Kommunikations- och informationsrättTehostekuva


Till det kommunikations- och informationsrättsliga området hör rättslig reglering och rättsligt beslutsfattande med inriktning på dels former av, metoder för, innehåll i och utförandesätt för media, dels produktion, hantering, förmedling och utnyttjande av information. Forskningen inom kommunikations- och informationsrätt identifierar, problematiserar, analyserar och systematiserar innehållet i den rättsliga regleringen av kommunikation och information samt de situationer där denna reglering tillämpas. Dessutom kartlägger och löser forskningen eventuella problem som orsakas av parallella, överlappande eller motstridiga regelverk. Den kommunikations- och informationsrättsliga problematiken har många europeiska och globala dimensioner.

Till området för kommunikationsrätten hör framför allt frågor som gäller den rättsliga regleringen av och det rättsliga beslutsfattandet om kommunikationens innehåll och genomförande.  Kommunikationsrätt är rättslig forskning som undersöker normerna för olika former av media, normernas tillämpningsområde, innehåll och skärningspunkter samt regleringens betydelse och alternativa former av reglering. Forskningen är problemorienterad och överskrider gränserna för de traditionella rättsområdena. Föremål för forskning kan t.ex. vara spänningen mellan yttrandefriheten och skyddet för individen i olika former av media, förhållandet mellan arbetstagarens yttrandefrihet och lojalitetsplikt, definition av ansvaret i fråga om olika former av massmedia eller sociala medier, den inskränkande effekt som regleringen av marknadskommunikationen har på yttrandefriheten samt konkurrensrättens eller näringsfrihetens inverkan på regleringen av tv- och radioverksamheten.

Till området för informationsrätten hör framför allt den rättsliga regleringen av och det rättsliga beslutsfattandet om information och hantering av information. Den informationsrättsliga forskningen undersöker rättigheter och skyldigheter när det gäller att skaffa, använda, överlåta, publicera och på annat sätt hantera information. Den informationsrättsliga problematiken hör ihop med t.ex. genomförandet av offentlighetsprincipen och dess begränsningar, hantering och skydd av personuppgifter, ramarna för kommunikationens innehåll samt frågeställningar kring datasäkerhet. Även den rättsliga regleringen av de tekniska och metodologiska grunderna för information och kommunikation hör till det informationsrättsliga området.