Sakrätt

Tehostekuva


Sakrätt Sakrätten hör till förmögenhetsrätten, som är ett brett delområde inom civilrätten. I undervisningen och forskningen i sakrätt studeras omsättningen i dess olika former. I studierna ingår sakrättens allmänna läror, dvs. rättsområdets grundbegrepp, principer, teorier och institutioner . Studiehelheten omfattar materiella och immateriella förmögenhetsobjekt särskilt med tanke på omsättningen av dem, dynamiskt skydd och i synnerhet omsättningen av fastigheter och systemet med inskrivning av fastigheter.

Undervisningen och forskningen i sakrätt fokuserar på äganderättsliga frågor inom förmögenhetsrätten och på andra sakrätter samt på inskrivningssystem och de allmänna principerna för inskrivning, på olika system för omsättning särskilt i samband med utmätning och konkurs, på återvinning och olika finansieringsformer samt på utnyttjande av egendom som säkerhet för lån. Den moderna forskningen i sakrätt präglas av marknadifieringen, produktifieringen, informationaliseringen och internationaliseringen. Särskilt internationaliseringen av finansierings- och säkerhetsarrangemangen ställer forskningen i sakrätt inför nya utmaningar.

Sakrättsliga frågor aktualiseras i synnerhet inom bank- och finansieringsverksamheten och i samband med omsättningen av olika nyttigheter. De är av central betydelse t.ex. vid genomförandet av olika finansierings- och omsättningssystem. Sakrätten behandlar alltså frågor som är viktiga inom så gott som alla sektorer av näringslivet. Sakrätt är också ett av de populäraste ämnena bland studenternas valfria och fördjupade studier vid fakulteten.