Rättssociologi

Tehostekuva


Rättssociologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde i gränslandet mellan rättsvetenskap och allmän samhällsvetenskap. Rättssociologin kan definieras som en forskningsinriktning där man forskar i förhållandena mellan rättsliga praxis, institutioner, rättsdoktriner och deras samhälleliga kontext. Rättssystemet granskas med andra ord ur en samhällsvetenskaplig synvinkel. I den juridiska forskningen tillämpas samhällsvetenskapens allmänna metoder.

Rättssociologin vill utveckla allmänna teorier som förklarar sociala processer som har rättsliga samband. Till området hör också empirisk forskning och analys av förhållandena mellan juridiska och samhälleliga faktorer. Tyngdpunkten ligger på att förklara olika fenomens orsaker och följder. I den rättssociologiska forskningen begränsas rätt i allmänhet inte till gällande officiell rätt utan också till inofficiella förfaranden utanför det offentliga maskineriet. Typiskt för inriktningen är också att man inte är bunden till juridiska begrepp eller ett juridiskt sätt att gestalta världen. Rättspolitisk, kriminologisk och kriminalpolitisk forskning står nära den rättssociologiska forskningen och dessa rättsområden kan inte alltid tydligt särskiljas från varandra.