Släktgårdarna i Ripuby:  

Tekstit:
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-talet

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1990, Erik Söderling:

De åtta släktgårdarna i Ripuby

Ägarlängder

1700-talet

Från sekelskiftet började man i handlingar vid sidan om de "traditionella" namnen även använda de nuvarande gårdsnamnen, som ju redan upptogs i tabel 1.

Tabell 1
Hemmanen i Ripuby 1540-1700.

I jämförelse med andra byar hade bönderna i Ripuby kanske klarat sig något bättre genom de svåra åren före och efter sekelskiftet. Bonden på Juhola, Abraham Classon, måste dock 1710 överge sitt hemman. Det tillföl kronan och övergick sedan i andra händer.

Ågaren till Tapola, Johan Andersson, ansågs 1705 oförmögen att betala sin restskatt, och staten hotade att indra hemmanet till kronan. 13) Men hans son och sonson överlevde Stora ofreden och fick gården i sådant skick att den fick förbli skattehemmann. Också Johan Königstedt hade en restskatt, och betydligt större, som han ansågs oförmögen att betala.

Karta 1.
Ripuby 1735, Gårdstomter.

Den äldsta kartan over byn är från 1735 och uppgjord med anledning av storskiftet, karta 1. 14) Enligt den låg gårdstomterna till Tapola, Königstedt och Kistola i rad och närä varandra i sydkanten av Vanda ås ögla. Seppäläs tomt låg ensam för sig ca 
700 m åt nordost. Västerut på Luchtabacka låg Hannulas, Juholas och Grips tomter närä varandra i triangel. Jäppilä var vid denna tid ej ett självständigt hemman utan ingick i Tapola.

Tabell 2.
Hemmanen i Ripuby efter 1700

Tabell 2 upptar hemmanens storlek efter skiftet, uttryckt i mantal, samt åkerarealen i tunnland (1 tunnland = ca 1/2 hektar). Königstedts åkerjord hade beräknats till knappa 23 tunnland, men den utökades i samband med skiftet med drykt 4 tunnland på Seppäläs, Hannulas och Juholas bekostnad.

Tapola hade sedan 1693 bestått av skattehemmanet "Jacob Thomassons Tapola" och kronohemmanet "Thomas Bertilssons Tapola". År 1756 blev den senare delen åter ett hemman med egen bonde, Jäppilä. I skifteskartan från 1764  15) ligger Jäppiläs gårdstomt alldeles invid och på nordsidan om Tapolas tomtplats.

Kistola delades 1768 mellan två bröder. Den äldre fick rusthållets gamla tomt och 2/3 mantal, Ripuby-Kistola. Den yngre fick 1/3 mantal och tomtplats på Luchtabacka, Luchtabacka-Kistola.

År 1778 delades Hannula mellan två bröder. Den äldsta fick stommen, som härefter kallades By-Hannula. Den yngre flyttade 700 m åt nordväst och byggde där upp Ut-Hannula.

Seppälä delades 1785 i Seppälä och Seppälä-Suonsaari på 1/6 mantal var.


13) RA 8103, Restlängd Helsinge 1705, s. 20
14) Karta och delning Ripuby 1735, Lantmäteristyrelse (LS) Blla 5/1-2
15) Karta över Ripuby åker och äng 1764, LS Blla 5/3-5


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008