Studier Arbetsliv

Översättningsvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Studier

Den som vill studera översättning som huvudämne inleder grundstudierna i översättningsvetenskap i början av den första terminen med studieavsnittet Översättarens kompetenser. Alla övriga studenter som är intresserade av översättning och tolkning kan också genomföra studieavsnittet. Till grundstudierna hör också kurser i översättningsteori, textlingvistik, terminologi och översättningsteknologi.

Utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation har två linjer i FM-examen:

  • Linje A är för studenter som har avlagt kandidatexamen i ett översättningsämne.
  • Linje B är för studenter som har ett annat huvudämne i kandidatexamen, förutsatt att det i examen ingår 60 sp grund- och ämnesstudier i ett inhemskt eller ett främmande språk, allmän språkvetenskap, datavetenskap eller språkteknologi.

Studier i åtminstone ett språkpar, alltså i två språk, eller en flerspråkig bakgrund är en förutsättning för framgångsrika studier i översättningsvetenskap. Studenter som söker till linje B förutsätts dessutom ha skrivit mognadsprovet för kandidatexamen på finska eller på annat sätt ha visat utmärkta kunskaper i finska.

Om en student vill byta till utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation i magisterexamen, måste han eller hon ansöka om rätt att byta huvudämne. Ansökningstiden är en gång om året, i slutet av april. Ansökningskriterierna är de ovannämnda. Samma kriterier gäller sökande från andra universitet.

Filosofie magisterexamen i utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation omfattar 120 studiepoäng, i vilket ingår minst 30 studiepoäng översättningsteknologi. Om studenten inte har avlagt kandidatexamen i översättning, ingår det i minimifordringarna också 25 sp i finska och minst 10 sp allmänna studier i översättningsvetenskap.

Vid Institutionen för moderna språk ordnas det gemensamma, tematiska pro gradu-seminarier som hör till magisterstudierna i översättningsämnena. Seminarierna är öppna för andra pro gradu-skribenter om det finns plats i grupperna. Teman som behandlas är litteraturöversättning, audiovisuell översättning, översättning inom specialområden, tolkning och terminologi.