Översättningsvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Forskning

I ämnet översättningsvetenskap forskar man ur många olika synvinklar i översättning, tolkning och flerspråkig kommunikation i en vidare bemärkelse. Forskningsämnena behandlar varierande tema inom översättningsteknologi, från termbanker till maskinöversättning samt t.ex. litteraturöversättning och nyöversättning, olika former av audiovisuell översättning och tillgänghet (t.ex. mellanspråklig och inomspråklig textning och syntolkning) och praxis vid rättstolkning. Ämnet är tvärvetenskapligt: översättningsvetenskap fokuserar på många översättnings- och interkulturella fenomen och tillämpar metoder från olika vetenskaper, t.ex. litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper, psykologi och datavetenskap.

Forskarseminariet i översättningsvetenskap är avsett för forskarstuderande och andra forskare inom området, och det är öppet för alla intresserade.

TraST-forskargemenskapen består av forskare i översättningsvetenskap. Gruppen ordnar evenemang och seminarier och stöder medlemmarnas forskningsverksamhet.

Postgraduala studier

Alla forskarstuderande hör till ett doktorandprogram. Studenterna i översättningsvetenskap hör i första hand till doktorandprogrammet för språkforskning med översättning och tolkning som ett fokusområde. Doktorandprogrammen ordnar handledning och undervisning för alla forskarstuderande. Doktorandprogrammet för språkforskning hör till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan, som är en av Helsingfors universitets fyra forskarskolor.

Forskarseminariet i översättningsvetenskap är öppet för alla som skriver en doktorsavhandling eller bedriver annan forskning inom området översättning och tolkning. Seminariet samlas varannan vecka. TraST-forskargemenskapen ordnar också seminarier och utbildningar för forskare inom området.

Finlands översättar- och tolkförbund (SKTL), sektion V, lärare och forskare ordnar årligen ett symposium om översättning och tolkning i samarbete med olika universitet. På symposiet kan forskarstuderande och andra forskare presentera sin forskning och knyta kontakter med forskarkolleger, lärare, översättare och tolkar. Följande ”KäTu-symposium” ordnas vid Helsingfors universitet i april 2015.

På Humanistiska fakultetens webbplats för forskarutbildning finns nyttig information bl.a. om hur man ansöker till forskarstudier och om undervisning för forskarstuderande.