983.
Larsson, Bo (toim.): Svedjebruk och röjningsbränning i Norden. Stockholm 1995.
Leche, Johan: Tankar om sättet at förekomma den missväxt, som förorsakas af väta i sånings-tiden. Kungliga Vetenskaps academiens Handlingar 25. Stockholm1764.
Lehtonen, Juhani U. E.: Mahlan käyttö karjan ravintona. Kotiseutu 2-3/1970. Forssa. Maatalousseurojen v.a. konetarkastuslaitoksen julkaisuja N:o 1-8.
Manninen, Ilmari: Pohjoisen Karjalan vanhanaikainen talous historiallisten lähteidenmukaan. Historiallisia Tutkimuksia V. Helsinki 1922.
Mattisson, Karl: Skörden genom tiderna. Lund 1953.
Moberg, Harald A.: Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekler. Stockholm 1989.
Niemelä, Jari: Lääninlampureista maaseutukeskuksiin. Maaseutukeskusten ja niiden edeltäjien maatalousneuvonta 1700-luvulta 1990-luvulle. Suomen Historiallinen Seura. Tampere 1996.
Partridge, Michael: Farm Tools trough the Ages. Reading 1973.
Piponius, Elias Aug.: Maanmittaus ja maanjako. Oma maa. Tietokirja Suomen kodeille. II nidos. Porvoo 1908.
Ranta, Sirkka-Liisa: Kovasimet. Suomen Museo 1984. Helsinki 1984.
Raussi, Elias: Virolahden kansanelämää 1840-luvulla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 280. Forssa 1966.
Rosander, Göran (toim.): Sista lasset in: Studier tillägnade Alber Eskeröd 9 maj 1974. Stockholm 1975.
Simonen, Seppo: Raivaajia ja rakentajia. Helsinki 1964.
Sirelius, U. T.: Suomen kansanomaista kulttuuria. Esineellisen kansatieteen tuloksia I. Helsinki 1983 (1919) .
Sjöström, A.: Handbok i redskapslära. Lantbrukets bok IV. Stockholm 1907.
Soininen, Arvo M.: Vanha maataloutemme. Maatalous ja maatalousväestö Suomessa perinnäisen maatalouden loppukaudella 1720-luvulta 1870-luvulle. Historiallisia tutkimuksia 96. Helsinki 1974.
Soininen, Arvo M.: Maa ja metsätalous. Hämeen historia III. Vuodesta 1721 noin vuoteen 1870. Toinen nide. Hämeenlinna 1976.
Sukupolvien perintö 2. Talonpoikaiskulttuurin kasvu. Helsinki 1984.
Sunila, J. E.: Vuoroviljelys- ja koppeliviljelyjärjestelmä Suomessa I. Aika 1850-luvun loppuun. Helsinki 1908.
Suomen kansankulttuurin kartasto 1. Aineellinen kulttuuri. Toim. Toivo Vuorela. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 325. Helsinki 1976.
Svensson, Sigfrid: Introduktion till folklivsforskningen. Malmö 1966.
Säihke, Irja: Maatalous. Varsinais-Suomen historia V. Turku 1963.
Talve, Ilmar: Den nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning. Folklivsstudier 6. Helsingfors 1961.
Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 514. Kolmas, tarkistettu ja täydennetty painos. Helsinki 1990.
Tengström, Jacob: Lärobok i landthushållningen för finska bonden. Åbo 1844.
Trotzig, Dag: Slagan och andra tröskredskap. Stockholm 1943.
Utterström, Gustaf: Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från frihetstiden till mitten av 1800-talet. I-II. Stockholm1967.
Valonen, Niilo & Osmo Vuoristo: Suomen kansanrakennukset Seurasaaren ulkomuseon rakennusten pohjalta. Helsinki 1994.
Vilkuna, Asko: Suomalaisen karjasuojan vaiheita. Kansatieteellinen arkisto14. Helsinki 1961.
Vilkuna, Asko: Karjan kesäsuojista ja laiduntamisesta Pohjanmaalla. Kansatieteellinen arkisto15:1. Helsinki 1961.
Vilkuna, Kustaa: Suomen vetohäristä. Varsinais-Suomen Maakuntakirja 4. Turku 1931.
Vilkuna, Kustaa: Varsinaissuomalaisten kansanomaisesta taloudesta ja kulkuneuvoista. Varsinais-Suomen historia III, 2. Porvoo 1935.
Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto. Vanhoista merkkipäivistä sekä kansanomaisesta talous- ja sääkalenterista enteineen. Toinen, korjattu ja lisätty painos. Helsinki 1968.
Vilkuna, Kustaa: Die Pfluggeräte Finnlands. Studia Fennica 16. Helsinki 1971.
Vilkuna, Kustaa: Die Heumahd mit der Hausense. Festschrift Mathias Zender. Studien zur Volkskultur, Sprache und Ladesgeschichte. Bonn 1972.
Vilkuna, Kustaa: Työ ja ilonpito. Kansanomaisia työnjuhlia ja kestityksiä. Toinen uusittu painos. Keuruu 1983.

Vilkuna, Kustaa & Eino Mäkinen: Isien työ. Kolmas uudistettu painos. Helsinki 1976.
Vilppula, Hilkka: Das Dreschen in Finnland. Kansatieteellinen arkisto X. Helsinki 1955.
Vilppula, Hilkka: Karjamajat. Seurasaari 1962. Helsinki.
Vilppula, Hilkka: Itä-Suomen karjamajat. Kotiseutu 1971. Forssa 1971.
Virrankoski, Pentti: Salaojitus. Suomen Museo 1959. Helsinki 1959.
Virrankoski, Pentti: Oulun läänin maatalous Ruotsin ajan lopulla. Historiallinen Arkisto55. Helsinki 1955.
Virtanen, E. A.: Vanhemmista lampaiden ruokintatavoista Etelä-Pohjanmaalla. Kyrönmaa II. Vaasa 1928.
Vuorela, Toivo: Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo 1975.
Weckström, M.: Anteckningar i landthushållningen uti alphabetisk ordning. Helsingfors 1850.
Wirilander, Kaarlo: Savo kaskisavujen kautena 1721-1870. Savon historia III. Kuopio1960.